Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Emienm Songtekst: When I'm Gone

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Emienm - When I'm Gone ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van When I'm Gone? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Emienm! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter E van Emienm en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals When I'm Gone .

Origineel

Have you ever loved someone so much You'd give an arm for Not the expression No, literally give an arm for When they know they're your heart And you know you were their armor And you will destroy anyone who would try to harm her But what happens when karma Turns right around to bite you And everything you stand for turns on you despite you What happens when you become the main source of her pain "Daddy look what i made" Dad's got to go catch a plane "Daddy where's mommy?" "I can't find mommy, where is she?" "I don't know, go play, Hailey baby, your Daddy's busy" "Daddy's writin' a song, the song ain't gon' write itself" "I'll give you one underdog, and you got to swing by yourself" Then turn right around in that song, and tell her you love her And put hands on her mother who's a splittin' image of her That's Slim Shady Yeah baby Slim Shady's crazy Shady made me But tonight, Shady's rock-a-bye-baby, huh... (Chorus) And when I'm gone, just carry on Don't mourn, rejoice Everytime you hear the sound of my voice Just know that, I'm lookin' down on you smilin' And i didn't feel a thang So baby don't feel no pain Just smile back And when I'm gone, just carry on Don't mourn, rejoice Everytime you hear the sound of my voice Just know that, I'm lookin' down on you smilin' And i didn't feel a thang So baby don't feel no pain Just smile back... (Verse 2) I keep havin' this dream I'm pushin' Hailey on the swings She keeps screamin' she don't want me to sing "You're makin' Mommy cry" "Why? Why is Mommy cryin'?" "Baby Daddy ain't leavin' no more" "Daddy you're lyin'" "You always say that, you always say this is the last time" "But you ain't leavin' no more, Daddy you're mine" She's pilin' boxes in front of the door Tryin' to block it "Daddy please, Daddy don't leave, Daddy, no stop it" Goes in her pocket, pulls out a tiny necklace locket Its got her picture "This'll keep you safe, Daddy take it with ya" I look up, it's just me standin' in the mirror These fuckin' walls must be talkin' Cause man I can hear 'em They're sayin' you got one more chance to do right And it's tonight Now go out there and show 'em that you love 'em 'fore it's too late And just as I go to walk out of my bedroom door It turns to a stage They're gone, and the spotlight is on And I'm singin' (Chorus) (Verse 3) Sixty thousand people All jumpin' out their seat The curtain closes They throwin' roses at my feet I take a bow And thank you all for comin' out They're screamin' so loud I take one last look at the crowd I glanced down I don't believe what I'm seein' "Daddy it's me, help Mommy, her wrists are bleedin'" "But baby we're in Sweden" "How did you get to Sweden?" "I followed you Daddy, you told me that you weren't leavin'" "You lied to me Dad, and now you made Mommy sad" "And i bought you this coin, it says NUMBER ONE DAD" "That's all i wanted, i just want to give you this coin" "I get the point, fine, me and Mommy are goin'" "But baby wait..." "It's too late Dad, you made your choice" "Now go out there and show 'em that you love 'em more than us" "That's what they want, they want you Marshall they keep" "Screamin' your name, it's no wonder you can't go to sleep" "Just take another pill, yeah i bet you you will" "You rap about it" "Yeah, Word, K-K-Keep It Real" I hear applause, all this time I couldn't see How could it be, that the curtain is closin' on me? I turn around, find a gun on the ground Cock it, put it to my brain Scream "Die Shady" and pop it The sky darkens, my life flashes The plane that i was supposed to be on crashes And burns to ashes That's when i wake up Alarm clocks ringin' There's birds singin' It's spring and, Hailey's outside swingin' I walk right up to Kim and kiss her Tell her I miss her Hailey just smiles and winks at her little sister Almost as if to... say....

 

Vertaling

Heb je ooit iemand zo geliefd Je zou een arm geven voor Niet de uitdrukking Nee, letterlijk een arm geven voor Als ze weten dat ze je hart En je weet dat je hun wapenrusting waren En je zal iedereen die zou proberen om haar schaden vernietigen Maar wat gebeurt er als karma Draait naar rechts rond om u te bijten En alles wat je voor staat bochten op je, ondanks je Wat gebeurt er als je uitgegroeid tot de belangrijkste bron van haar pijn "Papa kijk eens wat ik heb gemaakt" Dad's moet gaan vangen een vliegtuig "Papa, waar is mama?" "Ikkan mama niet vinden, waar is ze? " "Ik weet het niet, gaan spelen, Hailey baby, je papa drukke" "Daddy's schrijven 'een nummer, wordt het nummer niet gon' schrijven zelf" "Ik geef je een underdog geven, en je moet swing door uzelf" Dan slaat u rechtsaf rond in dat lied, en haar vertellen dat je van haar houdt En zet handen op haar moeder die een splittin 'beeld van haar is Dat is Slim Shady Yeah baby Slim Shady's crazy Shady maakte me Maar vanavond, Shady's Rock-a-bye-baby, hè ... (Chorus) En als ik weg ben, ga dan gewoon door Nietrouwen, verheug Iedere keer het geluid van mijn stem hoor je Weet alleen dat, ik ben lookin 'op je neer smilin' En ik heb niet het gevoel een thang Dus baby niet voelen geen pijn Net glimlach terug En als ik weg ben, ga dan gewoon door Treur niet, verheug Iedere keer het geluid van mijn stem hoor je Weet alleen dat, ik ben lookin 'op je neer smilin' En ik heb niet het gevoel een thang Dus baby niet voelen geen pijn Net glimlach terug ... (Vers 2) Ik blijf havin deze droom Ik ben Pushin 'Hailey op de schommels Ze houdt Screamin 'ze willen me niet om te zingen "Je maakt mama huilen" "Waarom? Waarom is mama huilen? ' "Papa van de baby is niet leavin 'niet meer" "Papa je liegt" "Je zegt altijd dat je altijd zeggen dat dit de laatste keer" "Maar je wordt niet leavin 'niet meer, papa je bent van mij" Ze Pilin 'dozen voor de deur Tryin 'om deze te blokkeren "Papa alsjeblieft, papa niet verlaten, papa, geen stoppen" Goes in haar zak, trekt er een kleine ketting medaillon Het kreeg een foto van haar "Dit zal je beschermen, papa neem het met ya" Ik kijkup, het is gewoon me standin 'in de spiegel Deze fuckin 'muren moeten worden talkin' Oorzaak man die ik kan ze horen Ze zeggen 'je nog een kans om goed te doen heb En het is vanavond Ga nu naar buiten en toon hen dat je liefde 'em' voorgrond het te laat is En net als ik ga lopen uit mijn slaapkamer deur Het blijkt een stadium Ze zijn weg, en de schijnwerpers op En ik ben singin ' (Chorus) (Vers 3) Zestig duizend mensen Alle Jumpin 'uit hun zetel Het gordijn gaat dicht Ze throwin 'rozen aan mijn voeten Ik neem een ​​boog En dank u allen voor comin 'out Ze Screamin 'zo luid Ik neem een ​​laatste blik op de menigte Ik keek naar beneden Ik geloof niet wat ik ben seein "Papa ik ben het, help mama, haar polsen bleedin '" "Maar schatje, we zijn in Zweden" "Hoe ben je naar Zweden? ' "Ik volgde je papa, je vertelde me dat je leavin waren niet '" "Je loog tegen me pa, en nu je mama verdrietig" "En kocht ik u deze munt, zegt het nummer een papa" "Dat is alles wat ik wilde, ik wil u deze munt te geven" "Ikkrijgt het punt, fijn, ik en mama zijn goin '" "Maar schatje, wacht ..." "Het is te laat Pap, je hebt je keuze gemaakt" "Nu gaan er en toon hen dat je liefde 'em meer dan ons" "Dat is wat ze willen, ze willen dat je Marshall ze blijven" "Screamin 'uw naam, is het geen wonder dat je niet gaan slapen" "Neem een ​​andere pil, ja ik wed dat je je wil" "Je rap over it" "Ja, Word, KK-Keep It Real" Ik applaus hoor, al die tijd kon ik niet zien Hoe kan het zijn, dat het gordijn wordt closin 'op mij? Ikomdraaien, vind een geweer op de grond Pik het, zet het op mijn hersenen Scream "Die Shady" en het knallen De lucht wordt donker, mijn leven knippert Het vliegtuig dat ik moest zijn op crashes En brandwonden tot as Dat is wanneer ik wakker Wekkers ringin ' Er is vogels singin ' Het is lente en, Hailey buiten Swingin ' Ik loop tot aan Kim en kus haar Zeg haar dat ik haar mis Hailey glimlacht alleen en knipoogt naar haar kleine zusje Bijna alsof ... zeg ....