Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 116 Songtekst: fanatics

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 116 - fanatics ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van fanatics? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 116! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 1 van 116 en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals fanatics .

Origineel

[Hook] I'm a F-A-N-A-T-I-C Fanatic I rep Christ till I D-I-E Fanatic I'm not extreme, I'm redeemed with faith To serve a God whose extremely great I'm a Fanatic [Verse One] The world's trying to tidy up, exfoliate they skin But only Christ can come and ex-foliate they sin And they fate look grim, if they don't take Him As the High Priest He is to mediate they sin The world got too many gods, man we choose the One From Hebrews, He rules, He bruised His Son He moves the sun So if we praying and our schools call us fools Cause our God's too true to shun Channels two and one, man it looks insane TV make a lot Christians seem dramatically strange Though we may be looked upon as, one and the same We will not turn in shame, we proclaim the name Christ Jesus, believe us, you ain't gotta recieve us But we gon follow our God, wherever the Bible lead us And you can call us dramatic, fanatic, emphatic But hey while you at it, take a look at our mathematics [Verse Two] What can I do to make it simple, make it plain Christ came, emptied Himself and let our sin hang Him You couldn't blame Him for any sin While they singing many men The crucifixion was pretty grim But when we state the fact that God resurrects We get funny looks from a world that doesn't get That we are not David Koresh or Krishna Or the people on TV who glorifying the bishop From Edwards to Piper, MacArthur to Spurgeon From Dallas to France, from Cali to Berlin There's Christians all over who getting the word in We ain't crazy we just understand the truth and we burdened The world sees us Evangelical Christians As narrow-minded fanatics with a mythical mission Labeled extremists for sharing our faith But thats cool, we can carry the weight, of persecution Cause earth is losing And if we yelling the truth We honored to be the people that our God's using So keep it moving Cause if we yelling the truth We honored to be the people that our God's using [Verse Three] They thought Jesus was out of His mind They laughed and mocked Him Called him a cult leader and they tried to stop Him Pharisees said Christ got His power from Satan Hating on the very One that came to save em Even after He rose man the world ain't changed They still rejecting the name, still look at us strange Still tell us without shame that our faith's insane And, it don't take all that to be a Christian mayne And its hard when you tryin to reach your family and stuff They say, man you too spiritual, you doing too much So we show em the love of Christ and live in the light So they can glorify our God when they look at our life And we win, for sharing the truth and hearts get changed We win, if we're rejected because of His name We win, if seeds get planted and watered to grow But even if we lost we still be fanatical though

 

Vertaling

[Hook] Ik ben een F-A-N-A-T-I-C Fanatic Ik rep van Christus tot ik D-I-E Fanatic Ik ben niet extreem, ik ben verlost met geloof Om een God te dienen die extreem groot is Ik ben een fanaticus [Verse Een] De wereld probeert op te ruimen, hun huid te exfoliëren Maar alleen Christus kan komen en hun zonden verwijderen. En het lot ziet er grimmig uit, als ze Hem niet aannemen Als de Hogepriester die moet bemiddelen over de zonde. De wereld heeft te veel goden, de mens kiest de Ene Van Hebreeën, Hij regeert, Hij verbrijzelde Zijn Zoon Hij beweegt de zon Dus als we bidden en onze scholen noemen ons dwazen Want onze God is te waar om te mijden Kanalen twee en een, man het ziet er krankzinnig uit TV laat een hoop Christenen dramatisch vreemd lijken Ook al worden we als één en dezelfde gezien We zullen ons niet in schaamte omdraaien, we verkondigen de naam Christus Jezus, geloof ons, je hoeft ons niet te ontvangen Maar we gaan onze God volgen, waar de Bijbel ons ook leidt En je kunt ons dramatisch noemen, fanatiek, nadrukkelijk Maar hé, als je toch bezig bent, kijk dan eens naar onze wiskunde. [Verse Twee] Wat kan ik doen om het simpel te maken, om het duidelijk te maken? Christus kwam, maakte zichzelf leeg en liet onze zonde aan Hem hangen Je kunt Hem geen zonde verwijten Terwijl zij vele mensen zongen De kruisiging was behoorlijk grimmig Maar als we zeggen dat God herrijst krijgen we rare blikken van een wereld die niet snapt dat we niet David Koresh of Krishna zijn Of de mensen op TV die de bisschop verheerlijken Van Edwards tot Piper, MacArthur tot Spurgeon Van Dallas tot Frankrijk, van Cali tot Berlijn Er zijn overal christenen die het woord krijgen We zijn niet gek, we begrijpen alleen de waarheid en we zijn bezwaard. De wereld ziet ons evangelische christenen als bekrompen fanatici met een mythische missie Gelabeld als extremisten voor het delen van ons geloof Maar dat is cool, we kunnen het gewicht van vervolging dragen. Want de aarde is aan het verliezen En als we de waarheid roepen We hebben de eer om de mensen te zijn die onze God gebruikt. Dus blijf in beweging Want als we de waarheid roepen We zijn vereerd om de mensen te zijn die onze God gebruikt [Verse Drie] Ze dachten dat Jezus niet goed bij zijn hoofd was. Ze lachten en bespotten Hem Ze noemden Hem een sekteleider en probeerden Hem tegen te houden. Farizeeërs zeiden dat Christus zijn macht van Satan had. Ze haatten juist Degene die hen kwam redden. Zelfs nadat Hij opstond, is de wereld niet veranderd. Ze verwerpen nog steeds de naam, kijken ons nog steeds vreemd aan. Vertellen ons nog steeds zonder schaamte dat ons geloof krankzinnig is En, dat is allemaal niet nodig om een Christen te zijn En het is moeilijk als je probeert je familie en zo te bereiken Ze zeggen, man je bent te spiritueel, je doet te veel Dus laten we ze de liefde van Christus zien en leven in het licht. Zodat ze onze God kunnen verheerlijken als ze naar ons leven kijken. En wij winnen, omdat we de waarheid delen en harten veranderen. We winnen, als we worden afgewezen vanwege Zijn naam We winnen, als zaadjes worden geplant en water krijgen om te groeien Maar zelfs als we verloren hebben, zijn we nog steeds fanatiek.