Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 2econd avenue Songtekst: light fairlight part 2

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2econd avenue - light fairlight part 2 ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van light fairlight part 2? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2econd avenue! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2econd avenue en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals light fairlight part 2 .

Origineel

His Glory never ceases; His Mercy everlasting My life is not my own and the Light is great, believe it Pursuing for the Kingdom, how much I must repeat this? Until I lose my breath or until we shout out freedom? Plenty things to finish, not for my fulfillment He's High up on the pasture; glory to our Master Messiah like no other; peace unto my brothers Likewise to my sisters. Well... The enemy is jealous! Every second, by our choice to seek and serve God Another man saved! We're overzealous! Assignment done,plete but our mission is far frompletion These are the last days and the coverage on the news? I got a heartache Please bear with me and some of them I know Hear sermons on the regular are still blind, artificial light That's horrible! Worst off than those who don't know at all When there's God, there's light Please don't consider me as pessimistic I believe in happy endings, and with Christ,es with it Yeah, if you believe of course; more than the fame and money You can laugh and chuckle, but it isn't funny Ye are the light of the world rejoice for He has risen Receive as much in the light further from plain sight Out of the ordinary, exceeds the customary Piercing out the darkness, penetrate the heartless The sins we sacrifice? Are the sins we start with Can I get a witness? Witness? Yeah, Yeah! Words from the wise, the Word that's divine His Word is sublime Word? Word? Word! There more that just words It's a lifestyle! It's the medicine! It's the sedative, for the pain you suffered from this world From the strain you've endured for sho! Another day, another day, another day Good days, bad days, all days, appreciate! In addition, we should never give up In all light therein, God is enough Our lusts, our pride and every dirt inside Of us light will permeate and preside My man God's Child indeed He's God's Child He told me if you speak of Light, you Speak Life And if you speak of Darkness, you speak Death He wants to see you clean than be a big mess One-time for those who speak the Gospel Who rather see you joyous than hostile As the critics gives props to Tom Cruise I give props to this dude named Com Truise Love always, to every one of you While you are breathing, engage in good fruit Hello society, you've seen better side of me By the Most High, he's given me sobriety Beginning is the ending; ending is the beginning Transfiguration by His Holy Son Manifestations, revelations from the Holy One Wee to the unknown, crossed the seas to see you Traveling the many seas, capturing the sea's food And when we celebrate, we serve it up with sea food And the light was designed to see through temptation, abomination Time's pacing, across the nation The Kingdom'sing keep your guard up How many years left? Not far off! By the way, my name is 2econd Avenue I came to spread faith, not here to battle you There is redemption; He's the ascension Worthy for Worship; Jesus is worth it No shame to tell it; Got to profess it In this day and age what are we? Rebellious! For Sin? Nope [man], for Grace dude I'm still talking? Howe I haven't blown a fuse? This is a gift from me sending this out to you Don't be the world's fool; don't be serpent's food Pray to God, so it won't consume you God bless you! God bless you! And that's all I got

 

Vertaling

Zijn glorie houdt nooit op; Zijn eeuwige genade Mijn leven is niet van mijzelf en het Licht is geweldig, geloof het In navolging van het Koninkrijk, hoeveel moet ik dit herhalen? Tot ik buiten adem ben of totdat we vrijheid schreeuwen? Veel dingen om af te maken, niet voor mijn vervulling Hij staat hoog op de weide; glorie aan onze Meester Messias als geen ander; vrede voor mijn broers Zo ook mijn zussen. Goed... De vijand is jaloers! Elke seconde, door onze keuze om God te zoeken en te dienen Een andere man heeft gered! We zijn overijverig! Opdracht gedaan, helemaal maar onze missie is nog lang niet voltooid Dit zijn de laatste dagen en de berichtgeving op het nieuws? Ik heb verdriet Alstublieft, verdraag me en sommigen van hen die ik ken De gewone preken zijn nog steeds blind, kunstlicht Dat is verschrikkelijk! Het ergst dan degenen die het helemaal niet weten Als er God is, is er licht Beschouw me alstublieft niet als pessimistisch Ik geloof in een gelukkig einde, en met Christus is het erbij Ja, als je het natuurlijk gelooft; meer dan de roem en het geld Je kunt lachen en grinniken, maar het is niet grappig Gij zijt het licht van de wereld, verheugt zich, want Hij is opgestaan Ontvang zoveel mogelijk in het licht verder uit het zicht Buitengewoon, overtreft het gebruikelijke Doorboor de duisternis, doordring het harteloze De zonden die we opofferen? Zijn de zonden waarmee we beginnen Mag ik een getuige? Getuige? Jaaa Jaaa! Woorden van wijzen, het Woord dat goddelijk is Zijn Woord is subliem Woord? Woord? Woord! Er zijn meer dan alleen woorden Het is een levensstijl! Het is het medicijn! Het is het kalmerend middel, voor de pijn die je van deze wereld hebt geleden Van de soort die je voor sho hebt doorstaan! Nog een dag, nog een dag, nog een dag Goede dagen, slechte dagen, alle dagen waarderen! Bovendien mogen we nooit opgeven In alle licht daarin is God genoeg Onze lusten, onze trots en elk vuil binnenin Van ons zal licht doordringen en presideren Mijn man, Gods kind, inderdaad, Hij is Gods kind Hij vertelde me dat als je over licht spreekt, je leven spreekt En als je over Duisternis spreekt, spreek je Dood Hij wil je schoon zien dan een grote puinhoop Eenmalig voor degenen die het evangelie spreken Die je liever vrolijk zien dan vijandig Zoals de critici rekwisieten geven aan Tom Cruise Ik geef rekwisieten aan deze kerel genaamd Com Truise Heb altijd lief, voor ieder van jullie Houd tijdens het ademen goede vruchten Hallo samenleving, je hebt een betere kant van mij gezien Bij de Allerhoogste, hij heeft me nuchterheid gegeven Begin is het einde; einde is het begin Transfiguratie door Zijn Heilige Zoon Manifestaties, openbaringen van de Heilige Wee to the unknown, de zee overgestoken om je te zien Reis door de vele zeeën en vang het voedsel van de zee En als we het vieren, serveren we het met zeevruchten En het licht was ontworpen om verleiding en gruwel te doorzien De tijd loopt door het hele land Het Koninkrijk houdt je hoede Hoeveel jaar zijn er nog over? Niet ver van! Trouwens, mijn naam is 2econd Avenue Ik kwam om geloof te verspreiden, niet hier om je te bevechten Er is verlossing; Hij is de hemelvaart Waardig voor aanbidding; Jezus is het waard Geen schande om het te vertellen; Ik moet het belijden Wat zijn wij in deze tijd? Opstandig! Voor zonde? Nee [man], voor Grace kerel Ik praat nog steeds? Hoe heb ik geen zekering gesprongen? Dit is een geschenk van mij en stuur dit naar je toe Wees niet de dwaas van de wereld; wees niet het voedsel van de slang Bid tot God, zodat het je niet zal verteren God zegene je! God zegene je! En dat is alles wat ik heb