Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: divina enema Songtekst: the holy holt

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: divina enema - the holy holt ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the holy holt? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van divina enema! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van divina enema en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the holy holt .

Origineel

[The Holy Holt:] The end is near! Time nears the end the utmost foe is dead! Consume his flesh and sip his blood Belch then: 'time nears the end... ' From furtive hole his blood shed forth none cares of misty source of shady wood with its foliage-streams rush rolling forth the vaults [Caym:] Our utmost foe is to be gone to rack and ruin! Now we'll destroy his path has been created in such devious way! We'll shred apart array of his false prophets led our flock astray! [The Holy Holt:] How should they know? [Caym:] Destroy them! Destroy them! [The Holy Holt:] Time nears the end! [Caym:] Their scripts proved to be utterly crooked! [The Holy Holt:] They will clear away all your memories! They will confound your limbs with deadly disease! Only they will march with you hand in hand to derail your dreams behold them nearing the end! The end is near! Decline appeared to reign obliquely among the kings! [Caym:] But to no avail! It's not e'en insane and sick dead on the contrary Its head is nowhere to be found it even cannot speak so gear it up as horse! [Oze:] To be exact its corpse! And if you please exert yourself to ride this trunk! [The Holy Holt:] Our GOD prefers to dwell among the ruins thus he does reveal his orifice obliquely! Dilapidated mill shows no arrogance We will make up our mind to be akin those sacred trees! To dwell in silent grove! Amid the trees with shining leaves and fruits! Admire this sacred grove! Make up your mind to be asplaisant as you can! [Caym:] Oh please avoid imprudent wishes to know the way our savior rose to be reborn! [The Holy Holt:] We are not daunted by such distance! We'll ride our horses toward clouds in defiance of roaring storm! [Caym:] All alone! From ruin tomb in a forgotten land seen through the eyes of the dead! [The Holy Holt:] All alone! From ruin tomb in a forgotten land... [Caacrinolaas:] So there is nothing for it but to do your best to be dead! [Peter:] How shall I be... My demon show me the way! How shall I turn to dust... My demon show me the way I can abet your swarm [The Holy Holt:] Time nears the end! Time nears the end! He has done this alone all alone! From a ruin tomb in a forgotten land He'll ne'er be dead! [Oze:] All alone he escaped myriad of those spluttering saints! He left them all not resentful but dead! All alone he came softly up behind no one sow no one heard gloating over the senseless corpse... He has done this alone all alone! Fallen one leaves no victim undone! But no one ever knows how did he strive showing to demons their ways! Strove to survive for there was so much at stake! Time nears the end! Time nears the end! [Caacrinolaas:] Deep down thy art thou goest painting thy dauby picture looks like hell but does the same not a dreg! For prancing w-horse of yours only ill-gotten creatures so they ought to be ill-spent! (so they say in either case) Shine on brighter than the sun anon chasing your hoax-horizons denizens of boggy path you've searched for meant not to be led astray in anyway... Never... [Oze:] Never... never... [The Holy Holt:] He found his way into his kingdom [Caym:] As one would expect he's left the gloomy wood for grove! [The Holy Holt:] He found his way into the heaven! Again we have got our lord in his place high above! All alone! From ruin tomb in a forgotten land seen through the eyes of the dead! All alone! From ruin tomb in a forgotten land you came so gloriously to be (dead) the only One! [Caacrinolaas:] For fallen angels leave no victims no their remains e'en thus appear the hand of fallen one ...to turn his concubine into the ruins and reign and rule among the ruins he has done! The Holy Holt entering Sacred Grove We have done this alone all alone! [Caym:] ...through the sweet Eucharist of these trees! Brothers do taste their gifts! [The Holy Holt:] Holy oaks! You've been meant by our lord for us like sacred trees Give us your life with wisdom of yours! It is not to be wondered at that we are to be inaccessible for deadly curse! We shall win! With the acorn of life and religion inside of our belly thus inside our mind! [Caym:] Have we possessed! We'll glorify all your ways! [Caacrinolaas:] And all his oaks you nothing daunted possessed! Time nears the end! Time nears the end!

 

Vertaling

[The Holy Holt:] Het einde is nabij! De tijd nadert het einde de grootste vijand is dood! Consumeer zijn vlees en drink zijn bloed Belch dan: 'de tijd nadert het einde ...' Uit een heimelijk gat stroomde zijn bloed niemand geeft om mistige bron van schaduwrijk hout met zijn loofstromen haast je door de gewelven [Caym:] Onze grootste vijand is om naar de rekken en verderf te gaan! Nu we zullen vernietigen dat zijn pad is gecreëerd op zo'n sluwe manier! We versnipperen de array van zijn valse profeten leidde onze kudde op een dwaalspoor! [The Holy Holt:] Hoe moeten ze dat weten? [Caym:] Vernietig ze! Vernietig ze! [The Holy Holt:] De tijd nadert het einde! [Caym:] Hun scripts bleken volkomen krom! [The Holy Holt:] Ze zullen al je herinneringen opruimen! Ze zullen je ledematen verwarren met een dodelijke ziekte! Alleen zij zullen hand in hand met u marcheren om je dromen te laten ontsporen zie, ze naderen het einde! Het einde is nabij! Weigering verscheen schuin onder de koningen regeren! [Caym:] Maar het mocht niet baten! Het is niet gek en ziek dood integendeel Het hoofd is nergens te vinden het kan zelfs niet spreken, dus zet het op als paard! [Oze:] Om precies te zijn zijn lijk! En als je alsjeblieft je best doet om op deze kofferbak te rijden! [The Holy Holt:] Onze GOD woont het liefst tussen de ruïnes aldus openbaart hij zijn opening schuin! Vervallen molen toont geen arrogantie We zullen een beslissing nemen verwant zijn aan die heilige bomen! Om in een stil bos te wonen! Te midden van de bomen met glanzende bladeren en fruit! Bewonder dit heilige bos! Neem een ??beslissing om zo zelfverzekerd mogelijk te zijn! [Caym:] Oh, vermijd alsjeblieft onvoorzichtige wensen om te weten hoe onze redder opstond om herboren te worden! [The Holy Holt:] Zo ver zijn we niet bang! We rijden onze paarden richting wolken in weerwil van brullende storm! [Caym:] Helemaal alleen! Van ruïnegraf in een vergeten land gezien door de ogen van de doden! [The Holy Holt:] Helemaal alleen! Van een ruïne in een vergeten land ... [Caacrinolaas:] Er zit dus niets anders op dan je best te doen dood zijn! [Peter:] Hoe zal ik zijn ... Mijn demon toon mij de manier! Hoe zal ik in stof veranderen ... Mijn demon toon mij de manier Ik kan je zwerm helpen [The Holy Holt:] De tijd nadert het einde! De tijd nadert het einde! Hij heeft dit alleen gedaan helemaal alleen! Van een ruïnegraf in een vergeten land Hij zal nooit dood zijn! [Oze:] Helemaal alleen ontsnapte hij aan talloze van die sputterende heiligen! Hij liet ze allemaal niet boos maar dood achter! Helemaal alleen kwam hij zachtjes achterop niemand zaait niemand hoorde leedvermaak over het zinloze lijk ... Hij heeft dit alleen gedaan helemaal alleen! Gevallen laat geen enkel slachtoffer ongedaan! Maar niemand weet het ooit hoe streefde hij hun wegen tonen aan demonen! Streef ernaar te overleven want er stond zoveel op het spel! De tijd nadert het einde! De tijd nadert het einde! [Caacrinolaas:] Diep van binnen ben je weg het schilderen van uw dubieuze foto ziet eruit als de hel, maar doet hetzelfde niet een droesem! Voor het steigeren van je paard alleen slecht verkregen wezens dus ze zouden slecht besteed moeten worden! (zo zeggen ze in beide gevallen) Schijn helderder dan de zon je hoax-horizon najagen bewoners van een drassig pad waar je naar zocht bedoeld om toch niet op een dwaalspoor gebracht te worden ... Nooit... [Oze:] Nooit... nooit... [The Holy Holt:] Hij vond zijn weg naar zijn koninkrijk [Caym:] Zoals je zou verwachten hij heeft het sombere bos verlaten voor bosje! [The Holy Holt:] Hij vond zijn weg naar de hemel! We hebben weer onze heer in zijn plaats hoog boven! Helemaal alleen! Van ruïnegraf in een vergeten land gezien door de ogen van de doden! Helemaal alleen! Van ruïnegraf in een vergeten land je kwam zo glorieus om (dood) de enige te zijn! [Caacrinolaas:] Voor gevallen engelen laten geen slachtoffers achter nee hun overblijfselen e'en zo verschijnt de hand van de gevallene ... om zijn bijvrouw in de ruïnes te veranderen en regeer en heers onder de ruïnes die hij heeft gedaan! De Heilige Holt die Sacred Grove binnengaat We hebben dit alleen gedaan helemaal alleen! [Caym:] ... door de lieve eucharistie van deze bomen! Broers proeven hun gaven! [The Holy Holt:] Heilige eiken! Je bent door onze heer voor ons bedoeld als heilige bomen Geef ons je leven met de wijsheid van jou! Dat is niet verwonderlijk we moeten ontoegankelijk zijn voor dodelijke vloek! We zullen winnen! Met de eikel van leven en religie erin van onze buik dus in onze geest! [Caym:] Hebben we bezeten! We zullen al je manieren verheerlijken! [Caacrinolaas:] En al zijn eiken u bezat niets ontmoedigd! De tijd nadert het einde! De tijd nadert het einde!