Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: K.A.A.N Songtekst: Searching

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: K ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Searching? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van K.A.A.N! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter K van K.A.A.N en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Searching .

Origineel

Why am I lost? Giving into every single vice of my life even though I know the outcome, looking for the answer I can never find it, what is on my mind? All the insecurities that I am blessed with Stressed that I'm never gonna make it A man left vacant from all the pain he concealed I said it with the validity, I felt as though I needed, defeated by everything I go through I don't even know you, speaking with a figment of my imagination Tryna find my soul, everything that I will say up on a record Is similar to assembling a reason to live, I pray Christ forgives And this life I'm in, devoid without a purpose Diverted but not emerging, immersed in the agony A life, I can never get it right to enlighten and I fight and finding the peace My release is the music, and now I need a muse Refuse to give you something you consider less than Confused that you'd believe in the words of the next man Amused that you would listen and tell me what I am I don't even understand, cause I was never connected I'm gone and complacent The way that I've been living is off of the reservation The stay of the state of steady evaluation Evasive, I wish I wasn't isolated, so sedated, filled with hatred Still retracing all the mistakes that I made And never make 'em again, I thought that I wanted friends, but people only appear when they see That it's beneficial, dependent on emotions That I am willing to give, I'm getting close To insanity Everything is cynical, sending em a better sign The pain is never subliminal Seriously invested, I'm resurrecting correcting a policy A personal put the place, I deface the abrasive, you cannot erase this The moment that you put in the ground, and I made it The times ain't change, and it's always gonna be the same shit Give a negative image that you are guaranteed to receive in an abundance of wealth Attempts to cover insecurity That you have currently felt Materials never helped They're only there to mask it, manifest, manipulate, relevate the energy Praying never reciprocates I'm working to eliminate the mindstate perpetuated by literal ignorance defended it by saying you playing it for the beat And the lyrics they never matter you seeing as obsolete And we seeking to see the center a hypothetical sinner with theoretical lineage to emphasize the innocence, a suicidal nigga, to be honest I don't give a shit I'm really getting sick of it simmering every time to the world When I need to be alone to atone for sins and trespasses Can I get a pastor You ain't gotta say it I know I'm a fucking bastard Prepare for the worst I feel like I'm ready for hell I'm a different type of nigga that's very easy to tell I think I'm in need of help For pills to ingest for instance: my intent? End it all, nigga Been praying to God for the false repentance invented and said it was an anomaly impossible to proper the pain is part of the problem Presented as a constant I got a lot of secrets that's sitting upon my conscience Call it what you want but it better be the truth Never lie upon the nigga that was living in reclusion Everything I do is amazing, it's no illusion Whatever niggas given the vision has been alluded Damn I cannot breathe All of the evil I see is source for my apathy actually feeling like I'm insignificant I am not different, never been better A lack of intelligence, taking its toll, is embedded inside of me Suffering silently see my demise is a way to be free A depressing confession connected The sentence malevolence given in my adolescence Compressing the session until it's affecting the words that you have for the due convalescence With question obsessing the day I expire Attire from livid submitting my spirit affirmatively till I'm permanently in a place of seclusion I cannot tell what is real as I fill up the page with the prophecy Pardon the protestant lacking the sympathy making obvious deal with the consequence I just pray my death is quick I'm a son of a bitch and I'm dying the way I was born Told you I never depend I can't wait for the moment that I meet my savior to tell me this is the end I just wish I was no longer here is the cause of the pain and the source of my fears Lord

 

Vertaling

Waarom ben ik verdwaald? Geven in elke ondeugd van mijn leven, ook al weet ik het resultaat, op zoek naar het antwoord Ik kan het nooit vinden, waar denk ik aan? Alle onzekerheden waarmee ik gezegend ben Benadrukt dat ik het nooit ga redden Een man bleef vrij van alle pijn die hij verborgen hield Ik zei het met de geldigheid, ik voelde me alsof ik nodig had, verslagen door alles wat ik doormaak Ik ken je niet eens, sprekend met een verzinsel van mijn verbeelding Tryna vind mijn ziel, alles wat ik op een record zal zeggen Het lijkt op het verzamelen van een reden om te leven, ik bid dat Christus vergeeft En dit leven waarin ik me bevind, zonder doel Afgeleid maar niet opduikend, ondergedompeld in de pijn Een leven, ik kan het nooit goed krijgen om te verlichten en ik vecht en vind de vrede Mijn release is de muziek en nu heb ik een muze nodig Weigeren u iets te geven waarvan u denkt dat het minder is dan Verward dat je zou geloven in de woorden van de volgende man Geamuseerd dat je zou luisteren en me zou vertellen wat ik ben Ik begrijp het niet eens, want ik was nooit verbonden Ik ben weg en zelfgenoegzaam De manier waarop ik leef is niet geldig Het verblijf van de staat van gestage evaluatie Ontwijkend, ik wou dat ik niet geïsoleerd was, zo verdoofd, vol haat Ik herhaal nog steeds alle fouten die ik heb gemaakt En maak ze nooit meer, dacht ik Ik wilde vrienden, maar mensen verschijnen alleen als ze zien Dat het nuttig is, afhankelijk van emoties Dat ik bereid ben te geven, ik kom dichterbij Tot waanzin Alles is cynisch, waardoor ze een beter teken krijgen De pijn is nooit subliminaal Serieus geïnvesteerd, ik herleef het corrigeren van een beleid Een persoonlijke zet de plaats, ik beschadig het schuurmiddel, je kunt dit niet wissen Het moment dat je in de grond stak, en ik heb het gehaald De tijden veranderen niet en het zal altijd dezelfde shit zijn Geef een negatief beeld dat u gegarandeerd zult ontvangen in een overvloed aan rijkdom Pogingen om onveiligheid te dekken Dat heb je momenteel gevoeld Materialen hielpen nooit Ze zijn er alleen om het te maskeren, te manifesteren, te manipuleren, de energie te relateren Bidden wordt nooit beantwoord Ik ben bezig om de geestesgesteldheid die door letterlijk onwetendheid is blijven bestaan, te elimineren en te verdedigen door te zeggen dat je het voor de beat speelt En de songteksten doen er nooit toe dat je ze als verouderd ziet En we proberen het centrum te zien als een hypothetische zondaar met een theoretische afkomst om de onschuld te benadrukken, een suïcidale nigga, om eerlijk te zijn kan het me niets schelen Ik word er echt ziek van dat het elke keer aan de wereld suddert Als ik alleen moet zijn om boete te doen voor zonden en overtredingen Kan ik een voorganger krijgen Je hoeft het niet te zeggen, ik weet dat ik een klootzak ben Bereid je voor op het ergste waarvan ik het gevoel heb dat ik klaar ben voor de hel Ik ben een ander type nigga dat heel gemakkelijk te vertellen is Ik denk dat ik hulp nodig heb Voor pillen om bijvoorbeeld in te nemen: mijn bedoeling? Maak er een einde aan, nigga Heb tot God gebeden voor de valse berouw die is uitgevonden en zei dat het een anomalie onmogelijk was om de pijn te corrigeren, is een deel van het probleem Gepresenteerd als een constante Ik heb veel geheimen die op mijn geweten zitten Noem het wat je wilt, maar het is beter de waarheid Lig nooit op de neger die in afzondering leefde Alles wat ik doe is geweldig, het is geen illusie Welke provence gezien de visie ook is genoemd Verdomme, ik kan niet ademen Al het kwaad dat ik zie, is de bron van mijn apathie, en ik voel me eigenlijk onbeduidend Ik ben niet anders, nooit beter geweest Een gebrek aan intelligentie, die zijn tol eist, zit in me ingebed Zwijgend lijden, mijn ondergang zien, is een manier om vrij te zijn Een deprimerende bekentenis verbonden De zin kwaadwilligheid gegeven in mijn adolescentie De sessie comprimeren totdat deze de woorden beïnvloedt die je hebt voor de juiste herstelperiode Met vraag geobsedeerd door de dag dat ik verval Kleding van het levendig onderwerpen van mijn geest bevestigend totdat ik permanent in een plaats van afzondering ben Ik kan niet zeggen wat echt is als ik de pagina vul met de profetie Excuseer de protestant zonder de sympathie te hebben om de consequentie duidelijk af te handelen Ik bid gewoon dat mijn dood snel is. Ik ben een klootzak en ik sterf zoals ik geboren ben Ik zei toch dat ik nooit afhankelijk ben. Ik kan niet wachten tot ik mijn redder ontmoet om me te vertellen dat dit het einde is Ik wou dat ik er niet meer was, dat is de oorzaak van de pijn en de bron van mijn angsten Heer