Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: divina enema Songtekst: gargoyles ye rose aloft

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: divina enema - gargoyles ye rose aloft ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van gargoyles ye rose aloft? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van divina enema! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van divina enema en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals gargoyles ye rose aloft .

Origineel

[Peter:] In weary lust they have been sate o'er aisle Seem to be screaming: [Demons:] Come we will Stranger! Stay for a while... You will be our capture why won't you be... [Peter:] So the dome is assailed by deviltry [Demons:] Virulence 'thro abominable sight Come we will Ye wait! Tremendous ae! [Peter:] They frown upon earth and earth's centuries Here the gargoyle's high above mighty kings The beast has outdone 'em so she's got to wheeze Lay wallow in cloudy skies watch 'em if you please I was sick and tired of blear and rainy day so I did decide to have my rest that way In spite of ostensible spat in my heart I sat at the pulpit in hall breathing hard [Demons as gargoyles:] What would you say if we asked you to remain here until the time when days and nights are over and then...e we will! Did you not e'er happen to feel as if you had lived somewhere formerly and long ago? And now you do discover you're looking at something you had seen long long ago [Peter:] I've lost the track of time Wild slumber swept away 'em all Foamy fog is upon the woe-stained floor pale gleam of silver chandeliers obscure and delusive chants have run over the choirs so slow... [Arthur:] ...Hence your virtuous mass shall be almost like the sacred grove where GOD himself does dwell and reign among such saints which all you have be! [Peter:] The last one I heard [Arthur:] Sow the seed of the faith deep into your hearts and lay open the gates do lead towards the skies there's the only device that does promise place for you in paradise! [Peter:] I was falling asleep so I did close my eyes... I was assailed by the spectre of beast Lay waste all those charges 'cause I can't resist I was obsessed by the shadow of noose Take away your husk I cannot refuse... [Oze:] Insidious grove! And you shall have your wooden scales for your very own! [Peter:] It seems to me I won't suffer this a-waiting for... [Demons as gargoyles:] As the darkness doth ravish the light wi' delight sae deceit decimateth all the devoted minds Chase the moribund rays of that desperate dawn blood-red hues that ye're hunting among for the crown ye had ne'er had and probably never ye will... Ae hath ne'er been belonging to yer majesty! But... ye believe that they will reveal the unreal the forces they hold and the power they steal! [Peter:] Bemoan the lust of life with me! Bewail their gloomy destiny! [Oze:] Just beware their bicker! Of this ae... I don't care! [Caacrinolaas:] Well ye lay bar those wooden gates! [Oze:] Run outwards the reality! Over the yawning deep... [Both in chorus:] Where as ye sow so shall ye reap! [Peter:] Each one received swallowed and sipped of that holy host' "body" and "blood" wafer and vine... You'll do as divine when yield shall arise when you get Eucharist! It seemed to me then... They swallowed and sipped instead of that holy host' wafer and vine only acorns and water... like in sleepy nightmare! All seemed to me then "He seems to be dead!" Lo! Whole vortex appears drawing all wicked things whining demons and imps there is nothing to seize! They reflowed forth again beating their wings in vain snarling no one is to blame but it's true all the same! This bout mire before me spread forth the abyss so the heaven e'en seemed to be on the verge of tears Were I asked what I'd seen through the veil of that mist thick and grey one had covered swamps with its quilt and the silence dead one did howl so through my ears that I hardly could hear I should probably say Almost nothing I felt through that torture but pain but that ominous emptiness did whirl me away... As it seemed to me then far away from my corpse! So that night swam before me it turned out to be one in which the moon barely shone over the sea of that desolate gloom 'n hardly anything was seen but blue marsh lights were skipping about in the swamps And quagmire before me spread forth the abyss... O'er that dark one a rather small stump met my sight sticking out from the earth remnant of rotten trunk of a tree that had grown o'er that deep long ago and roots spreading throughout this one like mighty snakes twisted roots reaching downwards into that bog as if there to quench their blind and desperate thirst... Met my sight deep and roots simply hanging in the air [Arthur:] Behold his holy holt anon... [Peter:] But I shall be dead long before everything will have be clear to me... I have never heard such improper song e'en though incredible call it ye will! [Demons as gargoyles:] Call us inscrutable! Then all the things of that sort shall cease! Call 'em incredible wood or stone... and bog if you please! Which guise do you prefer? Whose scales do you mean to be the chosen one? [Caacrinolaas:] You had better petrify! Why won't you try to deify your way?

 

Vertaling

[Peter:] In vermoeide lust zijn ze verzadigd aan het gangpad Lijken te schreeuwen: [Demonen:] Kom, we zullen Vreemdeling! Blijf voor een tijdje... Jij wordt onze gevangene waarom wil je niet ... [Peter:] Dus de koepel wordt aangevallen door duivels [Demonen:] Virulentie is een afschuwelijk gezicht Kom, we zullen Ye wacht! Geweldige ae! [Peter:] Ze fronsen de aarde en de eeuwen van de aarde Hier staan ??de waterspuwer hoog boven machtige koningen Het beest heeft ze overtroffen, dus ze moet piepen Leg wentelen in een bewolkte hemel bekijk ze als je wilt Ik was moe van het gebrul en de regenachtige dag dus besloot ik mijn rust zo te houden Ondanks ogenschijnlijke spuug in mijn hart Ik zat op de preekstoel in de hal en ademde hard [Demonen als waterspuwers:] Wat zou je zeggen als we het vroegen u om hier te blijven tot het moment waarop de dagen en nachten voorbij zijn en dan ... e we zullen! Heb je het niet eens gevoeld? alsof je vroeger ergens had gewoond en lang geleden? En nu ontdek je het je kijkt naar iets je had lang gezien lang geleden [Peter:] Ik ben de tijd uit het oog verloren Wilde sluimering heeft ze allemaal weggevaagd Schuimende mist ligt op de wee-bevlekte vloer bleke glans van zilveren kroonluchters obscure en misleidende gezangen hebben de koren overreden zo langzaam... [Arthur:] ... Vandaar je deugdzame massa zal bijna zijn als het heilige bos waar GOD zelf woont en regeert onder zulke heiligen die alles wat je bent! [Peter:] De laatste die ik hoorde [Arthur:] Zaai het zaad van het geloof diep in je hart en leg de poorten open leiden naar de hemel er is het enige apparaat dat belooft plek voor jou in het paradijs! [Peter:] Ik viel in slaap dus deed ik mijn ogen dicht ... Ik werd aangevallen door het spook van het beest Verspil al die kosten omdat ik het niet kan weerstaan Ik was geobsedeerd door de schaduw van strop Haal je bolster weg Ik kan niet weigeren ... [Oze:] Verraderlijk bosje! En je zult hebben je eigen houten weegschaal! [Peter:] Het lijkt mij dat ik dit wachten niet zal ondergaan ... [Demonen als waterspuwers:] Zoals de duisternis het licht zal verrukken, zal het verrukken een bedrog decimeert alle toegewijde geesten Achtervolg de stervende stralen van die wanhopige dageraad bloedrode tinten dat u op jacht bent naar de kroon gij had nooit gehad en waarschijnlijk zult u nooit ... Ae is niet geweest tot uw majesteit! Maar ... u gelooft dat ze dat zullen doen onthul het onwerkelijke de krachten die ze vasthouden en de kracht die ze stelen! [Peter:] Bemoan de levenslust met mij! Bewail hun sombere lot! [Oze:] Pas op voor hun gekibbel! Van deze ae ... Kan me niet schelen! [Caacrinolaas:] Goed gij legt die houten poorten af! [Oze:] Ren naar buiten de realiteit! Over de diepe geeuw ... [Beiden in refrein:] Waar zult u oogsten zoals u zaait! [Peter:] Ieder ontving ingeslikt en nipt van die heilige gastheer ' "lichaam" en "bloed" wafel en wijnstok ... Je zult het zo goddelijk doen wanneer opbrengst zal ontstaan als je eucharistie krijgt! Het leek me toen ... Ze slikten en dronken in plaats van die heilige gastheer ' wafel en wijnstok alleen eikels en water ... zoals in een slaperige nachtmerrie! Alles leek me toen 'Hij lijkt dood te zijn!' Lo! Hele vortex verschijnt alle slechte dingen tekenen zeurende demonen en imps er valt niets te grijpen! Ze vloeiden weer voort tevergeefs grommend met hun vleugels kloppend niemand is de schuldige maar het is toch waar! Dit moeras voor mij spreidde de afgrond uit zo leek de hemel te zijn op de rand van tranen Werd mij gevraagd wat ik had gezien door de sluier van die mist dikke en grijze had moerassen bedekt met zijn dekbed en de stilte een dode huilde zo door mijn oren die ik nauwelijks kon horen Ik zou waarschijnlijk moeten zeggen Bijna niets voelde ik door die marteling behalve pijn maar die onheilspellende leegte dwong me weg ... Zoals het mij toen leek ver weg van mijn lijk! Dus die avond zwom voor mij het bleek te zijn een waarin de maan nauwelijks over de zee scheen van die desolate somberheid was bijna niets gezien, maar blauwe moeraslichten huppelden rond in de moerassen En moeras voor mij verspreidde de afgrond ... O'er die donkere is een vrij kleine stronk ontmoette mijn zicht uitsteken van de aarde overblijfsel van rotte stam van een boom die zo lang geleden zo diep was gegroeid en wortels verspreiden zich door deze heen als machtige slangen gedraaide wortels die naar beneden reiken in dat moeras alsof er te blussen is hun blinde en wanhopige dorst ... Ontmoette mijn zicht diep en wortels hangen gewoon in de lucht [Arthur:] Zie zijn heilige holt anon ... [Peter:] Maar ik ben al lang dood alles zal me duidelijk zijn ... Ik heb nog nooit zo'n ongepast lied gehoord e'en hoewel ongelooflijke roep het wilt! [Demonen als waterspuwers:] Bel ons ondoorgrondelijk! Dan zullen alle dingen van dat soort ophouden! Noem ze ongelooflijk hout of steen ... en moeras als je wilt! Welke gedaante heeft jouw voorkeur? Wiens weegschaal wil je de uitverkorene zijn? [Caacrinolaas:] Je kunt maar beter versteend worden! Waarom probeer je niet je weg te vergoddelijken?