Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: De Kast Songtekst: Oars As At Ik Tocht

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: De Kast - Oars As At Ik Tocht ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Oars As At Ik Tocht? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van De Kast! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter D van De Kast en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Oars As At Ik Tocht .

Origineel

Hy hie it sa foar eagen, syn paad dat lei al fêst
By alles wat se 'm fregen die hy altyd syn bêst

Neat wie him te folle, alles koe er oan
Hie hy wat yn 'e holle dan die er dat gewoan

Sa koe er hiel goed ride, blonk út yn silery
De wrâld lei foar him iepen, alles hie er mei

Hy woe wol, hy soe wol
Hy fûn en krige altyd wat er socht
Hy woe wol, hy soe wol
Syn libben, it ferrûn sa as er tocht

Syn krêft siet yn syn tinken, de macht kaam út syn geast
Wist yn alles út te blinken, dat ferwûnd're ús noch it meast

Mei de lichtheit fan in fearke en it suv're fan muzyk
Wie syn libben as in mearke, in jongensboek gelyk

Sa soe 't net altyd altyd bliuwe, hast net alles yn de hân
En dreamen dêr 't je yn leauwe bin soms in hantsje fol mei sân

Hy woe wol, hy soe wol
Hy fûn en krige altyd wat er socht
Hy woe wol, hy soe wol
Mar it libben hat him oare dingen brocht

Ik sjoch nei de loft en fyn myn wei
Ik tink net oan moarn en pluk de dei
Dagen dy komme en gean
Mei moanne en sinne

Al woe 'k wol, al soe 'k wol
Ik fûn en krig' net altyd wat ik socht
Al woe 'k wol, al soe 'k wol
It rûn dochs altyd oars as at ik tocht

It rûn dochs altyd oars
oars as at ik tocht

Al woe 'k wol, al soe 'k wol
Ik fûn en krig' net altyd wat ik socht

 

Vertaling

Hij had het zo voor ogen, zijn weg, dat lag al vast
Bij alles wat ze hem vroegen, deed hij altijd zijn best

Niks was hem teveel, alles kon hij aan
Had hij wat in het hoofd, dan deed hij dat gewoon

Zo kon hij heel goed rijden, blonk uit in het zeilen
De wereld lag voor hem open, alles zat hem mee

Hij wou wel, hij zou wel
Hij vond en kreeg altijd wat hij zocht
Hij wou wel, hij zou wel
Zijn leven, het verliep zo als hij dacht

Zijn kracht zat in zijn denken, de macht kwam uit zijn geest
Wist in alles uit te blinken, dat verwonderde ons nog het meest

Met de lichtheid van een veertje en het zuivere van muziek
Was zijn leven als een sprookje, in jongensboek gelijk

Zo zou het niet altijd blijven, je hebt niet alles in de hand
En dromen waar je in geloofd, zijn soms een handje vol met zand

Hij wou wel, hij zou wel
Hij vond en kreeg altijd wat hij zocht
Hij wou wel, hij zou wel
Maar het leven had hem andere dingen gebracht

Ik kijk naar de lucht en vind mijn weg
Ik denk niet aan morgen en pluk de dag
Dagen die komen en gaan
Met maan en zon

Al wou ik wel, al zou ik wel
Ik vond en kreeg niet altijd wat ik zocht
Al wou ik wel, al zou ik wel
Het verliep toch altijd anders dan ik dacht

Het verliep toch altijd anders
Anders dan ik dacht

Al wou ik wel, al zou ik wel
Ik vond en kreeg niet altijd wat ik zocht