Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: fucked up Songtekst: year of the tiger

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: fucked up - year of the tiger ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van year of the tiger? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van fucked up! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter f van fucked up en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals year of the tiger .

Origineel

Bristled by a peaceful air Wound up by the soft wind that berates his hair He'll sharpen his teeth on the sky A fire passes through a tiger's eye As long as his days are old As old as his tail is white As white as his stripes are black As black as the ghosts that sulk through the night He'll take you before you can see Him strike like thunder before lightning Goes the tiger burning through the night Tear into the empty world Howl back at the sound of the void As tame as the wildest dream As soft as the loudest scream Two eyes blink like stars in the dark A shudder of light that you drink and are marked The fear drips like blood from his teeth The fear drips like blood from his teeth Beneath him just violent thoughts Streaks of memories, prey he forgot His castle of gristle and bone The king sits on his throne afraid and alone Between the earth and the sky A struggle on both sides The tiger lives afraid as the tiger dies Chasing shadows across the sun Streaks of light he can't outrun Cut through the darkness like the shot from the hunter's gun Stalking a naked terrain At the top of his barren chain No one left to remember his name So he kills again Lash out at the unknown Rank that is grown on the bone A company of order and flesh His foul caress He rips the sun right out of the sky Clawing tears in the haze as the dark fills his eyes Blind to a merciless god Smothered by the facade He'll take you before you can see Him strike like thunder before lightning Goes the tiger burning through the night The king of the shortest stick The beast above with one last trick Sovereign of his defeat In the end it was bittersweet Prostrate in a royal cower The cat is a mouse to the eyes in the tower His blood falls from the highest plateau Above as it is below It takes him before he can see Pulls his shadow away right from under his feet Now the darkness is a part of the light As the tiger goes, burning in the night Between the earth and the sky A struggle on both sides The tiger lives afraid as the tiger dies Chasing shadows across the sun Streaks of light he can't outrun Cut through the darkness like the shot from a hunter's gun Who is the beast, And who are the spoils? Who makes the trees Grow up from the soil? And charges the sky With imperious fire Brutes in the dark Afraid of the sire... Who is this beautiful beast A tear of light on his teeth A fearful smile on his face Tokens of blood leave a trace Whimper and bowed to the ground A scornful sun bearing down Grimace and howl through the pain Get up, get shot down again Light drips like paint from heaven A shining pall on the horizon Life weeps away from his frame Stretched to the bone by the flame Corrupt the stripes on his back And burn the white into black Iron imprisons his rage Violent stains colour a cage So filled with sorrow So filled with hate Otherwise empty A relic of grace Shot like an arrow His fateful arc He'll charge until He's lost in the dark Bring down the father Who brought down the son A blinding madness He won't overcome Strike out in anger Eclipsed by fear His last breath wasted The end is near... Remember life as a king, The coil of life in the spring The silver stare of the stars Before the snare of the bars That deathly coddle of light Cut through the space of the night So say goodbye grandfather The body spent to confer As the flesh kisses the earth His stripes dissolve to give birth To the beasts in the sky That ride the tiger tonight... Between the earth and the sun A struggle on both sides The tiger lives afraid as the tiger dies Chasing shadows across the sky Streaks of light he can't outrun Cut through the darkness like the shot from a hunter's gun

 

Vertaling

Geborsteld door een vredige lucht Opgewonden door de zachte wind die zijn haar berispt Hij zal zijn tanden scherpen aan de hemel Een vuur gaat door het oog van een tijger Zo lang als zijn dagen oud zijn Zo oud als zijn staart wit is Zo wit als zijn strepen zwart zijn Zo zwart als de geesten die 's nachts ronddwalen Hij zal je pakken voordat je het kunt zien Hij slaat toe als donder voor de bliksem Gaat de tijger brandend door de nacht Scheurt in de lege wereld Huilt terug bij het geluid van de leegte Zo tam als de wildste droom Zo zacht als de hardste schreeuw Twee ogen knipperen als sterren in het donker Een huivering van licht dat je drinkt en getekend bent De angst druipt als bloed van zijn tanden De angst druipt als bloed van zijn tanden Onder hem slechts gewelddadige gedachten Strepen van herinneringen, prooi die hij vergat Zijn kasteel van kraakbeen en beenderen De koning zit op zijn troon bang en alleen Tussen de aarde en de hemel Een strijd aan beide kanten De tijger leeft bang als de tijger sterft Schaduwen jagend over de zon Lichtstrepen die hij niet kan ontlopen Snijden door de duisternis als een schot uit het geweer van de jager Stalking a naked terrain Aan de top van zijn dorre keten Niemand meer die zijn naam herinnert Dus doodt hij opnieuw Hij haalt uit naar het onbekende Rang die op het bot is gegroeid Een gezelschap van orde en vlees Zijn vuile streling Hij rukt de zon recht uit de hemel Scheuren in de nevel terwijl de duisternis zijn ogen vult Blind voor een genadeloze god Verstikt door de façade Hij neemt je voordat je het kunt zien Hij slaat toe als donder voor de bliksem Gaat de tijger brandend door de nacht De koning van de kortste stok Het beest daarboven met een laatste truc Heerser over zijn nederlaag Op het einde was het bitterzoet Proestend in een koninklijke schuilplaats De kat is een muis voor de ogen in de toren Zijn bloed valt van het hoogste plateau Boven zoals het beneden is Het neemt hem voordat hij kan zien Trekt zijn schaduw weg recht onder zijn voeten Nu is de duisternis een deel van het licht Zoals de tijger gaat, brandend in de nacht Tussen de aarde en de hemel Een strijd aan beide kanten De tijger leeft bang als de tijger sterft Schaduwen jagend over de zon Strepen van licht die hij niet kan ontlopen Snijden door de duisternis als het schot van een jagersgeweer Wie is het beest, en wie is de buit? Wie laat de bomen groeien uit de grond? En laadt de hemel Met heerszuchtig vuur Bruten in het donker Bang voor de vader... Wie is dit mooie beest Een traan van licht op zijn tanden Een angstige glimlach op zijn gezicht Tekenen van bloed laten een spoor achter Jammerend en gebogen op de grond Een verzengende zon Grimas en huilend door de pijn Sta op, word weer neergeschoten Licht druipt als verf uit de hemel Een glanzende lijkwade aan de horizon Het leven huilt weg van zijn lichaam Uitgerekt tot op het bot door de vlam Corrumpeert de strepen op zijn rug En brandt het wit in zwart IJzer houdt zijn woede gevangen Gewelddadige vlekken kleuren een kooi Zo gevuld met verdriet Zo gevuld met haat Anders leeg Een overblijfsel van genade Geschoten als een pijl Zijn noodlottige boog Hij zal aanvallen tot Hij verloren is in het donker De vader neerhalen Die de zoon neerhaalde Een verblindende waanzin Hij zal niet overwinnen In woede toeslaan overschaduwd door angst Zijn laatste adem verspild Het einde is nabij... Herinner het leven als een koning, De spiraal van het leven in de lente Het zilveren staren van de sterren Voor de strik van de tralies Die dodelijke knuffel van licht Snijdt door de ruimte van de nacht Dus zeg vaarwel grootvader Het lichaam besteed om te overhandigen Als het vlees de aarde kust Zijn strepen lossen op om geboorte te geven Aan de beesten in de lucht Die vanavond de tijger berijden... Tussen de aarde en de zon Een strijd aan beide kanten De tijger leeft bang als de tijger sterft Jagend op schaduwen door de lucht Strepen van licht die hij niet kan ontlopen Snijden door de duisternis als het schot van een jagersgeweer