Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: helloween Songtekst: keeper of the seven keys

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: helloween - keeper of the seven keys ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van keeper of the seven keys? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van helloween! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter h van helloween en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals keeper of the seven keys .

Origineel

Make the people hold each other's hands And fill their hearts with truth You made up your mind So do as divined Put on your armour, ragged after fights Hold up your sword You're leaving the line Make yourself ready for the lords of the dark They watch your way So be cautious, quiet and hark You hear them whispering in the crowns of the trees You're whirling round, but your eyes don't agree Will-o'-the-wisps misguiding your path You can't throw a curse Without taking their wrath Watch out for the seas of hatred and sin Or all us people forget what we've been Our only hope's your victory Kill that Satan who won't let us be Our only hope's your victory Kill that Satan who won't let us begin You're the keeper of the seven keys That lock up the seven seas And the seer of visions said before he went blind Hide them from Demons and rescue mankind Or the world we're all in will soon be sold To the throne of the evil, paid with Lucifer's gold To the throne of the evil, paid with Lucifer's gold You can feel cold sweat running down your neck And the dwarves of falseness throw mud at your back Guided by spells from the old seer's hand You're suffering pain only steel can stand Stay well on your way and follow the sign Fulfill your own promise and do what's divined The seven seas are far away Placed in the valley of dust, heat and sway The seven seas are far away Placed in the valley of dust, heat and sway You're the keeper of the seven keys That lock up the seven seas And the seer of visions said before he went blind Hide them from Demons and rescue mankind Or the world we're all in will soon be sold To the throne of the evil, paid with Lucifer's gold To the throne of the evil, paid with Lucifer's gold Throw the first key into the sea of hate Throw the second key into the sea of fear Throw the third key into the sea of senselessness And make the people hold each other's hands The fourth key belonged into the sea of greed And the fifth into the sea of ignorance Disease, disease, disease, my friend For this whole world's in Devil's hand Disease, disease, disease, my friend Throw the key or you may die Disease, disease, disease, my friend For this whole world's in Devil's hand Disease, disease, disease, my friend Throw the key or you may die On a mound at the shore of the last sea He's sitting, fixing your sight With his high iron voice causing sickness He's playing you on with delight Man, who do you just think you are? A silly bum with seven scars Don't throw the key or you will see Dimensions cruel as they can be Don't let him suck off your power Throw the key, throw the key Throw the key An earthquake, squirting fire, bursting ground Satan's screaming and earth swallowing him away You're the keeper of the seven keys You've locked up the seven seas And the seer of visions can now rest in peace There ain't no more Demons and no more disease And mankind live up, you're free again Yes, the tyrant is dead He is gone, overthrown You have given our souls back to light

 

Vertaling

Laat de mensen elkaars handen vasthouden En hun harten vullen met de waarheid Je hebt je besluit genomen. Dus doe wat je hebt besloten Trek je harnas aan, haveloos na gevechten. Houd je zwaard omhoog. Je verlaat de linie Maak je klaar voor de heren van het donker Ze bewaken je weg Dus wees voorzichtig, stil en luister Je hoort ze fluisteren in de kruinen van de bomen Je draait rond, maar je ogen zijn het niet eens Will-o'-the-wisps misleiden je pad Je kunt geen vloek uitspreken zonder hun toorn te ondergaan Kijk uit voor de zeeën van haat en zonde Of wij mensen vergeten allemaal wat we zijn geweest Onze enige hoop is jouw overwinning Dood die Satan die ons niet wil laten zijn Onze enige hoop is uw overwinning Dood die Satan die ons niet wil laten beginnen U bent de bewaker van de zeven sleutels die de zeven zeeën opsluiten En de ziener van visioenen zei voordat hij blind werd Verberg ze voor demonen en red de mensheid Of de wereld waarin we leven zal spoedig verkocht worden Aan de troon van het kwaad, betaald met Lucifer's goud. Aan de troon van het kwaad, betaald met het goud van Lucifer. Je kunt het koude zweet in je nek voelen lopen En de dwergen van valsheid gooien modder naar je rug Geleid door spreuken uit de hand van de oude ziener Je lijdt pijn die alleen staal kan verdragen Blijf goed op weg en volg het teken Vervul je eigen belofte en doe wat is voorspeld De zeven zeeën zijn ver weg Geplaatst in de vallei van stof, hitte en zwier De zeven zeeën zijn ver weg Geplaatst in de vallei van stof, hitte en zwier Jij bent de bewaker van de zeven sleutels Die de zeven zeeën opsluiten En de ziener van visioenen zei voordat hij blind werd Verberg ze voor Demonen en red de mensheid Of de wereld waarin wij allen leven zal spoedig verkocht worden Aan de troon van het kwaad, betaald met Lucifer's goud. Aan de troon van het kwaad, betaald met Lucifer's goud Gooi de eerste sleutel in de zee van haat Gooi de tweede sleutel in de zee van angst Gooi de derde sleutel in de zee van zinloosheid En laat de mensen elkaars handen vasthouden De vierde sleutel behoorde in de zee van hebzucht En de vijfde in de zee van onwetendheid Ziekte, ziekte, ziekte, mijn vriend Want deze hele wereld is in duivels handen Ziekte, ziekte, ziekte, mijn vriend Gooi de sleutel of je sterft Ziekte, ziekte, ziekte, mijn vriend Want deze hele wereld is in de handen van de duivel Ziekte, ziekte, ziekte, mijn vriend Gooi de sleutel of je sterft Op een heuvel aan de oever van de laatste zee Hij zit, fixeert je zicht Met zijn hoge ijzeren stem veroorzaakt hij ziekte Hij bespeelt je met verrukking Man, wie denk je wel dat je bent? Een domme zwerver met zeven littekens Gooi niet met de sleutel of je zult zien Zo wreed als ze kunnen zijn Laat hem je kracht niet afzuigen Gooi de sleutel, gooi de sleutel Gooi de sleutel Een aardbeving, spuitend vuur, barstende grond Satan schreeuwt en de aarde slokt hem op Jij bent de bewaker van de zeven sleutels Je hebt de zeven zeeën op slot gedaan En de ziener van visioenen kan nu in vrede rusten Er zijn geen demonen en geen ziekte meer. En de mensheid leeft op, je bent weer vrij Ja, de tiran is dood Hij is weg, omvergeworpen Jij hebt onze zielen teruggegeven aan het licht