Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: lambchop Songtekst: in care of 8675309

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: lambchop - in care of 8675309 ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van in care of 8675309? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van lambchop! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter l van lambchop en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals in care of 8675309 .

Origineel

When your day implodes And your afternoon grows old And you step outside to the rain drops glide And your dog slips out and you shake the cobwebs free Is there more to this breath that you are taking? When there's a lack of breeze in the huckleberry tree And the spin out there is that no one really cares You're the poster child of last decades poster vibe Is it just a natural conclusion? Ohhh we'll stand there to connect then All our powers is merely human We began as friends in the language of the then But the comic waves that were looked upon for days When the path to stray, I am sure I swear Is there something in this that is worth singing? See the roof nearby it was damaged by the sky And the neighbours to you are no longer There's a chill in the air aforementioned disrepair All these moments that are to be treasured Oooh I never said I had the answer I live here next to the house of cancer On the scale of ten he got the best of both of them And you collect your shoes from the carpet of abuse There's a light inside that is bright but just as clean Is there still something that you didn't mention? We are building yachts in the former parking lot For the pride and joy of the recently employed And you offer things like a chicken or a hymn Are these pixels of a better picture? Whoever said you had the answer Living by the ghost of the house of cancer Someone scratched the floor as a bug blew in the door It was dim in soon, how the barks could fill in room Just the perfect dad and I wish we could pretend That tomorrow would be all that was waiting And it was immense and designs that will connect To the floating power of their offers and our please With your hands reached out but replies are now delayed Is there really too much to take with you? A question can be a form of answer Like Jeopardy called in the house cancer Covering with bricks the view before our eyes Still we'll work our best and last for days It's relentless and it spends all your energy to end In the morning will you still be craving? With the paper cup and your dog thats just a pup People came and went, a position you resent To reply in kind, oh how could we be so blind? Is there wonder half the world around you breaking? Colour flights and praise are not your eyes in And your smiles inside the walls of the house of cancer See the flowers wilt in the government they built And the hammers wail for the ship that hasn't sailed We will fall behind of that message over time Is it written in your constitution? Should be stepping white, ordinary that's light And we can watch them wonder what the deal is You go secretly, throw some water on the leaves It's the best of the days, not been wasting Me either watching or the dancer For living, laughing at the house of cancer Call your best shots and that doctor's got a lot Of ideas that make even children made to wait There's a line that forms and its really quite a rush Can we take the next ride to your demonstration? The farmer's cat and your dog thats only black And your favourite chair, it's the only chair thats there And you'll look out West through the window to the moon Is there something out there for you to be thinking? It's just a guess and not your answer The porch lights just out in the house of cancer And the Christmas parade got starting late today And a smaller one than the one expected And the baby's crying and the mothers hands are full What has happened to the line down at the grocery? The mayors alright and she used to strike at the day For all our cares and there's always so many prayers By the comments they bring you can hear them echo sing Where the hell are those Saints a goin, watch him? It's not a letter to be answered Park it in the lot of the house of cancer Please I beg you do not answer Just board it care the house of cancer

 

Vertaling

Wanneer je dag implodeert En je middag oud wordt En je naar buiten stapt om de regendruppels te zien glijden En je hond uitglijdt en je de spinnenwebben losschudt Is er meer dan deze adem die je neemt? Wanneer er een gebrek aan wind is in de bosbes boom En de draai daar is dat niemand er echt om geeft Je bent de poster kind van de laatste decennia poster vibe Is het gewoon een natuurlijke conclusie? Ohhh we staan daar dan om te verbinden Al onze krachten zijn slechts menselijk We begonnen als vrienden in de taal van toen Maar de komische golven die dagenlang werden bekeken Wanneer het pad te dwalen, ik ben zeker dat ik zweer Is er iets in dit dat de moeite waard is om te zingen? Zie het dak dichtbij het werd beschadigd door de hemel En de buren voor jou zijn niet meer Er is een kilte in de lucht voornoemd verval Al deze momenten die gekoesterd moeten worden Oooh ik heb nooit gezegd dat ik het antwoord had Ik woon hier naast het huis van kanker Op de schaal van tien heeft hij het beste van hen beiden En jij verzamelt je schoenen van het tapijt van misbruik Er is een licht binnen dat helder is maar net zo schoon Is er nog iets dat je niet genoemd hebt? We bouwen jachten op de voormalige parkeerplaats Voor de trots en de vreugde van de pas aangeworvenen En jij biedt dingen aan als een kip of een hymne Zijn dit pixels van een beter plaatje? Wie zei dat jij het antwoord had Levend bij de geest van het huis van kanker Iemand kraste op de vloer terwijl een insect de deur in blies Het was al snel schemerig, hoe het blaffen de kamer kon vullen Gewoon de perfecte vader en ik wou dat we konden doen alsof Dat morgen alles zou zijn wat wachtte En het was immens en ontwerpen dat zal verbinden Aan de drijvende kracht van hun aanbiedingen en onze alsjeblieft Met je handen uitgestoken maar antwoorden zijn nu vertraagd Is er echt te veel om mee te nemen? Een vraag kan een vorm van antwoord zijn Zoals Jeopardy in het huis kanker noemde Bedekt met bakstenen het uitzicht voor onze ogen Toch zullen we ons best doen en het dagen volhouden Het is meedogenloos en het kost al je energie om te eindigen In de ochtend zal je nog steeds hunkeren? Met de papieren beker en je hond die nog maar een pup is Mensen kwamen en gingen, een positie die je verafschuwt Om in natura te antwoorden, oh hoe konden we zo blind zijn? Is er wonder dat de halve wereld om je heen breekt? Kleurenvluchten en lof zijn niet je ogen in En uw glimlach binnen de muren van het huis van kanker Zie de bloemen verwelken in de regering die ze bouwden En de hamers jammeren om het schip dat niet heeft gevaren We zullen mettertijd achter raken op die boodschap Staat het geschreven in je grondwet? Het zou wit moeten zijn, gewoon dat het licht is En we kunnen toekijken hoe ze zich afvragen wat de deal is Je gaat stiekem, gooit wat water op de bladeren Het is de beste van de dagen, niet verspild Ik ofwel kijken of de danser Voor het leven, lachen in het huis van kanker Roep je beste schoten en die dokter heeft veel Van ideeën die zelfs kinderen laten wachten Er is een rij die zich vormt en het is echt een stormloop Kunnen we de volgende rit naar je demonstratie nemen? De kat van de boer en je hond die alleen zwart is En je favoriete stoel, het is de enige stoel die er is En je kijkt naar het westen door het raam naar de maan Is er iets daarbuiten waar je aan moet denken? Het is maar een gok en niet je antwoord De portiekverlichting is net uit in het huis van kanker En de kerstoptocht is vandaag laat begonnen En een kleinere dan verwacht En de baby huilt en de moeders hebben hun handen vol. Wat is er gebeurd met de rij bij de kruidenier? De burgemeesters zijn in orde en ze sloeg toe op de dag Voor al onze zorgen en er zijn altijd zo veel gebeden Door de commentaren die ze brengen kun je ze horen zingen Waar gaan die heiligen heen, let op hem? Het is geen brief die beantwoord moet worden Zet hem op de parkeerplaats van het huis van kanker. Alsjeblieft, ik smeek je niet te antwoorden. Geef hem gewoon aan het huis van kanker.