Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: shai linne Songtekst: election

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: shai linne - election ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van election? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van shai linne! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter s van shai linne en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals election .

Origineel

[Verse 1: Willie Will] Peep it son, no need to run from the truth We need to come to understand Ephesians 1 We see in love the Father predestined We seem to have a problem with the doctrine of election We keep stressin’ and leave guessin’ leadin’ to depression Because it’s God’s love we question Well sit back and take a deep breath in And exhale, let’s set sail, the word of God is refreshin’ Let’s be real with it, the Bible obviously talks About predestination so we gotta deal with it I’ll be a fake attorney by His grace and mercy And present my case so let’s take a journey for the sake of learning First turn to Romans 8:28-30 Zoomin’ in on verse 29, read the first line “Those whom He foreknew He also predestined to be conformed to the image of His Son”- Exhibit #1 People try to use an argument lacking common sense Concerning the foreknowledge of God thinking the logic fits Dudes are saying He looked out into the future ages With illumination seeing all that would choose salvation And those men were chosen by God because they chose Him But that’s not what the passage has spoken It says those He foreknew He predestined If he foreknew everybody, is everybody predestined? Is everyone His object of affection? If so, then what’s the point of the doctrine of election? It’s spiritual but let me make it plain so you see the miracle And praise His Name instead of taking His grace in vain It isn’t complicated, we all evaded the God that made us And traded in His truth for a lie Worshiping what God created more than God who is glorified Corroborated our death, our lives are an abomination But if the Father’s aim is to bestow mercy Then it’s not to say that He was obligated but that God is gracious As God’s enemies we deserve to be crushed We’re dirty enough to be eternally cursed and turned into dust And if he did it He would be perfectly just to murder me but He decided to show mercy to us I didn’t choose God, God chose me Gave me a new heart and it wasn’t because I was holy But if I chose G-O-D then God owes me, the only reason I first walked thru them church doors is Psalm 65 verse 4, why do I know God? Matthew 11:27 says it best and Those that have been predestined keep pressin’ It’s a deep message, I only see blessin’ in election I’ma see the blessin’, yo it’s not even a question How God in His perfection wrote the doctrine of election [Verse 2: shai linne] God in His perfection wrote the doctrine of election Cause He’s sovereign, there’s no question and that got some people stressin’ But no option but election can account for our protection Godly direction or perfected bodily resurrection, yo! Don’t let the thinking of modern men fool ya God does what He wants- that’s what it means to be Sovereign Ruler It’s deep but not complicated- with complete confidence I’ll state it: Peep it- it’s how God has always operated He’s the greatest, fam- His amazing plan made His hand Save the man Abraham from a pagan land Who can argue with the people that God chooses? Israel and not Egypt, Peter and not Judas Humanly speaking, it should have been Saul and not David The inheritance should have been Esau’s and not Jacob’s The truth it speaks brightly so you can see rightly A huge, mighty God who chooses the least likely Still some contest it as a phony doctrine But if we’re really dead in sin, predestination is the only option With reservations they fume inside There’s hesitation because it’s devastating to human pride This truth is the sober kind that you’re prone to find In passages like Romans 9- it’s so divine it’ll blow your mind We are the clay and we’ve been formed by the Potter None can come to the Son unless they’re drawn by the Father “But God draws everybody” That’s what some cats say It can’t be that way because all who are drawn are raised on the last day Because of original sin and all of our despicable deadness within Election must be unconditional then Some people say that we were drowning in the ocean Barely floating until God threw us the rope then Our free will helped us as we groped Our faith is the hand that grabbed the rope and God put us back in the boat Nope! Without apology I deny that analogy Reality- we were dead at the bottom of the sea I was a swollen corpse with hope no more Until Jehovah the LORD dove from the shore to the ocean floor Yeah, I was a corpse and I smelled like it I’ll keep it simple, why did God choose me? Because He felt like it! He brought me out, not an act of my volition Breathed life into my lungs and didn’t ask for my permission Throughout the Bible there’s major examples of this Pages of passages like the raising of Lazarus Rather than debating the Master’s gift We should be happily praising His magnanimous saving of savages It’s time we see God’s sovereignty and His primacy His holy dynasty running things by divine decree Why does He choose some and not others to see Jesus? Our God is in the heavens- He does whatever He pleases!

 

Vertaling

[Verse 1: Willie Will] Peep it son, no need to run from the truth We moeten Efeziërs 1 gaan begrijpen We zien in liefde de Vader voorbestemd We schijnen een probleem te hebben met de doctrine van de uitverkiezing We blijven stressen en gissen, wat tot depressie leidt. Omdat het Gods liefde is die we in twijfel trekken Nou leun achterover en adem diep in En adem uit, laten we gaan, het woord van God is verfrissend Laten we eerlijk zijn, de Bijbel spreekt duidelijk Over voorbeschikking, dus we moeten er mee omgaan Ik zal een nepadvocaat zijn door Zijn genade en barmhartigheid En mijn zaak voorleggen, dus laten we een reis maken om te leren Ga eerst naar Romeinen 8:28-30 Zoomin' in op vers 29, lees de eerste regel "Degenen die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn Zoon" - Bewijs #1 Mensen proberen een argument te gebruiken dat geen gezond verstand heeft Met betrekking tot de voorkennis van God denken dat de logica past De mensen zeggen dat Hij in de toekomstige eeuwen keek Met verlichting zag Hij allen die voor verlossing zouden kiezen En die mensen zijn door God uitverkoren omdat zij Hem uitverkoren Maar dat is niet wat de passage zegt. Er staat dat Hij diegenen die Hij voorbeschikte, voorbestemde. Als Hij iedereen voorbestemde, is iedereen dan voorbestemd? Is iedereen Zijn voorwerp van genegenheid? Als dat zo is, wat is dan het nut van de doctrine van de uitverkiezing? Het is geestelijk, maar laat me het duidelijk maken, zodat je het wonder ziet En Zijn Naam prijst in plaats van Zijn genade tevergeefs te nemen Het is niet ingewikkeld, we hebben allemaal de God ontlopen die ons gemaakt heeft En verruilden Zijn waarheid voor een leugen. Aanbidden wat God schiep meer dan God die verheerlijkt wordt Bevestigde onze dood, ons leven is een gruwel Maar als het doel van de Vader is om genade te schenken Dan is het niet te zeggen dat Hij verplicht was maar dat God genadig is Als Gods vijanden verdienen wij verpletterd te worden Wij zijn vuil genoeg om eeuwig vervloekt te worden en tot stof te vergaan En als Hij het zou doen zou Hij volkomen rechtvaardig zijn om mij te vermoorden maar Hij besloot ons genade te bewijzen Ik koos God niet, God koos mij. Gaf me een nieuw hart en dat was niet omdat ik heilig was. Maar als ik G-O-D koos dan is God mij iets schuldig, de enige reden dat ik voor het eerst door die kerkdeuren liep is Psalm 65 vers 4, waarom ken ik God? Mattheüs 11:27 zegt het het beste. Zij die voorbestemd zijn, blijven aandringen. Het is een diepe boodschap, ik zie alleen zegen in uitverkiezing Ik zal de zegen zien, yo het is niet eens een vraag Hoe God in Zijn volmaaktheid de leer van de uitverkiezing schreef [Vers 2: shai linne] God in Zijn volmaaktheid schreef de leer van de uitverkiezing Want Hij is soeverein, daar is geen twijfel over en dat heeft sommige mensen gestrest Maar geen andere optie dan uitverkiezing kan onze bescherming verklaren Goddelijke leiding of volmaakte lichamelijke opstanding, yo! Laat je niet misleiden door het denken van moderne mensen. God doet wat Hij wil. Dat is wat het betekent om Soeverein Heerser te zijn. Het is diep maar niet gecompliceerd- met volledig vertrouwen zal ik het zeggen: Kijk maar, zo heeft God altijd gewerkt. Hij is de grootste, fam- Zijn verbazingwekkende plan maakte Zijn hand redde de man Abraham uit een heidens land Wie kan het oneens zijn met het volk dat God kiest? Israël en niet Egypte, Petrus en niet Judas. Menselijkerwijs gesproken, het had Saul moeten zijn en niet David De erfenis had van Esau moeten zijn en niet van Jakob. De waarheid spreekt helder, zodat je goed kunt zien Een grote, machtige God die kiest voor de minst waarschijnlijke Toch betwisten sommigen het als een valse leer. Maar als we echt dood zijn in zonde, is voorbeschikking de enige optie. Met bedenkingen dampen ze van binnen Er is aarzeling omdat het verwoestend is voor de menselijke trots Deze waarheid is de nuchtere soort die je geneigd bent te vinden In passages als Romeinen 9, is het zo goddelijk dat het je versteld doet staan Wij zijn de klei en we zijn gevormd door de Pottenbakker Niemand kan tot de Zoon komen, tenzij ze door de Vader getrokken zijn. "Maar God trekt iedereen" Dat is wat sommige katten zeggen. Zo kan het niet zijn, want allen die getrokken zijn, worden op de laatste dag opgewekt. Vanwege de erfzonde en al onze verachtelijke doodsheid van binnen. Dan moet de uitverkiezing onvoorwaardelijk zijn. Sommige mensen zeggen dat we verdronken in de oceaan Nauwelijks drijvend totdat God ons het touw toewierp. Onze vrije wil hielp ons toen we tastten Ons geloof is de hand die het touw greep en God zette ons terug in de boot. Nope! Zonder verontschuldiging ontken ik die analogie De realiteit, we waren dood op de bodem van de zee. Ik was een gezwollen lijk zonder hoop Totdat Jehovah de HEER van de kust naar de oceaanbodem dook Ja, ik was een lijk en zo rook ik ook Ik zal het simpel houden, waarom koos God mij? Omdat Hij er zin in had! Hij bracht me naar buiten, niet uit mijn eigen wil. Blaasde leven in mijn longen en vroeg niet om mijn toestemming. Door de hele Bijbel heen zijn hier grote voorbeelden van. Bladzijden vol passages zoals de opwekking van Lazarus. In plaats van te discussiëren over het geschenk van de Meester. zouden we blij moeten zijn met Zijn grootmoedige redding van wilden. Het wordt tijd dat we Gods soevereiniteit en Zijn voorrang zien Zijn heilige dynastie leidt de dingen volgens goddelijk besluit Waarom kiest Hij sommigen uit om Jezus te zien en anderen niet? Onze God is in de hemel, Hij doet wat Hij wil!