Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Genesis Songtekst: Supper's Ready

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Genesis - Supper's Ready ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Supper's Ready? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Genesis! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter G van Genesis en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Supper's Ready .

Origineel

Walking across the sitting-room, I turn the television off. Sitting beside you, I look into your eyes. As the sound of motor cars fades in the night time, I swear I saw your face change, it didn't seem quite right. ...and it's hello babe with your guardian eyes so blue Hey my baby don't you know our love is true. Coming closer with our eyes, a distance falls around our bodies. Out in the garden, the moon seems very bright, Six saintly shrouded men move across the lawn slowly. The seventh walks in front with a cross held high in hand. ...and it's hey babe your suppers waiting for you. Hey my baby, don't you know our love is true. Ive been so far from here, Far from your warm arms. Its good to feel you again, Its been a long long time. hasn't it? The guaranteed eternal sanctuary man I know a farmer who looks after the farm. With water clear, he cares for all his harvest. I know a fireman who looks after the fire. You, can't you see he's fooled you all. Yes, he's here again, can't you see he's fooled you all. Share his peace, Sign the lease. Hes a supersonic scientist, Hes the guaranteed eternal sanctuary man. Look, look into my mouth he cries, And all the children lost down many paths, I bet my life you'll walk inside Hand in hand, Gland in gland With a spoonful of miracle, Hes the guaranteed eternal sanctuary. We will rock you, rock you little snake, We will keep you snug and warm. Ikhnaton and itsacon and their band of merry men Wearing feelings on our faces while our faces took a rest, We walked across the fields to see the children of the west, But we saw a host of dark skinned warriors Standing still below the ground, Waiting for battle. The fights begun, they've been released. Killing foe for peace...bang, bang, bang. bang, bang, bang... And they're giving me a wonderful potion, Cos I cannot contain my emotion. And even though Im feeling good, Something tells me I'd better activate my prayer capsule. Todays a day to celebrate, the foe have met their fate. The order for rejoicing and dancing has come from our warlord. How dare I be so beautiful? Wandering through the chaos the battle has left, We climb up a mountain of human flesh, To a plateau of green grass, and green trees full of life. A young figure sits still by a pool, Hes been stamped human bacon by some butchery tool. (he is you) Social security took care of this lad. We watch in reverence, as narcissus is turned to a flower. A flower? Willow farm If you go down to willow farm, To look for butterflies, flutterbyes, gutterflies Open your eyes, it's full of surprise, everyone lies, Like the fox on the rocks, And the musical box. Oh, there's mum & dad, and good and bad, And everyones happy to be here. There's winston churchill dressed in drag, He used to be a british flag, plastic bag, what a drag. The frog was a prince, the prince was a brick, the brick was an egg, The egg was a bird. (fly away you sweet little thing, they're hard on your tail) Hadnt you heard? (they're going to change you into a human being!) Yes, were happy as fish and gorgeous as geese, And wonderfully clean in the morning. Weve got everything, were growing everything, Weve got some in Weve got some out Weve got some wild things floating about Everyone, were changing everyone, You name them all, Weve had them here, And the real stars are still to appear. All change! Feel your body melt; Mum to mud to mad to dad Dad diddley office, dad diddley office, Youre all full of ball. Dad to dam to dum to mum Mum diddley washing, mum diddley washing, Youre all full of ball. Let me hear you lies, were living this up to the eyes. Ooee-ooee-ooee-oowaa Momma I want you now. And as you listen to my voice To look for hidden doors, tidy floors, more applause. Youve been here all the time, Like it or not, like what you got, Youre under the soil (the soil, the soil), Yes, deep in the soil (the soil, the soil, the soil, the soil!). So well end with a whistle and end with a bang And all of us fit in our places. Apocalypse in 9/8 (co-starring the delicious talents of gabble ratchet) With the guards of magog, swarming around, The pied piper takes his children underground. Dragons coming out of the sea, Shimmering silver head of wisdom looking at me. He brings down the fire from the skies, You can tell he's doing well by the look in human eyes. Better not compromise. It wont be easy. 666 is no longer alone, Hes getting out the marrow in your back bone, And the seven trumpets blowing sweet rock and roll, Gonna blow right down inside your soul. Pythagoras with the looking glass reflects the full moon, In blood, he's writing the lyrics of a brand new tune. And it's hey babe, with your guardian eyes so blue, Hey my baby, don't you know our love is true, Ive been so far from here, Far from your loving arms, Now Im back again, and babe it's gonna work out fine. As sure as eggs is eggs (aching mens feet) Cant you feel our souls ignite Shedding ever changing colours, in the darkness of the fading night, Like the river joins the ocean, as the germ in a seed grows We have finally been freed to get back home. There's an angel standing in the sun, and he's crying with a loud voice, This is the supper of the mighty one, Lord of lords, King of kings, Has returned to lead his children home, To take them to the new jerusalem.

 

Vertaling

Wandelen over de zitkamer, zet ik de televisie uit. Zit naast je, ik kijk in je ogen. Als het geluid van auto's verdwijnt in de nacht, Ik zweer dat ik zag je gezicht veranderen, het leek niet helemaal goed. ... En het is hello babe met je voogd ogen zo blauw Hey mijn baby niet je weet dat onze liefde waar is. Dichterbij met onze ogen, een afstand valt rond ons lichaam. In de tuin, de maan schijnt zeer helder, Zes heilige gehulde mannen verplaatsen over het gazon langzaam. De zevende wandelingen invoorzijde met een kruis hoog gehouden in de hand. ... En het is hey schatje je diners voor u klaar. Hey mijn baby, weet je niet onze liefde is waar. Ive zo ver van hier geweest, Ver van je warme armen. Zijn goed om je weer te voelen, Het was een lange lange tijd. is het niet? De gegarandeerde eeuwige heiligdom man Ik ken een boer die na de boerderij ziet. Met water helder, zorgt hij voor al zijn oogst. Ik ken een brandweerman die na de brand ziet. Je, kan je niet zien dat hij jullie allemaal voor de gek gehouden. Ja, hij is hier weer, kan nietje ziet dat hij jullie allemaal voor de gek gehouden. Delen in zijn vrede, Ondertekenen van de huurovereenkomst. Hes een supersonische wetenschapper, Hes de gegarandeerde eeuwige heiligdom man. Kijk, kijk in mijn mond roept hij, En alle kinderen verloren beneden vele paden, Ik wed dat mijn leven je naar binnen loopt Hand in hand, Klier in klier Met een lepel wonder, Hes de gegarandeerde eeuwige heiligdom. We will rock you, rock you kleine slang, Wij zullen u knus en warm te houden. Ichnaton en itsacon en hun band van vrolijke mannen Het dragen van gevoelens op onze gezichtenterwijl onze gezichten nam een ​​rust, We liepen over de velden om de kinderen van het westen te zien, Maar we zagen een groot aantal donkere gevilde krijgers Staan nog steeds onder de grond, Wachten voor de strijd. De gevechten begonnen, ze zijn vrijgelaten. Killing vijand voor vrede ... bang, bang, bang. bang, bang, bang ... En ze geven me een heerlijk drankje, Want ik kan mijn emoties niet bevatten. En hoewel Im je goed voelen, Iets zegt me dat ik beter mijn gebed capsule te activeren. Todays een dag om te vieren, de vijand hebbenontmoetten hun lot. De opdracht voor vreugde en dansen is afkomstig van onze krijgsheer. Hoe durf ik zo mooi? Dwalend door de chaos van de strijd heeft verlaten, We beklimmen een berg van menselijk vlees, Om een ​​plateau van groen gras en groene bomen vol leven. Een jonge figuur zit nog steeds met een zwembad, Hes gestempeld menselijk bacon door sommige slagerij tool. (Hij is u) Sociale zekerheid zorgde voor deze jongen. We kijken in eerbied, zoals narcissen wordt gedraaid om een ​​bloem. Een bloem? Willow boerderij Als je naar benedenWillow boerderij, Om te zoeken naar vlinders, Flutterbyes, gutterflies Open je ogen, het is vol verrassing, iedereen ligt, Net als de vos op de rotsen, En de speeldoos. Oh, is er mama en papa, en goed en slecht, En dat iedereen er blij om hier te zijn. Er is Winston Churchill gekleed in slepen, Hij was vroeger een Britse vlag, plastic zak, wat een belemmering te zijn. De kikker was een prins, de prins was een baksteen, de baksteen was een ei, Het ei was een vogel. (Wegvliegen je lief klein ding, ze zijn hard op je tail) Nooit eerderje gehoord? (Ze gaan je in een mens veranderen!) Ja, er waren gelukkig als vis en mooi als ganzen, En heerlijk schoon in de ochtend. Weve kreeg alles, werden alles groeien, Weve kreeg een aantal in Weve kreeg wat uit Weve kreeg een aantal wilde dingen zweven over Iedereen, werden iedereen veranderen, U noemt ze allemaal, Weve had ze hier, En de echte sterren zijn nog te verschijnen. Alle verandering! Voel je lichaam smelt; Mama om modder te gek om vader Papa diddley kantoor, papa diddley kantoor, Youre allevol bal. Papa om dam te Dum aan mamma Mum diddley wassen, mama diddley wassen, Youre allemaal vol bal. Laat me je horen leugens, leefden deze tot aan de ogen. OOEE-OOEE-OOEE-oowaa Momma Ik wil dat je nu. En als je naar mijn stem luisteren Om te zoeken naar verborgen deuren, netjes vloeren, meer applaus. U hebt hier al de hele tijd, Leuk of niet, net wat je hebt, Youre onder de grond (de bodem, de bodem), Ja, diep in de bodem (de bodem, de bodem, de bodem, de bodem!). Zo goed eindigen met een fluitje eneindigen met een knal En ieder van ons past in onze plaatsen. Apocalypse in 9/8 (co-starring het heerlijke talenten van gabble ratel) Met de bewakers van Magog, zwermen rond, De rattenvanger neemt zijn kinderen onder de grond. Draken die uit de zee, Glinsterende zilveren kop van wijsheid kijken naar mij. Hij brengt beneden het vuur uit de hemel, Je kunt zien dat hij doet het goed door de blik in menselijke ogen. Beter geen compromis. Het zal niet gemakkelijk zijn. 666 niet meer alleen, Hes om uit het merg in je rugbot, En de zeven bazuinen blazen zoete rock and roll, Vliegt wel recht naar beneden in je ziel. Pythagoras met de spiegel reflecteert de volle maan, In het bloed, schrijft hij de tekst van een nieuwe tune. En het is hey babe, met je voogd ogen zo blauw, Hey mijn baby, weet je niet onze liefde is waar, Ive zo ver van hier geweest, Ver van je liefdevolle armen, Nu Im weer terug, en schatje het zal lukken. Zo zeker als eieren eieren (pijnlijke mens voet) Cant u onze zielen voelenontbranden Vergieten steeds veranderende kleuren, in de duisternis van de nacht vervagen, Net als de rivier voegt zich bij de oceaan, zoals de kiem in een zaad groeit We hebben eindelijk bevrijd om terug naar huis. Er is een engel, staande in de zon, en hij riep met luider stem, Dit is het avondmaal van de machtige, Heer der heren, Koning der koningen, Is teruggekeerd naar zijn kinderen naar huis te leiden, Om hen naar het nieuwe Jeruzalem.