Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: big bill broonzy Songtekst: the foolish frog

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: big bill broonzy - the foolish frog ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the foolish frog? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van big bill broonzy! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van big bill broonzy en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the foolish frog .

Origineel

There was once a farmer, walking down the road whistling a tune to himself. He said, "Dog-gone, I wish I had some words to that tune. But all I've got is the melody." Just then he came to a little bridge, And he leaned on the railing looking down at the brook. There was a big old bullfrog, hopping from bank to bank. Well, the bullfrog looked up and saw the farmer and decided to show off. He took an extra special big hop - z-z-z-z-tt! He landed, splash! in the water and got himself all wet. The farmer laughed and laughed and started singing "Way down south in the yankety-yank, a bull frog jumped from bank to bank, Just because he'd nothing better for to do! He stubbed his toe and fell in the water, You could hear him yell for a mile and a quarter, Just because he'd nothing better for to do." Now the farmer went walking down the road Feeling mighty proud of himself for making up a song. He went down to the corner store, bought himself some groceries, A pair of work gloves and a plug of chewing tobacco, and said, "Oh, before I go, I have to sing you my new song." "Go on home," says the storekeeper, "I'm busy here, can't you see all these customers?" "I won't pay you any money unless you let me sing you my song!" "Well, sing it and get it over with then," Said the storekeeper. The farmer began to sing and the man in the store cried out, "That's a w-o-o-nderful song, gather round everybody, We'll have a party." And he passed round the free Coca Colas And the free soda-crackers, and everyone was stamping on the floor. Meanwhile, all the wives and children back home Were sitting down to supper, and, where's father? The mother said, "Children, you better run down to the corner store and fetch your old man. He's probably down there wasting his time as usual." So all the children run down the road. They run inside the corner store. You know, they heard all that music, They forgot abouting home. The children started singing And they were passing around the free Coca-Colas and Now, in every farmhouse it was the same situation. The mother said to themselves, "This has gone far enough. Supper's getting cold. 'Spect us to work all the day nobody show up?" They reached over on the stove And grabbed some heavy frying pans And start down the road with a mad look in their eyes. Somebody's going to get beaned. Well, they get near and they hear all that pretty music, And they forget all about being mad. They drop the frying pans in the gutter, Walk into the store, and the mothers start singing! Way down yonder in the yankety-yank, A bullfrog jumped from bank to bank And they're passing round the free Coca-Colas And the free soda crackers, And everybody is stamping on the floor! Meanwhile out in the barns all the cows started talking, "Where is everybody? We're supposed to be milked and it's getting mighty ufortable!" So the cows left their stalls, they wobbled out of the barn, And down the road right into the corner store. And the cows started singing, "Moo, moo, moo, moo, moo moo, moo, moo, moo, moo." And the cow's tails were swishing out the windows, And they were stamping on the floor, And drinking the free Coca-Colas and eating the free soda Out in the barnyard all the chickens said, "Where is everybody? We're supposed to be fed and we're getting hungry!" So the chickens hopped over the fence, Hopped down the road, hopped into the store, And the chickens started; (Chicken imitation to tune). And the chicken were stamping on the floor and drinking the free Coca C Meanwhile all the barns started talking to each other. "We feel mighty lonely," they said, "without any cows or any chickens. I guess we'll have to go find them." So the barns picked themselves off their foundations and galumphed down the road, And s-q-u-e-e-z-e-d themselves into that corner store, Believe it or not. Did you ever hear a rusty hinge on a barn door? That's the way the barns sang Out in the fields all the grass says, "Where is everybody? The cows are supposed toe and eat us. I guess we'll have to go find them." And the grass picked itself up and swished off down the road, And swished right into the store and started singing Of course, when the grass was gone, the fields were gone, So the brook didn't have any banks to flow between. It said, "I've got to go someplace," So it bubbled down the road. It bubbled right up into the corner store and the brook started Bubbl-bubbl-bubbl-bubbl-bubbl-bubbl-bubbl. The brook was bubbling up and down the stairway! The grass was growing out the chimney! Feathers flying through the air! Cows tails swishing through the windows! Everybody stamping on the floor And drinking the free Coca-Cola And eating the free soda-crackers! Meanwhile, there's the bullfrog in mid-air! He looks down, there's nothing underneath him. He looks over and there's no bank to land on. He says, "Where am I?" And he starts hopping down the road. Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! "Hey, what's all that racket down at the corner store?" says the frog. "Why They're singing! They're singing about ME!" And he was so proud he puffed himself up with pride. And he puffed, And he puffed, And he puffed, And he boom! He exploded. Cows, barns, chickens, farmers, the whole corner store went up in the air, And everybody floated down And landed right where they were supposed to have been all the time. They all sat down eating supper again, Feeling kind of foolish for themselves. Next day they went out to find the frog. They looked high, they looked low. Coca-Cola bottles and soda crackers in all directions. But no frog. So all there is left of the frog is the song. We might as well sing 'er once again. "Way down yonder in the yankety-yank"

 

Vertaling

Er was eens een boer die over de weg liep terwijl hij een deuntje fluisterde. Hij zei: 'Weg met de hond, ik wou dat ik wat woorden had voor dat deuntje. Maar alles wat ik heb is de melodie. 'Op dat moment kwam hij bij een kleine brug, En hij leunde tegen de reling en keek naar de beek. Er was een grote oude brulkikker die van bank naar bank sprong. Nou, de brulkikker keek op en zag de boer en besloot te pronken. Hij nam een ??extra speciale grote hop - z-z-z-z-tt! Hij is geland, plons! in het water en werd helemaal nat. De boer lachte en lachte en begon te zingen 'Helemaal in het zuiden in de rukker, sprong een stierkikker van bank tot bank, Gewoon omdat hij niets beters te doen heeft! Hij stootte zijn teen en viel in het water, Je kon hem anderhalve mijl horen schreeuwen, Gewoon omdat hij niets beters te doen heeft. ' Nu liep de boer de weg af Machtig trots op zichzelf zijn omdat hij een liedje heeft verzonnen. Hij ging naar de winkel op de hoek, kocht wat boodschappen, Een paar werkhandschoenen en een plug pruimtabak en zei: 'Oh, voordat ik ga, moet ik je mijn nieuwe lied zingen.' 'Ga naar huis', zegt de winkelier, 'Ik heb het hier druk, kun je niet al deze klanten zien?' 'Ik betaal u geen geld tenzij u mij mijn lied laat zingen!' "Nou, zing het en doe het dan met je klaar", Zei de winkelier. De boer begon te zingen en de man in de winkel schreeuwde: "Dat is een w-o-o-nderful lied, verzamel iedereen, We houden een feestje. 'En hij gaf de gratis Coca Colas door En de gratis frisdrankcrackers, en iedereen stampte op de vloer. Ondertussen zijn alle vrouwen en kinderen weer thuis Zaten aan tafel, en waar is vader? De moeder zei: 'Kinderen, je kunt maar beter naar de winkel op de hoek rennen en je oude man halen. Hij verspilt waarschijnlijk zijn tijd zoals gewoonlijk. ' Dus alle kinderen rennen de weg af. Ze rennen de winkel in. Weet je, ze hoorden al die muziek, Ze vergaten thuis. De kinderen begonnen te zingen En ze gaven de gratis Coca-Colas door en Nu was het in elke boerderij dezelfde situatie. De moeder zei tegen zichzelf: "Dit is ver genoeg gegaan. Het avondeten wordt koud. 'Zie je ons de hele dag werken, niemand komt opdagen?' Ze strekten zich uit naar de kachel En pakte wat zware koekenpannen En begin de weg met een gekke blik in hun ogen. Iemand zal worden verblind. Nou, ze komen dichterbij en ze horen al die mooie muziek, En ze vergeten helemaal dat ze gek zijn. Ze laten de koekenpannen in de goot vallen, Loop de winkel binnen en de moeders beginnen te zingen! Helemaal daar beneden in de rukker, Een brulkikker sprong van bank tot bank En ze geven de gratis Coca-Colas door En de gratis frisdrankcrackers, En iedereen stampt op de vloer! Ondertussen in de schuren alle koeien begon te praten, 'Waar is iedereen? We moeten worden gemolken en het wordt enorm onaangenaam!' Dus de koeien verlieten hun stallen, ze wankelden de stal uit, En de weg af naar de winkel op de hoek. En de koeien begonnen te zingen, 'Moo, moo, moo, moo, moo moo, moo, moo, moo, moo.' En de staarten van de koe suisden uit de ramen, En ze stampten op de vloer, En het drinken van de gratis Coca-Colas en het eten van het gratis frisdrank Op het erf zeiden alle kippen: 'Waar is iedereen? We zouden gevoed moeten worden en we krijgen honger!' Dus de kippen huppelden over het hek, Huppelde de weg af, sprong de winkel in, En de kippen begonnen; (Kip imitatie om af te stemmen). En de kip stampte op de vloer en dronk de gratis Coca C Ondertussen begonnen alle schuren met elkaar te praten. 'We voelen ons enorm eenzaam', zeiden ze, 'zonder koeien of kippen. Ik denk dat we ze moeten gaan zoeken. ' Dus de schuren kozen zichzelf van hun fundering en galoppeerden over de weg, En s-q-u-e-e-z-e-d zichzelf in die winkel op de hoek, Geloof het of niet. Heb je ooit een roestig scharnier op een schuur deur horen? Zo zongen de schuren In de velden zegt al het gras: 'Waar is iedereen? De koeien moeten ons eten. Ik denk dat we ze moeten gaan zoeken. ' En het gras raapte zichzelf op en spoelde de weg af, En liep de winkel binnen en begon te zingen Natuurlijk, toen het gras weg was, waren de velden weg, De beek had dus geen banken om tussen te stromen. Er stond: "Ik moet ergens heen", Dus het borrelde langs de weg. Het borrelde recht de winkel in en de beek begon Bubbl-bubbl-bubbl-bubbl-bubbl-bubbl-bubbl. De beek borrelde de trap op en af! Het gras groeide uit de schoorsteen! Veren vliegen door de lucht! Staarten van koeien die door de ramen zwiepen! Iedereen stampt op de vloer En het drinken van de gratis Coca-Cola En het eten van de gratis frisdrankcrackers! Ondertussen is er de brulkikker in de lucht! Hij kijkt naar beneden, er zit niets onder hem. Hij kijkt toe en er is geen bank om op te landen. Hij zegt: 'Waar ben ik?' En hij begint over de weg te springen. Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! 'Hé, wat is dat voor herrie in de winkel op de hoek?' zegt de kikker. "Waarom Ze zingen! Ze zingen over MIJ! " En hij was zo trots dat hij zich met trots opzwol. En hij pufte, En hij pufte, En hij pufte, En hij boem! Hij explodeerde. Koeien, schuren, kippen, boeren, de hele winkel op de hoek ging de lucht in, En iedereen zweefde naar beneden En landden precies waar ze verondersteld werden altijd te zijn geweest. Ze gingen allemaal weer zitten eten, Ze voelen zich een beetje dom voor zichzelf. De volgende dag gingen ze erop uit om de kikker te vinden. Ze zagen er hoog uit, ze zagen er laag uit. Coca-Cola-flessen en frisdrankcrackers in alle richtingen. Maar geen kikker. Dus alles wat er van de kikker over is, is het lied. We kunnen net zo goed nog een keer zingen. "Helemaal daar beneden in de rukkerige ruk"