Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: joan baez Songtekst: lily, rosemary and the jack of hearts

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: joan baez - lily, rosemary and the jack of hearts ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van lily, rosemary and the jack of hearts? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van joan baez! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter j van joan baez en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals lily, rosemary and the jack of hearts .

Origineel

The festival was over, the boys were all planning for a fall The cabaret was quiet except for the drilling in the wall The curfew had been lifted and the gambling wheel shut down Anyone with any sense had already left town He was standing in the doorway lookin' like the Jack of Hearts He moved across the mirrored room, set it up for everyone, he said Then everyone commenced to do what they were doin' before he moved their heads Then he walked up to a stranger and he asked him with a grin Could you kindly tell me, friend, what time the show begins? Then he moved into the corner, face down like the Jack of Hearts Backstage the girls were playin' five-card stud by the stairs Lily had two queens, she was hopin' for a third to match her pair Outside the streets were fillin' up, the window was open wide A gentle breeze was blowing, you could feel it from inside Lily called another bet and drew up the Jack of Hearts Big Jim was no one's fool, he owned the town's only diamond mine He made his usual entrance lookin' oh so dandy and so fine With his bodyguards and silver cane and every hair in place He took whatever he wanted to and he laid it all to waste But his bodyguards and silver cane were no match for the Jack of Hearts Rosemary combed her hair and took a carriage into town She slipped in through the side door lookin' like a queen without a crown She fluttered her false eyelashes and whispered in his ear Sorry, darlin', that I'm late, but he didn't seem to hear He was staring into space over at the Jack of Hearts I know I've seen that face before, Big Jim was thinkin' to himself Maybe down in Mexico or a picture up on somebody's shelf But then the crowd began to stamp their feet and the house lights did dim And in the darkness of the room there was only Jim and him Staring at the butterfly who just drew the Jack of Hearts Lily was a princess, she was fair-skinned and precious as a child She did whatever she had to do, it was a kind of a flash every time she smiled She'd come away from a broken home, had lots of strange affairs With men in every walk of life which took her everywhere But she'd never met anyone quite like the Jack of Hearts The hangin' judge came in unnoticed and was being wined and dined The drilling in the wall kept up but no one seemed to pay it any mind It was known all around that Lily had Jim's ring And nothin' would ever come between Lily and the king No, nothing ever would except maybe the Jack of Hearts Rosemary started drinkin' hard and seein' her reflection in the knife She was tired of the attention, tired of playin' the role of Big Jim's wife She had done a lot of bad things, even once tried suicide Was lookin' to do just one good deed before she died She was gazin' to the future, riding on the Jack of Hearts Lily washed her face, took her dress off and buried it away Has your luck run out? she laughed at him, Well, I guess you must Have known it would someday Be careful not to touch the wall, there's a brand-new coat of paint I'm glad to see you're still alive, you're lookin' like a saint Down the hallway footsteps were comin' for the Jack of Hearts The backstage manager was pacing all around by his chair There's something funny going on, I know, I can just feel it in the air He went to get the hangin' judge, but the hangin' judge was drunk And the leading actor hurried by in the costume of a monk There was no actor anywhere better than the Jack of Hearts Lily's had her arms around the man that she dearly loved to touch She forgot all about the man she hated, who hounded her so much I've missed you so, she said to him, and he felt she was sincere But just beyond the door he felt jealousy and fear Just another night in the life of the Jack of Hearts No one knew the circumstance but they say that it happened pretty quick The door to the dressing room burst open and a cold revolver clicked And Big Jim was standin' there, you couldn't say surprised Rosemary right beside him, steady in her eyes She was with Big Jim but she was leanin' to the Jack of Hearts Two doors down and the boys finally made it through the wall Cleaned out the bank safe, it's said that they got off with quite a haul In the darkness by the riverbed they waited on the ground For one more member who had business back in town But they couldn't go no further without the Jack of Hearts Well the next day was hangin' day, and the sky was overcast and black Big Jim lay covered up, killed by a penknife in the back And Rosemary on the gallows, boy, she didn't even blink The hangin' judge was sober, Lord, he hadn't had a drink The only person on the scene missing was the Jack of Hearts The cabaret was quiet now, a sign said, Closed for repair Lily had already taken all of the dye out of her hair She was thinkin' 'bout her father, who she very rarely saw Thinkin' about Rosemary and thinkin' about the law But, most of all she was thinkin' about the Jack of Hearts

 

Vertaling

Het festival was voorbij, de jongens waren allemaal aan het plannen voor een val Het cabaret was stil, behalve het boren in de muur De avondklok was opgeheven en het gokrad was gesloten. Iedereen met enig verstand had de stad al verlaten Hij stond in de deuropening en leek op de Hartenboer Hij liep door de spiegelkamer, zette het voor iedereen klaar, zei hij. Toen begon iedereen te doen wat ze aan het doen waren voordat hij hun hoofd bewoog. Toen liep hij naar een vreemdeling en vroeg hem met een grijns Kunt u mij vriendelijk zeggen, vriend, hoe laat de show begint? Toen ging hij in de hoek staan, met zijn gezicht naar beneden als de Hartenboer. Backstage speelden de meisjes five-card stud bij de trap. Lily had twee koninginnen, ze hoopte op een derde om haar paar te evenaren Buiten liepen de straten vol, het raam stond wijd open Een zacht briesje waaide, je kon het van binnen voelen Lily callde nog een weddenschap en trok de Hartenboer Big Jim was niet gek, hij bezat de enige diamantmijn van de stad Hij maakte zijn gebruikelijke entree, o zo dandy en zo fijn Met zijn lijfwachten en zilveren wandelstok en elk haar op zijn plaats Hij nam wat hij wilde en legde het allemaal te grabbel Maar zijn lijfwachten en zilveren stok waren geen partij voor de Hartenboer Rosemary kamde haar haren en nam een koets naar de stad Ze glipte door de zijdeur naar binnen als een koningin zonder kroon Ze knipperde met haar valse wimpers en fluisterde in zijn oor Sorry, schat, dat ik te laat ben, maar hij leek het niet te horen Hij staarde in de ruimte naar de Hartenboer Ik weet dat ik dat gezicht eerder heb gezien, dacht Big Jim bij zichzelf. Misschien in Mexico of een foto op iemands plank Maar toen begon de menigte te stampen met hun voeten en de lichten dimden En in de duisternis van de kamer was er alleen Jim en hij starend naar de vlinder die zojuist de Hartenboer had getrokken Lily was een prinses, ze had een lichte huid en was zo kostbaar als een kind Ze deed wat ze moest doen, het was een soort flits elke keer als ze glimlachte Ze kwam uit een gebroken gezin, had veel vreemde affaires met mannen in alle lagen van de bevolking die haar overal brachten Maar ze had nog nooit iemand ontmoet zoals de Hartenboer De hangende rechter kwam ongemerkt binnen en werd verwend en gedineerd Het boren in de muur ging door, maar niemand scheen er aandacht aan te besteden Het was algemeen bekend dat Lily Jims ring had En niets zou ooit tussen Lily en de koning komen. Nee, niets zou dat ooit doen, behalve misschien de Hartenboer Rosemary begon hard te drinken en zag haar spiegelbeeld in het mes Ze was moe van de aandacht, moe van het spelen van de rol van Big Jim's vrouw Ze had een heleboel slechte dingen gedaan, zelfs een keer zelfmoord geprobeerd Was op zoek om slechts een goede daad te doen voordat ze stierf Ze keek naar de toekomst, rijdend op de Hartenboer Lily waste haar gezicht, trok haar jurk uit en begroef hem weg Is je geluk op? Ze lachte naar hem. Nou, ik denk dat je moet Dat je het op een dag zou weten Raak de muur niet aan, er zit een gloednieuwe verflaag op Ik ben blij te zien dat je nog leeft, je ziet eruit als een heilige In de gang kwamen voetstappen voor de Hartenboer De backstage manager ijsbeerde rond bij zijn stoel Er is iets raars aan de hand, ik weet het, ik kan het gewoon in de lucht voelen Hij ging de rechter halen, maar de rechter was dronken En de hoofdrolspeler haastte zich voorbij in het kostuum van een monnik Er was nergens een betere acteur dan de Hartenboer Lily had haar armen om de man die ze zo graag aanraakte Ze vergat de man die ze haatte en die haar zo opjaagde Ik heb je zo gemist, zei ze tegen hem, en hij voelde dat ze oprecht was Maar net achter de deur voelde hij jaloezie en angst Gewoon een nacht in het leven van de Hartenboer Niemand kende de omstandigheden, maar ze zeggen dat het vrij snel gebeurde De deur naar de kleedkamer barstte open en een koude revolver klikte En Big Jim stond daar, je kon niet zeggen verrast Rosemary stond naast hem, vastberaden in haar ogen Ze was met Big Jim, maar ze leunde naar de Hartenboer Twee deuren verder en de jongens kwamen eindelijk door de muur Ze hebben de bankkluis leeggehaald, er wordt gezegd dat ze er met een flinke buit vandoor zijn gegaan. In de duisternis bij de rivierbedding wachtten ze op de grond Op nog een lid die zaken had in de stad. Maar ze konden niet verder zonder de Hartenboer. De volgende dag was het hangdag, en de lucht was bewolkt en zwart. Big Jim lag bedekt, gedood door een zakmes in de rug En Rosemary aan de galg, jongen, ze knipperde niet eens met haar ogen De opgehangen rechter was nuchter, Heer, hij had niets gedronken De enige persoon op de scène die ontbrak was de Hartenboer Het cabaret was stil nu, een bordje zei, Gesloten voor reparatie Lily had alle kleurstof al uit haar haar gehaald Ze dacht aan haar vader, die ze zelden zag Ze dacht aan Rosemary en aan de wet Maar bovenal dacht ze aan de Hartenboer