Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: candiria Songtekst: work in progress

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: candiria - work in progress ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van work in progress? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van candiria! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter c van candiria en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals work in progress .

Origineel

My love despises hate And hate despises love Catastrophic tone Transforming the structures In which we live Activate the severed episodes Different pose Same physique Which one in life does wisdom seek? The ultimate utility Disturbing the behaviors In such ways that can't be reached Unless the mold Was cracked a thousand times Enhancing the developments Awaken Infinite third eye expansion This thing of ours Holds Stands Firm Steel foundation Deep rooted Fractured skulls are opened The temperatures are rising Motivate the self to form Up from the down Exhaust Recycled norm Unaware of the excrements Slapping you down Arrows spewing breathing evolution Cycles astound Plentiful The years shall go on 365 days Plant the seed Planting the seeds Tap in to the master kingdom Comfort the seas Essence of all the dynasties Arms embracing The rivers overflow Weaving frames stronger Than mountains Iron whole Sluggard Lost all the glimmer in the eyes Lacking luster Gloating with intent Parasite Brittle Vanished They the vicious An aftermath of visual sensations Favoring the intelligence Wandering in search of understanding Columns of three Parade Increasing with the presence of degrees Designate Constant elevating Mental state Competing with the cattle Sponge, soak, consume An assortment of the Many flavors that pursue The suggested connection Bursting into an emotional collapse This thirst has reflection Multiplied by all these things All these keys And all they bring Unlock the doors to your excellence I will inhale this green redemption Fulfilling the true essence Fall Face first In opposition The stepping stone to progression Radiate in this splendor Ambition Calculate the strategies Disrupting the existence Keeping the balances Can you see my vision? Take this stone Pile of brick My backbone unbreakable Legions of demons in heat My war is spiritual Chasing on the heels of my Charred feet Seducing Burning me with breath The vinegar posture pours It infests Suffering Within yourself While the truth has you dying alone Hate behind these eyes holds a destiny I use the pain to fuel the fire inside Your choices have you trapped Where every step leads to a path That has you back at the start You might escape defeat In a world out to get you But the finger on the trigger is yours If I come of one Will you understand the depths of me? Perceivable I can only belong to the man in me They no longer believe in a cause They amputate Persuasive speech to entice The human flaws I move to associate We believe in the vision We believe in the goals We believe in the universe And the hands that touch the soul Persecuted for my gaping jaws Bleeding the gums Walking with the dogs The ultimate reality sense of all strength Heals the sores Injustice prevents me From the goals I set for me Overwhelmed by boundaries Power trips Adversity These demons fuck my mind And have tried to suck my pride Robbed me of my success Driven me into unrest But I shall not lie for them Show them that I do intend To exceed beyond the trends Break the limits I've been sent

 

Vertaling

Mijn liefde veracht haat En haat veracht liefde Catastrofale toon De structuren veranderend waarin we leven Activeer de verbroken episodes Andere houding Dezelfde lichaamsbouw Wat zoekt wijsheid in het leven? Het ultieme nut Het verstoren van de gedragingen Op zo'n manier dat het niet bereikt kan worden Tenzij de mal Duizend keer gekraakt is De ontwikkelingen verbeteren Ontwaken Oneindige derde oog expansie Dit ding van ons Houdt vast Staat Stevig Stalen fundering Diep geworteld Gebroken schedels worden geopend De temperaturen stijgen Motiveer het zelf te vormen Omhoog uit de dons Uitlaat Gerecycleerde norm Onbewust van de uitwerpselen Die je neermeppen Pijlen spuwen ademhalende evolutie Cycli verbazen Overvloedig De jaren gaan 365 dagen door Plant het zaad De zaden planten Tap in op het meester koninkrijk Troost de zeeën Essentie van alle dynastieën Armen die omarmen De rivieren overstromen Weven frames sterker dan bergen IJzeren geheel Sluggard Verloor alle glinstering in de ogen Zonder glans Glunderend van opzet Parasiet Broos Verdwenen Zij de gemene Een nasleep van visuele sensaties Voorkeur voor de intelligentie Dwalend op zoek naar begrip Kolommen van drie Parade Toenemend met de aanwezigheid van graden Aanwijzen Voortdurend verheffend Geestelijke toestand Wedijverend met het vee Sponzen, weken, consumeren Een assortiment van de Vele smaken die nastreven De gesuggereerde verbinding Uitbarstend in een emotionele instorting Deze dorst heeft reflectie Vermenigvuldigd door al deze dingen Al deze sleutels En alles wat ze brengen Ontgrendelen de deuren naar jouw uitmuntendheid Ik zal deze groene verlossing inhaleren De ware essentie vervullen Vallen Gezicht eerst In oppositie De springplank naar vooruitgang Straal in deze pracht Ambitie Bereken de strategieën Het bestaan verstoren Het evenwicht bewaren Kun je mijn visie zien? Neem deze steen Stapel baksteen Mijn ruggengraat onbreekbaar Legioenen van demonen in de hitte Mijn oorlog is spiritueel jagend op de hielen van mijn Verkoolde voeten Verleidend Mij brandend met adem De azijn houding giet Het teistert Lijdend In jezelf Terwijl de waarheid je alleen laat sterven Haat achter deze ogen houdt een lot vast Ik gebruik de pijn om het vuur van binnen aan te wakkeren Je keuzes hebben je gevangen Waar elke stap leidt naar een pad Dat je terug bij het begin brengt Je zou aan je nederlaag kunnen ontsnappen In een wereld die erop uit is om je te pakken Maar de vinger aan de trekker is van jou Als ik van één kom Zal je de diepten van mij begrijpen? Waarneembare Ik kan alleen behoren aan de man in mij Ze geloven niet meer in een oorzaak Ze amputeren Overtuigende toespraak om te verleiden De menselijke gebreken Ik beweeg om te associëren Wij geloven in de visie Wij geloven in de doelen We geloven in het universum En de handen die de ziel aanraken Vervolgd om mijn gapende kaken Bloedend op het tandvlees Wandelen met de honden De ultieme realiteitszin van alle kracht Geneest de zweren Het onrecht belet mij Van de doelen die ik voor me stel Overweldigd door grenzen Machtswellustelingen Tegenspoed Deze demonen verneuken mijn geest En hebben geprobeerd mijn trots te zuigen Beroofden me van mijn succes Dreven me tot onrust Maar ik zal niet voor hen liegen Hen tonen dat ik wel degelijk van plan ben Om verder te gaan dan de trends De grenzen te doorbreken die ik heb gekregen