Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: buck 65 Songtekst: square one

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: buck 65 - square one ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van square one? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van buck 65! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van buck 65 en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals square one .

Origineel

(song 1) it was the echoing voices of the old ones, through thick steal forests and overscorched earth. always just out of reach. a murder of crows judged my every footstep. my bones were frozen. penniless and entirely out of breath, i washed my beautiful hands in the black market dog water trough. but through it all, the real stick in my spokes was the torment of my dreams. i fought off sleep with both fists and sometimes fire. with little more than a blow gun that i made from an exhausted pen, i shot the stars out of the sky. when each one fell, sparkling to the ground, i made wishes that never came true. apparitions of angels with angry eyes appeared at each new moon. my own ghost began whispering and the trees died if i tried climbing. the decision was made for me...to begin interpreting real life just as i would a nightmare. (song 2) watching an already dead world vanish, we the banished and outlawed wander hither and yonder like dogs gone hungry. funky and angry and sometimes ugly. drums like drugs have turned us to scavengers, pathfinders, addicts, and mathematicians, practitioners of blackmagic. we make music from used up junk and bad luck dreams. liars and losers, emus and aardvarks, gypsies and penthieves, pedalers, cardsharks. all of us fortune tellersbing the forest. hardcore, building a cardboard fortress. forward fast and backwards blindfolded. trying to find gold buried in floodplains. covered in bloodstains, flybites and egg yolk. running away with one of my legs broke. sometimes it's lonesome travelling homeless. not knowing where you're going, riding the railroads. pick up some sailboats, and most of the locamotives once we decide to see some of the countryside. working with circus performers and cutthroats. discussions with percussionists, perverts, and poets. haven't you ever heard of the... 1200 hobos?? we ain't vampires dressed like rock stars, we build campfires and ride boxcars town to town, we just write songs, and plus we stay up like all night long. we ain't vampires dressed like rock stars, we build campfires and ride boxcars town to town, we just write songs, and plus we stay up like all night long. (song 3) twenty some years is a long walk, even if it's not in a straight line. you see a lot of things in the distance. you know what they say about great minds. you and i think about the same things, dream the same dreams, play the same games. we started out in the same place. believe it or not, we got the same names. everything happens for a good cause, whether it be victory or loss. and the road may turn into a runway, but you'll know what to do someday. trust me, i've seen it all before. i've climbed to the tops of the tallest trees to get away from the deep water, to find a touch of the smallest breeze. you'll find a girl with a low voice, who holds the world in her bare hands. you'll fall in love, you'll have no choice, once you were given a fair chance. for the first time you will sleep well, take a deep breath, see the sunshine. hold on to her for dear life, then watch the whole world unwind. ask her to show you some magic, and i guarantee that she will say yes. tell her you've seen forever, and you'll be together not a day less. just know until that timees and after you cross that first mile, that the hardest part is behind you, and all of the pain will be worth while. from storm cloudse angels. let pain give you pleasure. from dirt roads grow flowers. when faith can't be measured. from storm cloudse angels. let pain give you pleasure. from dirt roads grow flowers. when faith can't be measured. (song 4) i know a man who was born with his heart on the outside. every man's worst fear, he also had heavy hands. he couldn't touch his lover's face, he couldn't hold the baby. he would never desert 'em, but he was worried he's hurt 'em, maybe. mad at the world, his face turned hot pink. the best he could do was just try and not think. but he was too bothered, so he would only try rarely. he read the last page of every book in the library. he lacked the charisma of a true revolutionary. crime fighter, would try to write, but kept breaking his typewriter. he'd preach his manifesto like a militant radical. was dilligent, but his greatest mistakes were grammatical. if he only spent more time rehearsing, preparing, there wouldn't have to be so much cursing and swearing. eyes on fire, his volume was blistering. no one had taught him about the power of whispering. he is dynamite: blows kisses, eats dirt. mouth of a volcano, he is a t-shirt. he stands on stilts, but doesn't stand for funny stuff. ask me? he just hasn't been around the sun enough. he paints self-portraits with a ruler, only eats corn, and then tries to sell his own soul on the street corner. he always remembers everyone's numbers and sometimes cries into his own cumbersome hands.

 

Vertaling

(lied 1) het waren de galmende stemmen van de oude, door dikke stalen bossen en overscorched aarde. altijd net buiten bereik. een moord op kraaien beoordeelde mijn voetstappen. mijn botten waren bevroren. berooid en volledig buiten adem, Ik waste mijn mooie handen in de zwarte waterbak voor honden. maar door dit alles was de echte stok in mijn spaken de kwelling van mijn dromen. Ik vocht met beide vuisten en soms met vuur af. met weinig meer dan een blaaspistool dat ik gemaakt heb van een uitgeputte pen, Ik schoot de sterren uit de lucht. toen iedereen viel, sprankelend op de grond, ik deed wensen die nooit uitkwamen. verschijningen van engelen met boze ogen verschenen bij elke nieuwe maan. begon mijn eigen geest te fluisteren en de bomen stierven als ik probeerde te klimmen. de beslissing was voor mij genomen ... om het echte leven te gaan interpreteren net zoals ik een nachtmerrie zou doen. (lied 2) kijken naar een reeds dode wereld die verdwijnt, wij de verbannen en vogelvrij zwervende hier en daar als honden die honger hebben geleden. funky en boos en soms lelijk. drums zoals drugs hebben ons tot aaseters gemaakt, pathfinders, verslaafden en wiskundigen, beoefenaars van blackmagic. we maken muziek van opgebruikte junk- en pechdromen. leugenaars en verliezers, emoes en aardvarken, zigeuners en penthieves, pedalers, kaarthaaien. wij allemaal waarzeggerij het bos. hardcore, het bouwen van een kartonnen fort. snel vooruit en achteruit geblinddoekt. proberen goud te vinden begraven in uiterwaarden. bedekt met bloedvlekken, flybites en eigeel. wegrennen met een van mijn benen brak. soms is het eenzaam om dakloos te reizen. niet wetend waar je heen gaat, rijdend over de spoorwegen. pak wat zeilboten en de meeste locamotieven zodra we besluiten om wat van het platteland te zien. werken met circusartiesten en moordenaars. discussies met percussionisten, perverselingen en dichters. heb je nog nooit gehoord van de ... 1200 zwervers ?? wij zijn geen vampiers gekleed als rocksterren, we bouwen kampvuren en rijden met gesloten goederenwagens van stad tot stad, we schrijven gewoon liedjes, en bovendien blijven we de hele nacht wakker. wij zijn geen vampiers gekleed als rocksterren, we bouwen kampvuren en rijden met gesloten goederenwagens van stad tot stad, we schrijven gewoon liedjes, en bovendien blijven we de hele nacht wakker. (lied 3) twintig jaar is een lange wandeling, zelfs als het niet in een rechte lijn is. je ziet veel dingen in de verte. je weet wat ze zeggen over grote geesten. jij en ik denken aan dezelfde dingen, droom dezelfde dromen, speel dezelfde spellen. we begonnen op dezelfde plek. geloof het of niet, we hebben dezelfde namen. alles gebeurt voor een goed doel, of het nu gaat om overwinning of verlies. en de weg kan veranderen in een landingsbaan, maar op een dag weet je wat je moet doen. geloof me, ik heb het allemaal eerder gezien. Ik ben naar de toppen van de hoogste bomen geklommen om weg te komen van het diepe water, om een ??vleugje van de kleinste bries te vinden. vind je een meisje met een lage stem, die de wereld in haar blote handen houdt. je wordt verliefd, je hebt geen keus, zodra je een eerlijke kans kreeg. voor het eerst slaap je goed, haal diep adem, zie de zon. houd haar vast voor een dierbaar leven, kijk dan hoe de hele wereld tot rust komt. vraag haar om je wat magie te laten zien, en ik garandeer dat ze ja zal zeggen. vertel haar dat je voor altijd hebt gezien, en je zult geen dag minder samen zijn. weet gewoon tot die tijd en nadat je die eerste mijl bent overgestoken, dat het moeilijkste deel achter je ligt, en alle pijn zal de moeite waard zijn. van onweerswolkenengelen. laat pijn je plezier geven. van onverharde wegen groeien bloemen. wanneer geloof niet gemeten kan worden. van onweerswolkenengelen. laat pijn je plezier geven. van onverharde wegen groeien bloemen. wanneer geloof niet gemeten kan worden. (lied 4) Ik ken een man die geboren is met zijn hart aan de buitenkant. ieders ergste angst, hij had ook zware handen. hij kon het gezicht van zijn geliefde niet aanraken, hij kon de baby niet vasthouden. hij zou ze nooit in de steek laten, maar hij was bang dat hij ze misschien pijn zou doen. boos op de wereld, werd zijn gezicht roze. het beste wat hij kon doen was gewoon proberen en niet nadenken. maar hij had te veel moeite, dus hij zou het maar zelden proberen. hij las de laatste pagina van elk boek in de bibliotheek. hij miste het charisma van een echte revolutionair. misdaadbestrijder, zou proberen te schrijven, maar bleef zijn typemachine breken. hij zou zijn manifest prediken als een militante radicaal. was ijverig, maar zijn grootste fouten waren grammaticaal. als hij maar meer tijd besteedde aan repeteren, voorbereiden, er zou niet zoveel vloeken en vloeken hoeven te zijn. ogen in vuur en vlam, zijn volume was blaren. niemand had hem de kracht van fluisteren geleerd. hij is dynamiet: blaast kussen, eet vuil. monding van een vulkaan, hij is een t-shirt. hij staat op stelten, maar staat niet voor grappige dingen. vraag het aan mij? hij is gewoon niet genoeg in de zon geweest. hij schildert zelfportretten met een liniaal, eet alleen maïs, en probeert dan zijn eigen ziel op de straathoek te verkopen. hij herinnert zich altijd ieders nummers en huilt soms in zijn eigen lastige handen.