Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Nienke Laverman Songtekst: Hallelujah

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Nienke Laverman - Hallelujah ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Hallelujah? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Nienke Laverman! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter N van Nienke Laverman en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Hallelujah .

Origineel

Nynke Laverman Hallelujah Ik hearde fan ‘t geheim akkoard dat David brocht ta Gods gehoar Mar psalmgesang hat dy nea ynteressearre It wûnder fan trep fjouwer, trep fiif de fal yn mineur, as majeur ferriist Ferbjustere skoep hy it Hallelujah Hallelujah Dyn leauwe moast bewizen ha Doe seachst har baaien op it dak Sok moais yn ’t moanneljocht, do koest wol stjerre Sy naam dy nei har keamer mei sûchde alle krêften út dy wei en twong dy ta in nuodlik Hallelujah Hallelujah Leafste, ik ha hjir earder sjoan dit bêd besliept, de flier berûn Allinnich wie der earder as tegearre Ik seach de flagge op dyn kastiel mar leafde is gjin oerwinningsmiel ’t Is in kâld en brutsen Hallelujah Hallelujah Der wie in tiid datst by my wiest en my dyn wêzen fiele liests Wêrom’t dat oer is, hasto nea ferklearre Mar ferjit net wa’sto wiest yn my hoe’t wy ús mei de himel frijden elke azemstjit wie Hallelujah Hallelujah Miskien dat der in god bestiet Mar al wat ik fan leafde wit is hoe te slaan ne wa ’t myn lok skansearret ’t Is gjin geskriem, jins rie tenein en ek gjin fromme psalm op snein ’t Is in kâld en brutsen Hallelujah Hallelujah

 

Vertaling

Nynke Laverman Hallelujah Ik hearde fan ‘t geheim akkoard dat David brocht ta Gods gehoar Mar psalmgesang hat dy nea ynteressearre It wûnder fan trep fjouwer, trep fiif de fal yn mineur, as majeur ferriist Ferbjustere skoep hy it Hallelujah Hallelujah Dyn leauwe moast bewizen ha Doe seachst har baaien op it dak Sok moais yn ’t moanneljocht, do koest wol stjerre Sy naam dy nei har keamer mei sûchde alle krêften út dy wei en twong dy ta in nuodlik Hallelujah Hallelujah Leafste, ik ha hjir earder sjoan dit bêd besliept, de flier berûn Allinnich wie der earder as tegearre Ik seach de flagge op dyn kastiel mar leafde is gjin oerwinningsmiel ’t Is in kâld en brutsen Hallelujah Hallelujah Der wie in tiid datst by my wiest en my dyn wêzen fiele liests Wêrom’t dat oer is, hasto nea ferklearre Mar ferjit net wa’sto wiest yn my hoe’t wy ús mei de himel frijden elke azemstjit wie Hallelujah Hallelujah Miskien dat der in god bestiet Mar al wat ik fan leafde wit is hoe te slaan ne wa ’t myn lok skansearret ’t Is gjin geskriem, jins rie tenein en ek gjin fromme psalm op snein ’t Is in kâld en brutsen Hallelujah Hallelujah