Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: divina enema Songtekst: wooden ladle

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: divina enema - wooden ladle ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van wooden ladle? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van divina enema! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter d van divina enema en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals wooden ladle .

Origineel

(When he had so spoken, I beheld the Angel, stretched out his arms, embracing the flame of fire, and he was consumed, and arose as Elijah. Note. This Angel, who is now became a Devil, is my particular friend. We often read the Bible together in its infernal or diabolical sense, which the world shall have if they behave well. I have also The Bible of Hell, which the world shall have whether they will or no.) ["SLEEP DEPRIVATION" THEME:] Sleep and then you will see, As you even can't imagine yourself As sometimes all of the things Overturn upside-down... Oh, my dearest! They seem to be real And all of them - I mean those people are sheep who do not differ from one an another Sleep and then you will see... Have a look at your dreams - They are burning in flames Like the rags torn asunder. And under you feet... Can't you see dying days? You cannot leave Your sweet "sleepering" chamber Nobody minds, That's only a dream. It's high time to go ahead to bed... Nothing yet... Almost done, Two-faced devil's child, Rise and cry; "Nobody won Anyone, And lost this one either... Having arrived from the other side, Forlorn in silent pride". Mist and disease do exist in your dreams. Strange flames are waltzing so beautiful now Under your feet And on your way home; There is no need to cure: They are your sick overture Before you go insane at all. Autumn flames stole your dreams... Dancing flames stole your soul... Nobody minds if you fall asleep. Sleep if you can, Sleep if you will. Sleep if you see the bright light next to me. Sleep if you dare to watch my surprise. Sleep 'cause I don't care Haven't you heard my nice lullabies! [THE "WOODEN LADLE" THEME:] Some people only need in food and want to muck Some of them got to live in fight and have bad luck Some of them born with a silver spoon in a mouth And the others with a wooden ladle... You'll have seen as... Shall we be fighting with the sin Has spread abyss as endless sea? You mean us: It won't touch me Even if I follow all these fools... Some people have got to drown and die In seas or in a glass of wine And if you share their way - You will have got the most of attributes. Dominion do we need? Not quite... Oh, you had better listen to the rustle of the silent days. Watch as poor mankind does make a million ways - During its countless nights and days Caught in a trap full of deadly haze. - It always does search for itself. Betray! Don't give them another chance anymore. Let them disappoint themselves more and more Let them drown in bloody sea and stay on the shore. - They yet wanted all the cares and got them all! What have you got in a mouth - in a mouth of yours Who knows of this delicious one tell me - I can't suppose Let me look at this one in a mouth of yours Perhaps it sounds great and looks so fun... I suppose You cannot stay outside the death. First one that's looking very sad Don't try to be a GOD Therefore you cannot be a GOD, Poor mortal whore You will have known it very soon Who gets a ladle or a spoon Why did you get your wooden one And who had thrown it into your mouth. Nobody did believe this: Thou art not a GOD. The thoughts of thine with thy wrath are falling apart Because of idiotic ae thou dost keep in thy mouth... With ladle thou wert made... Thou shalt not be the devilkin before it is too late. Thy wooden ae doth make thee weep It doth not want thee to eat or sleep - It doth make thy path pass away Thou art getting paler day by day... Try to appease thy angry daemon and keep him in thy mouth Feed him by thy flesh and thy bones far more than usual Thou art poor mortal whore... There is wonderful place - there is beautiful place Keep your temper - you are not to be in a maze There is haze of oblivion - wonderful haze There is wonderful place for your future remains. ["SLEEP DEPRIVATION" THEME:] Sleep fast and do not be afraid: When you will have awoke You'll be rich and mighty as before, "Mad sea alike thou winna know Of thine shore, poor mortal whore!" Sleep and then you will see Dark and bottomless sea, Sleep and then you will buy Hidden essence of thine. Come along side by side Next to your filthy pride. "Evil demons of time Will have not passed thee by." Wonder I if you'd mind Dying now in a sleep? You are poor mortal whore. You're degenerate sheep! Sleep and then you won't see As the hollow - eyed darknesses. Sleep and then you won't see As the blind moon is arising, Sleep and then you won't see All of the sudden cares, You even do fear To think of them again and again Sleep and then you won't see Sleeping grim entity If the nightmares of yours Not suffocate you before. You are poor mortal whore. You won't wait for salvation Whilst you have your nightmares And sleep deprivation Sleep and then you will see Two faces of GOD!!! Well, it's time to reveal our forces and might You don't know how to manage him who has arrived You have done all the screaming already and now Wring your hands in despair and o don't ask me "How Am I t' stop it?" - If you leave off rowing it will Stop of itself - What are you to reveal? So the boat of yours was left to drift down the stream So you're desperate one's left to drift down the stream Lo the blade of one of the oars got fast in the Water and would note out again And the consequence was that the handle of it Caught you under your chin thus got under your feet!

 

Vertaling

(Toen hij zo had gesproken, zag ik de engel, strekte zijn armen uit en omhelsde de vlam van vuur, en hij werd verteerd en stond op als Elia. Notitie. Deze engel, die nu een. Is geworden Duivel, is mijn bijzondere vriend. We lezen vaak de Bijbel samen in zijn helse of duivelse zin, die de wereld zal hebben als ze gedraag je. Ik heb ook de Bijbel van de hel, die de wereld zal hebben, of ze dat nu willen of niet.) ["SLEEP DEPRIVATION" THEMA:] Slaap en dan zul je zien, Zoals je jezelf zelfs niet kunt voorstellen Zoals soms alle dingen Omkeren ondersteboven ... Oh mijn liefste! Ze lijken echt En allemaal - Ik bedoel, die mensen zijn schapen die niet van elkaar verschillen Slaap en dan zul je zien ... Bekijk je dromen - Ze branden in vlammen Zoals de vodden die in stukken zijn gescheurd. En onder je voeten ... Zie je geen stervende dagen? Je kan niet weggaan Je lieve "slapende" kamer Niemand vindt het erg, Dat is maar een droom. Het is hoog tijd om door te gaan naar bed ... Nog niets... Bijna klaar, Twee gezichten duivelskind, Sta op en huil; 'Niemand heeft gewonnen Iedereen, En verloor deze ook ... Van de andere kant aangekomen, Verlaten in stille trots ". Mist en ziekte bestaan ??in je dromen. Vreemde vlammen walsen nu zo mooi Onder je voeten En op weg naar huis; Genezing is niet nodig: Ze zijn je zieke ouverture Voordat je helemaal gek wordt. Herfstvlammen stalen je dromen ... Dansende vlammen stalen je ziel ... Niemand vindt het erg als je in slaap valt. Slaap als je kunt, Slaap als je wilt. Slaap als je het felle licht naast me ziet. Slaap als je naar mijn verrassing durft te kijken. Slaap, want het kan me niet schelen Heb je mijn mooie slaapliedjes niet gehoord! [HET "HOUTEN LADEL" THEMA:] Sommige mensen hebben alleen voedsel nodig en willen mesten Sommigen van hen moesten vechten en hadden pech Sommigen van hen zijn geboren met een zilveren lepel in de mond En de anderen met een houten lepel ... Je hebt gezien als ... Zullen we vechten met de zonde Heeft de afgrond zich als eindeloze zee verspreid? Je bedoelt ons: het zal me niet raken Zelfs als ik al deze dwazen volg ... Sommige mensen moeten verdrinken en sterven In zee of in een glas wijn En als je hun manier deelt - Je zult de meeste attributen hebben. Dominion hebben we nodig? Niet helemaal... Oh, je kunt maar beter luisteren naar het geruis van de stille dagen. Kijk hoe de arme mensheid een miljoen manieren maakt - Tijdens de talloze nachten en dagen Gevangen in een val vol dodelijke nevel. - Het zoekt altijd naar zichzelf. Verraden! Geef ze geen nieuwe kans meer. Laat ze zichzelf steeds meer teleurstellen Laat ze verdrinken in de bloedige zee en blijf aan de kust. - Ze wilden toch alle zorgen en hebben ze allemaal! Wat heb je in een mond - in een mond van jou Wie weet van deze heerlijke vertel me - ik kan het niet veronderstellen Laat me deze eens bekijken in een mond van jou Misschien klinkt het geweldig en ziet het er zo leuk uit ... denk ik Je kunt niet buiten de dood blijven. De eerste die er heel verdrietig uitziet Probeer geen GOD te zijn Daarom kun je geen GOD zijn, Arme sterfelijke hoer U zult het heel snel geweten hebben Wie krijgt er een pollepel of een lepel Waarom heb je je houten exemplaar gekocht? En wie had het in je mond gegooid. Niemand geloofde dit: U bent geen GOD. De gedachten van u met uw toorn vallen uiteen Vanwege idiote ae moet je in je mond houden ... Met een lepel bent u gemaakt ... U zult niet de duivel zijn voordat het te laat is. Uw houten ae doet u wenen Het wil niet dat je eet of slaapt - Het zal uw pad doen verdwijnen U wordt met de dag bleker ... Probeer je boze daemon te sussen en hem in je mond te houden Voed hem veel meer dan gewoonlijk met uw vlees en uw botten Gij zijt arme sterfelijke hoer ... Er is een prachtige plek - er is een prachtige plek Houd je humeur - je mag niet in een doolhof zijn Er is nevel van vergetelheid - prachtige nevel Er is een prachtige plek voor je toekomstige overblijfselen. ["SLEEP DEPRIVATION" THEMA:] Slaap snel en wees niet bang: Wanneer je wakker bent geworden Je zult rijk en machtig zijn zoals voorheen, 'Een gekke zee, zoals u weet Van je kust, arme sterfelijke hoer! ' Slaap en dan zul je zien Donkere en bodemloze zee, Slaap en dan koop je Verborgen essentie van jou. Kom zij aan zij Naast je smerige trots. 'Kwade demonen van tijd Ik ben je niet voorbijgegaan. ' Vraag me af of je het erg vindt Ga je nu dood in slaap? Je bent een arme sterfelijke hoer. Je bent ontaarde schapen! Slaap en dan zie je het niet Als de duisternis met holle ogen. Slaap en dan zie je het niet Terwijl de blinde maan opkomt, Slaap en dan zie je het niet Plots zorgen, Je bent zelfs bang Om steeds weer aan ze te denken Slaap en dan zie je het niet Slapende grimmige entiteit Als de nachtmerries van jou Verstikt u niet eerder. Je bent een arme sterfelijke hoer. Je wacht niet op redding Terwijl je je nachtmerries hebt En slaapgebrek Slaap en dan zul je zien Twee gezichten van GOD !!! Nou, het is tijd om onze krachten en macht te onthullen Je weet niet hoe je hem moet beheren die is aangekomen Je hebt al het geschreeuw gedaan en nu Wring je handen wanhopig en vraag me niet "Hoe Stop ik het niet? '- Als je stopt met roeien, zal het dat wel zijn Stop van zichzelf - Wat moet je onthullen? Dus de boot van jou bleef achter om de stroom af te drijven Dus je bent wanhopig links van je om langs de stroom te drijven Lo het mes van een van de riemen kwam snel in de Water en zou het weer opmerken En het gevolg was dat het handvat ervan Gevangen u onder uw kin zo onder uw voeten!