Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 116 Songtekst: take ’em back

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 116 - take ’em back ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van take ’em back? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 116! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 1 van 116 en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals take ’em back .

Origineel

Allow me to introduce this book. It's called Philemon. It's oh so personal [1:1] The book bares the name of the person whom the words are to [1:1] Paul's urging dude praying for this servant who [1:4] refreshed the saints day by day in the church, its true [1:5] He was encouraged too by this dude's passion. Fellowship growing in faith, it was fantastic [1:6] But he had this slave Onesimus. This man happened to steal some things and ran away. Yeah, he fled faster [1:15/1:18] Philemon didn't know. He ended up in Rome where God redeemed his soul through Paul's teaching [1:10] The gospel of Christ made some things change because now he and Philemon became the same slaves - slaves to Christ Onesimus stayed beside Paul in Prison He had changed his life [1:11/1:13] So he served Paul. It hurt Paul to have to let him leave [1:11] with this letter in his hand hoping he'd be received [1:12] Take him back. It don't matter what he did. Christ Forgives, that's what it is I know you've been wronged. He's been gone for a minute but now God got up in him, so I call for forgiveness So Paul the Apostle saw that he ought to resolve what was harming the body. He's got to So he comes on strong but then also as a fellow servant of God as he talks to [1:8-9] Philemon pleading for Onesimus. Please don't grieve him I need him but he is still yours so just listen [1:13-14] His presence is dear to me but he's dearer to you [1:16] and it's so clear to see, since hearing the truth He's been adopted and cleaned [1:10] And often it seems that God in his sovereignty saw that these things like him thieving and leaving you for a season Through that, God redeemed him and cleaned him so he can [1:15] Be yours forever as a brother in Christ [1:16] So receive this letter, don't cut him off twice [1:17] and whatever he owes you charge it to me Even though you owe me, I want you to be pleased [1:18-19] Paul wrote that he was sure and secure in the fact that Philemon would surely enjoy taking back [1:21] This man who had wronged him before in his past but now they were one in the Lord. It's a wrap [1:16] Just like Onesimus We need forgiveness when we grieve our Lord who saved us and filled us with His spirit to seal us in and heal us from the illest sin even though we're sinning men Look at what we did to him but he takes us back, and what we owed was paid on the cross with the blood that flowed From the side of his body, now I'm in the body Of Christ in the light still I say I'm sorry To God for the charge that was held against me I'm forgiven because he was nailed to a tree So I yell and I scream as I'm telling these people that we need to be like Jesus and seek to take him back

 

Vertaling

Sta me toe dit boek voor te stellen. Het heet Philemon. Het is o zo persoonlijk [1:1] Het boek draagt de naam van de persoon tot wie de woorden zijn [1:1] Paulus spoort aan om te bidden voor deze dienaar, die dag na dag de heiligen in de gemeente verkwikte, het is waar [1:5] Hij werd ook bemoedigd door de passie van deze kerel. De gemeenschap groeiend in geloof, het was fantastisch [1:6] Maar hij had een slaaf, Onesimus. Deze man had toevallig wat dingen gestolen en was weggelopen. Ja, hij vluchtte sneller [1:15/1:18] Philemon wist het niet. Hij kwam in Rome terecht waar God zijn ziel verloste door het onderwijs van Paulus [1:10] Het evangelie van Christus deed sommige dingen veranderen want nu werden hij en Philemon dezelfde slaven - slaven van Christus Onesimus bleef naast Paulus in de gevangenis Hij had zijn leven veranderd [1:11/1:13] Dus diende hij Paulus. Het deed Paulus pijn om hem te moeten laten vertrekken [1:11] met deze brief in zijn hand in de hoop dat hij ontvangen zou worden [1:12] Neem hem terug. Het maakt niet uit wat hij deed. Christus vergeeft, dat is wat het is Ik weet dat je onrecht is aangedaan. Hij is even weg geweest, maar nu is God in hem opgestaan, dus ik roep om vergeving Dus Paulus de apostel zag dat hij moest oplossen wat het lichaam schaadde. Hij moet Dus hij komt sterk naar voren maar dan ook als een mede dienaar van God als hij met [1:8-9] Philemon pleit voor Onesimus. Doe hem alsjeblieft geen verdriet ik heb hem nodig maar hij is nog steeds van jou dus luister gewoon [1:13-14] Zijn aanwezigheid is mij dierbaar maar hij is u dierbaarder [1:16] en het is zo duidelijk te zien, sinds het horen van de waarheid is hij aangenomen en gereinigd [1:10] En vaak lijkt het erop dat God in zijn soevereiniteit zag dat deze dingen, zoals hij dieven en jou verlaten voor een seizoen Daardoor heeft God hem verlost en gereinigd, zodat hij [1:15] voor altijd de jouwe kan zijn als een broeder in Christus [1:16]. Dus ontvang deze brief, snij hem niet twee keer af [1:17] en wat hij je schuldig is, reken het mij aan Ook al ben je mij iets schuldig, ik wil dat je tevreden bent [1:18-19] Paulus schreef dat hij er zeker van was dat Philemon het zeker naar zijn zin zou hebben [1:21] deze man die hem vroeger onrecht had aangedaan, maar nu waren zij één in de Heer. Het is een wikkel [1:16] Net als Onesimus Wij hebben vergeving nodig als wij onze Heer bedroeven die ons gered heeft en ons vervuld heeft met zijn geest om ons te verzegelen en ons te genezen van de ergste zonde ook al zondigen wij mensen Kijk wat wij Hem hebben aangedaan, maar Hij neemt ons terug, en wat wij verschuldigd waren is betaald aan het kruis met het bloed dat vloeide Uit de zijde van zijn lichaam, nu ben ik in het lichaam van Christus in het licht nog steeds zeg ik dat het me spijt tegen God voor de aanklacht die tegen mij was ingebracht Ik ben vergeven omdat hij aan een boom werd genageld. Dus ik roep en schreeuw terwijl ik deze mensen vertel dat we moeten zijn als Jezus en hem terug moeten nemen