Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: b o b Songtekst: bombs away

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: b o b - bombs away ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van bombs away? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van b o b! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van b o b en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals bombs away .

Origineel

As the war between light and darkness continues Heroes and villains be harder to identify Kindred spirits separated at birth Fighting for their place in time to be solidified The clock ticks faster and faster While time runs a marathon in this Babylon But see, the end is only the beginning The beginning of the calm before the storm I used to dream of success, now success is inadequate It seems the bigger I get, it's the more they get mad at me 'Cause it ain't no rules inside this fight that we battlin' And it ain't no leftover scraps, you only eat if you capture it And I swear it's like a fucked up reality But creation needs a devil, the devil needs an advocate, I guess And I ain't too big on duality, but You think you know me? You ain't seen the half of me So fly, no gravity So high, Mount Everest And the show must go on, yes But I don't have to act in it And they don't make a television that handles the frequencies of my channel And there ain't noputer that can hack it It just don't have the capacity Hell naw that ain't happenin' You hustle? Well we are Grand Hustle, nigga we mastered it Y'all workin' on your bachelors, we ball like the athletes Drink wine out of chalices on Sunday like we Catholics And if this is an embassy, consider me ambassador Official, no artificial preservatives or additives I love it all, but I ain't attached to it They call this a game because it is exactly Whenever I wake up, I get this feeling That I can't wait up, 'cause time is ticking (Bombs away) Bombs away Whenever I wake up, I get this feeling That I can't wait up, 'cause time is ticking (Bombs away) Bombs away And it seems like, in the grand scheme of it all The world's run by a few people and we never seen them at all How do they exist if we don't know who they are? They can be you, they could be me, they could be queens and Gods Some say that we're slaves, an alien race created us all From a distant star, some say through evolution we evolve But if anything, what you finna see is a change, don't be alarmed And whoever they are, well I think that it's time we start takin' charge Fuck rules, fuck boss You can be whatever you want You could be a star with a car with a house made out of gold In the springs, or the falls you could never see it all If you don't know what I mean, have you seen Niagara Falls? Man I swear this world is ours, but I've just been pushed too far Now I be beast mode up on these bars Freak out a beat and then beat it out raw Good God, if I go this hard, by the time I'm ninety I won't need Viagra naw, even if I had a dog I be the canine, I'd have a ball Better watch out when you cross my yard I am a flame, I am the spark I am in drive, y'all are in park Look at my shot, look at the arc Look at the crowd as soon as I start Look in they eyes and look in they hearts Two middle fingers straight at the law Sincerely yours, so pray to your Lord 'Cause this is a war, ain't talkin' 'bout bullets and swords UFOs don't make any noise When they travel in hyper speed, so wee aboard Whenever I wake up, I get this feeling That I can't wait up, 'cause time is ticking (Bombs away) Bombs away Whenever I wake up, I get this feeling That I can't wait up, 'cause time is ticking (Bombs away) Bombs away Whenever I wake up, I get this feeling That I can't wait up, 'cause time is ticking (Bombs away) Bombs away Whenever I wake up, I get this feeling That I can't wait up, 'cause time is ticking (Bombs away) Bombs away As the mask of deception falls off the face of humanity Unveiling the grim reality of duality In which everyone is a casualty, no one will be exempt Truth has many shades It's not a matter of black and white, but gray Although many, we are one, so in the final analysis Could it be that we are fighting a war that can't be won?

 

Vertaling

Terwijl de oorlog tussen licht en duisternis voortduurt Helden en schurken zijn moeilijker te identificeren Gelijkgestemde geesten scheidden bij de geboorte Vechten om hun plaats op tijd te verstevigen De klok tikt steeds sneller Terwijl de tijd een marathon loopt in dit Babylon Maar kijk, het einde is slechts het begin Het begin van de rust voor de storm Vroeger droomde ik van succes, nu schiet het succes tekort Het lijkt erop dat hoe groter ik word, hoe meer ze boos op me worden 'Want het zijn geen regels in dit gevecht dat we vechten' En het zijn geen restjes, je eet alleen als je het vangt En ik zweer dat het een verpeste realiteit is Maar de schepping heeft een duivel nodig, de duivel heeft een advocaat nodig, denk ik En ik ben niet zo groot in dualiteit, maar Je denkt dat je me kent? Je hebt de helft van mij niet gezien Dus vlieg, geen zwaartekracht Zo hoog, Mount Everest En de show moet doorgaan, ja Maar ik hoef er niet naar te handelen En ze maken geen televisie die de frequenties van mijn kanaal verwerkt En er is geen computer die het kan hacken Het heeft gewoon niet de capaciteit Verdorie, dat gebeurt niet Ben je druk? Nou, we zijn Grand Hustle, nigga we hebben het onder de knie Jullie werken aan je vrijgezellen, we bal zoals de atleten Drink op zondag wijn uit kelken zoals wij katholieken En als dit een ambassade is, beschouw mij dan als ambassadeur Officieel, geen kunstmatige conserveringsmiddelen of toevoegingen Ik hou van alles, maar ik ben er niet aan gehecht Ze noemen dit een spel omdat het precies is Telkens als ik wakker word, krijg ik dit gevoel Dat ik niet kan wachten, want de tijd tikt door (Bommen weg) Bommen weg Telkens als ik wakker word, krijg ik dit gevoel Dat ik niet kan wachten, want de tijd tikt door (Bommen weg) Bommen weg En het lijkt erop, in het grote geheel De wereld wordt gerund door een paar mensen en we hebben ze helemaal nooit gezien Hoe bestaan ??ze als we niet weten wie ze zijn? Zij kunnen jou zijn, zij kunnen mij zijn, zij kunnen koninginnen en goden zijn Sommigen zeggen dat we slaven zijn, een buitenaards ras heeft ons allemaal geschapen Van een verre ster zeggen sommigen dat we door evolutie evolueren Maar wat je finna ziet, is een verandering, wees niet ongerust En wie ze ook zijn, ik denk dat het tijd wordt dat we de leiding nemen Fuck regels, fuck baas Je kunt zijn wat je maar wilt Je zou een ster kunnen zijn met een auto met een huis van goud In de bronnen of de watervallen kon je het nooit allemaal zien Als je niet begrijpt wat ik bedoel, heb je Niagara Falls gezien? Man, ik zweer dat deze wereld van ons is, maar ik ben net te ver geduwd Nu ben ik beest-modus op deze balken Freak een beat en sla het dan rauw uit Goede God, als ik zo hard ga, tegen de tijd dat ik negentig ben Ik heb Viagra niet nodig, zelfs niet als ik een hond had Ik ben de hond, ik zou een bal hebben Pas op als je mijn tuin oversteekt Ik ben een vlam, ik ben de vonk Ik zit in de auto, jullie staan ??allemaal in het park Kijk naar mijn schot, kijk naar de boog Kijk naar de menigte zodra ik begin Kijk in hun ogen en kijk in hun hart Twee middelvingers recht op de wet Met vriendelijke groet, bid daarom tot uw Heer Omdat dit een oorlog is, wordt er niet gepraat over kogels en zwaarden UFO's maken geen geluid Als ze met hoge snelheid reizen, dus aan boord Telkens als ik wakker word, krijg ik dit gevoel Dat ik niet kan wachten, want de tijd tikt door (Bommen weg) Bommen weg Telkens als ik wakker word, krijg ik dit gevoel Dat ik niet kan wachten, want de tijd tikt door (Bommen weg) Bommen weg Telkens als ik wakker word, krijg ik dit gevoel Dat ik niet kan wachten, want de tijd tikt door (Bommen weg) Bommen weg Telkens als ik wakker word, krijg ik dit gevoel Dat ik niet kan wachten, want de tijd tikt door (Bommen weg) Bommen weg Terwijl het masker van misleiding van het gezicht van de mensheid valt Onthulling van de grimmige realiteit van dualiteit Waar iedereen een slachtoffer is, wordt niemand vrijgesteld De waarheid heeft veel tinten Het is geen kwestie van zwart en wit, maar grijs Hoewel velen, zijn we één, dus in de uiteindelijke analyse Zou het kunnen dat we een oorlog voeren die niet gewonnen kan worden?