Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Prince Ea Songtekst: Bars From Sumer

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Prince Ea - Bars From Sumer ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Bars From Sumer? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Prince Ea! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter P van Prince Ea en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Bars From Sumer .

Origineel

Listen, I spit rhymes with a sore throat; write bars in a language two people in this world know. I'm so hot that I burn coal; Riding a triceratops rocking a Woolly mammoth fur coat. I'm here til the store close, but every two breaks I move crates with some man named Phillip Corso. He said, "We gotta move the workload to Bordeaux cause in four years they open the Lorentzian wormhole." I said, "Who is they? You got any plans to show me? And why the hell don't we tell the people that the planet's closing?" He looked at me like I was joking; responded, "They'll never understand the omens because a person is smart, people are dumb, panicky, dangerous animals and you know it. Overwhelmed with arrogance and from the standpoint of the universe it's simply embarrassing to think that we're the most technologically advanced people that there's ever been. It's a mistake that every great civilization has made before Armageddon hit. It evidences the fate of man. A predeterministic cycle; it's more than just a game of chance. Stop being a coward for once and just take my hand. I can show you the entire universe in a grain of sand. Layman to layman, the perfect teacher. I spent my whole life on a journey; a quest, a search for secrets. All I got in return was grief and a world of evil. I've seen the aliens described in the book of Ezekiel. I've seen religion bring out the worst in people; the lives that permeate the pew to the church's steeple. What if I told you Mary, mother of Jesus, was impregnated secretly with a hypodermic needle? And I have the evidence to prove this shit. What if I told you the peace sign was an inverted crucifix? A symbol of Satanic worship from an iluminist. You're not familiar because history doesn't clue you in. I'm under the tutelage of a former mason. He said he used to piss on Bibles and practice self-mortification. The information he had was nothing short of sacred. He knew the bloodlines' leaders and top corporations who recognized the Devil as their Lord and Savior and honored him with symbols placed all across the nation. Do you see it correlating? Lucifer means "light bearer"; Lady Liberty is holding a torch of Satan. The coronations and the ghost hunts; I know the truth." "So what motherfucker?" "Just hold on. You think getting called insane is so fun? There is no New World Order, just the same old one." You don't know much so I call you a fool. I know Bonobo Apes that are smarter than you. I'm on a boat near the coast of Nova Scotia conversing with some of the greatest poets over Folgers. I'm ticked off cause I keep getting pissed on and skipped over. They say I use too many euphemisms and misnomers. The fuck they know about sick poems? I prepare my bars on Tarot cards; look at my pen floating. A chipped shoulder show a lack of respect. Knowing I'm the prototype and they pattern my steps. I write rhymes in the valley of the shadow of death, then I'm the reason for the prickly things on the back of your neck. So you should commemorate and praise me. Cause I innovate like the way Hemingway illiterates speech. Let me demonstrate; art imitates life and life imitates me. Cause even God blessed my prose. He emitted a transmission of his image; I just fell in love. He looked just like me but was a genderless being creating no sound, which makes absolutely no sense. Cause he was loud like a megaphone. He told me rules are bent, some are set in stone. Some should be left alone. And once you find the meaning of life you die before you can tell a soul. I never let it go, it was too hard to swallow. Who is he to tell me what I can and can't know? I'm not a coward; I sought out Sufi mystic strewed temples, the Dalai Lama. I'm so stupid trying to beat the system from the outside. The answer was in my Ajna Chakra all along and it is as follows: .home go or, car another into get, out get simply You .life that's But .wreck or gas of out run you Sometimes .soul the, spirit the is seat driver's the in man the But .brain the is engine The .wheels, gears the comprises body The .car a of that to comparable is life, See .ideologies racist transcends idea The ?spirits our of manifestation physical arbitrary the just is body the that learn humans you will When .more much It's .face my not is me at look you when see you What Sorry for the inconvenience in my rash words, I could only disclose one third -- backwards. He doesn't want his secret to slip cause as aforementioned in the conditions I would cease to exist. People will never understand Prince Ea, they'd rather hate him. I got scholars telling me, "You ain't smart. Half your rhymes don't make sense." That's when I direct them to New Testament: Luke 8:10. Science becomes religion when you're closed off by the very theories that you've been ingrained in. But the egos of you scientists; to say definitively that metaphysics is illegitimate when we both know that humans can only detect ten percent out of everything that exists. You pretentious quacks need to get your ass kicked. Since when does absence of evidence equate to evidence of absence? Quit telling lies. I shift paradigms with just about every line. Keep sleeping on me til I give you that feeling at night where it seems like you paralyzed. I just can't put the pencil down. I'm in the back of a coffee shop solving the equation that Einstein himself died trying to figure out. Perfect to a few, but to most just a meaningless ball of confusion. These are the bars from Sumer. External linksNominate as Song of the Day

 

Vertaling

Luister, ik spit rijmt met een zere keel; schrijf bars in een taal die twee mensen in deze wereld te leren kennen. Ik ben zo heet dat ik verbranden van kolen; Het berijden van een triceratops rockende een wolharige mammoet bontjas. Ik ben hier tot in de winkel dicht, maar om de twee pauzes Ik kratten te gaan met een man genaamd Phillip Corso. Hij zei: "We moeten verhuizen de werklast naar Bordeaux oorzaak in vier jaar openen ze het Lorentz wormgat. " Ik zei: "Wie is dat? Heb je nog plannen om me te zien? En waarom de hel gaan we niet de mensen te vertellen dat de planeetsluiten? " Hij keek me aan alsof ik een grapje; antwoordde: "Ze zullen nooit begrijpen de voortekenen omdat een persoon is slim, mensen zijn dom, paniekerig, gevaarlijke dieren en je weet het. Overweldigd met arrogantie en vanuit het standpunt van het universum is het gewoon gênant om te denken dat we de meest technologisch geavanceerde mensen die er ooit is geweest. Het is een fout die elke grote beschaving heeft gemaakt voordat Armageddon geraakt. Het getuigt van het lot van de mens. Een predeterministic cyclus; het is meer dangewoon een kansspel. Stoppen met een lafaard voor eens en neem mijn hand. Ik kan je het hele universum in een zandkorrel tonen. Leek om de leek, de perfecte leraar. Ik heb mijn hele leven op een reis; een zoektocht, een zoektocht naar de geheimen. Alles wat ik kreeg in ruil daarvoor was verdriet en een wereld van het kwaad. Ik heb het in het boek Ezechiël beschreven aliens gezien. Ik heb gezien dat religie het slechtste te brengen bij mensen; het leven dat de kerkbank om torenspits van de kerk doordringen. Wat als ik je vertelde Maria, de moeder van Jezus, wasstiekem geïmpregneerd met een injectienaald? En ik heb het bewijs om deze shit te bewijzen. Wat als ik je vertelde het vredesteken was een omgekeerd kruis? Een symbool van satanische aanbidding van een iluminist. U bent niet bekend omdat de geschiedenis niet je idee in. Ik ben onder de voogdij van een voormalige metselaar. Hij zei dat hij gebruikt om te pissen op Bijbels en praktijk zelfkastijding. De informatie die hij had was niets minder heilig. Hij wist dat de leiders van de bloedlijnen en top bedrijven die de duivel als erkend hunHeer en Heiland en eerde hem met symbolen geplaatst over de hele natie. Zie je het correleren? Lucifer betekent "lichtdrager"; Lady Liberty houdt een fakkel van Satan. De kroningen en de geest jaagt; Ik ken de waarheid. "" Dus wat klootzak? "" Gewoon vasthouden. Je denkt dat het krijgen krankzinnig genoemd is zo leuk? Er is geen Nieuwe Wereld Orde, gewoon hetzelfde oude. " Je weet niet veel, dus ik bel je een idioot. Ik weet Bonobo Apen die slimmer zijn dan jij. Ik ben op een boot in de buurt van de kust van NovaScotia in gesprek met een aantal van de grootste dichters voorbij Folgers. Ik ben afgevinkt want ik krijg steeds boos op en overgeslagen. Ze zeggen dat ik te veel eufemismen en misnomers. De fuck ze weten over ziek zijn gedichten? Ik bereid mijn bars op Tarot kaarten; kijk naar mijn pen zweeft. Een afgebroken schouder tonen een gebrek aan respect. Wetende dat ik ben het prototype en ze patroon mijn stappen. Ik schrijf rijmt in het dal van de schaduw des doods, dan ben ik de reden voor de stekelige dingen op de achterkant van je nek. Dus jijmoeten herdenken en loven mij. Want ik innoveren als de manier waarop Hemingway analfabeten toespraak. Laat me te tonen; kunst imiteert het leven en het leven imiteert mij. Oorzaak zelfs God mijn proza ​​gezegend. Hij uitgestoten een overdracht van zijn beeld; Ik gewoon verliefd. Hij zag er net als mij, maar was een geslachtloos wezen maken geen geluid, die absoluut geen zin heeft. Want hij was luid als een megafoon. Hij vertelde me regels zijn gebogen, sommige zijn in steen gebeiteld. Sommigen moeten met rust gelaten worden. En zodra je de zin van het levenje sterft voordat je een ziel kan vertellen. Ik heb nooit laten gaan, het te moeilijk om te slikken was. Wie is hij om mij te vertellen wat ik wel en niet kan weten? Ik ben geen lafaard; Ik zocht soefimysticus strooide tempels, de Dalai Lama. Ik ben zo dom proberen om het systeem te verslaan van de buitenkant. Het antwoord was in mijn Ajna Chakra langs en is als volgt: .home gaan of de auto nog in krijg, uit te krijgen simpelweg U .life dat maar .wreck of gas van buiten je Soms lopen .soul de, geest het is de bestuurdersstoel is de man in deMaar .brain het is motor Het .wheels, tandwielen het bestaat lichaam De .CAR een van die vergelijkbare is het leven, zie .ideologies racistische overstijgt idee The ? Geesten ons van manifestatie fysieke willekeurige het is gewoon het lichaam van de mens, dat je wil Wanneer leren .meer fijn Het is .face mijn niet is mij kijkje u wanneer zie je wat Sorry voor het ongemak in mijn uitslag woorden, Ik kon alleen maar openbaart een derde - achteruit. Hij wil niet dat zijn geheim te glijden veroorzaken in de bovengenoemde voorwaarden I ophoudtbestaan. Mensen zullen nooit begrijpen Prince Ea, ze zouden hem liever haten. Ik kreeg geleerden mij vertellen, "Je wordt niet slim. De helft van je rijmt niet zinvol. " Dat is toen ik hen door naar het Nieuwe Testament: Lukas 08:10. Wetenschap wordt religie als je afgesloten bent off door de zeer theorieën die je hebt ingebakken in. Maar de ego's van jullie wetenschappers; om definitief te zeggen dat de metafysica is onwettig wanneer we weten allebei dat de mens alleen kan detecteren tien procent van alles wat bestaat. U pretentieuskwakzalvers nodig heeft om uw kont geschopt. Sinds wanneer doet afwezigheid van bewijs gelijk aan bewijs van afwezigheid? Stoppen met het vertellen van leugens. Ik verschuiven paradigma's met zowat elke lijn. Houd slapen op me til ik geef je dat gevoel bij nacht waar het lijkt alsof je verlamd. Ik kan gewoon niet zetten het potlood neer. Ik ben in de rug van een coffeeshop het oplossen van de vergelijking die van Einstein zelf stierf aan het uitzoeken. Perfect om een ​​paar, maar voor de meeste slechts een betekenisloze bal van verwarring. Dit zijn de bars van Sumer. ExternlinksNominate als Lied van de Dag