Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: shai linne Songtekst: jesus kids

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: shai linne - jesus kids ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van jesus kids? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van shai linne! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter s van shai linne en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals jesus kids .

Origineel

[Chorus] A Jesus kid, I’m a Jesus kid I believe the good news so I’m a Jesus kid A Jesus kid, I’m a Jesus kid God can use me too ‘cause I’m a Jesus kid [Verse 1] One thing we learn from Jesus’ time in this world Is how much He loves little boys and girls Big crowds followed Jesus hoping He would heal their sickness Jesus showed compassion and healed them with the quickness Some wanted to hear His lessons, others asked Him questions Some brought children to Him, hoping that He would bless them Or maybe pray for them, lay hands on the babies But when they saw this, the disciples got angry “What do you think this is? He’s not a babysitter, is He? Send the kids away, don’t you see the Teacher’s busy?” But Jesus said, “They can come if they please The Kingdom of God belongs to ones like these So, please, let the children come to Me and don’t hinder Unless you become like them, heaven you won’t enter” So kids, look to the cross where Jesus hung And receive eternal life because you’re not too young! [Chorus] A Jesus kid, I’m a Jesus kid I believe the good news so I’m a Jesus kid A Jesus kid, I’m a Jesus kid God can use me too ‘cause I’m a Jesus kid [Verse 2] Story number two is really kind of simple It’s all about some children and what they did in the temple On this very day, Jesus appeared humbly He entered into Jerusalem riding on a donkey The King had arrived, the crowd was so excited That they began to shout out, “Hosanna in the highest!” When Jesus got to the temple, some children were there Blind people came to him and He healed them right there When the children saw Jesus, you wanna know what they did? They cried out, “Hosanna to the Son of David!” Some adults got angry, saying, “You hear what they said?!” Jesus said, “Yeah I heard them, have you never read ‘From the mouths of infants and nursing babes The God of the Universe has prepared praise’”? So kids, trust in Jesus- He can make you new And you can open up your mouth and sing His praises too! [Chorus] A Jesus kid, I’m a Jesus kid I believe the good news so I’m a Jesus kid A Jesus kid, I’m a Jesus kid God can use me too ‘cause I’m a Jesus kid [Verse 3] Now story number three is something you gotta see This one takes place by the Sea of Galilee Jesus did miracles, showing God’s great might The sick He made well, the blind He gave sight He healed so many people that He drew a large crowd and then Wherever Jesus went, He had a lot of people following That didn’t bother Him, He welcomed all that God would bring Him He healed all their diseases and He spoke of God’s kingdom Well now it was the end of a very long day The disciples said, “Lord, please send these people away! They need a place to stay, plus they haven’t eaten and…” Jesus looked them in the eyes and said “You feed them, then.” They looked at Jesus, they looked at the crowd again They said, “Uh.. Lord there’s over five thousand men We could work for six or seven months and still that won’t equal Enough to give little bit to all of these people!” Just then a boy came forward, you know what he said? “I got a little bit of fish and a little bit of bread” So Jesus took it, and though it wasn’t a whole bunch He fed five thousand men with a little boy’s lunch Everybody ate, they had food to spare All because a little boy wasn’t too rude to share So kids, trust in Jesus, that’s what you should do And if you give Him what you have, He can use you too! [Chorus] A Jesus kid, I’m a Jesus kid I believe the good news so I’m a Jesus kid A Jesus kid, I’m a Jesus kid God can use me too ‘cause I’m a Jesus kid

 

Vertaling

[refrein] Een Jezus kind, ik ben een Jezus kind Ik geloof in het goede nieuws, dus ik ben een Jezus-kind Een Jezus-jongen, ik ben een Jezus-jongen God kan mij ook gebruiken, want ik ben een Jezus-kind [Vers 1] Eén ding leren we van Jezus' tijd in deze wereld is hoeveel Hij van kleine jongens en meisjes houdt Grote menigten volgden Jezus in de hoop dat Hij hun ziektes zou genezen Jezus toonde medelijden en genas hen in een mum van tijd Sommigen wilden Zijn lessen horen, anderen stelden Hem vragen Sommigen brachten kinderen bij Hem, in de hoop dat Hij hen zou zegenen Of misschien voor hen bidden, de baby's de handen opleggen Maar toen ze dit zagen, werden de discipelen boos. "Wat denken jullie dat dit is? Hij is toch geen babysitter? Stuur de kinderen weg, zien jullie niet dat de Meester bezig is?" Maar Jezus zei: "Ze mogen komen als ze willen Het Koninkrijk Gods behoort aan hen die zijn zoals zij. Dus, alsjeblieft, laat de kinderen tot Mij komen en belemmer ze niet Tenzij jullie worden zoals zij, zullen jullie de hemel niet binnengaan. Dus kinderen, kijk naar het kruis waar Jezus hing En ontvang het eeuwige leven want je bent niet te jong! [refrein] Een Jezus kind, ik ben een Jezus kind Ik geloof in het goede nieuws, dus ik ben een Jezus-kind Een Jezus-kind, ik ben een Jezus-kind God kan mij ook gebruiken, want ik ben een Jezus-kind [Verse 2] Verhaal nummer twee is eigenlijk heel simpel Het gaat over kinderen en wat ze in de tempel deden Op deze dag verscheen Jezus nederig. Hij kwam Jeruzalem binnen rijdend op een ezel De koning was gearriveerd, de menigte was zo opgewonden dat ze begonnen te roepen, "Hosanna in de hoogste!" Toen Jezus bij de tempel kwam, waren daar kinderen. Blinden kwamen naar hem toe en hij genas ze ter plekke. Toen de kinderen Jezus zagen, wil je weten wat ze deden? Ze riepen, "Hosanna voor de Zoon van David!" Sommige volwassenen werden boos en zeiden, "Heb je gehoord wat ze zeiden?!" Jezus zei, "Ja ik heb ze gehoord, heb je nooit gelezen 'Uit de mond van zuigelingen en zogende baby's heeft de God van het heelal de lof bereid'"? Dus kinderen, vertrouw op Jezus. Hij kan je nieuw maken. En jij kunt ook je mond opendoen en Zijn lof zingen! [refrein] Een Jezus kind, ik ben een Jezus kind Ik geloof in het goede nieuws, dus ik ben een Jezus-kind Een Jezus-jongen, ik ben een Jezus-jongen God kan mij ook gebruiken, want ik ben een Jezus-kind [Verse 3] Verhaal nummer drie is iets wat je moet zien. Dit verhaal speelt zich af bij het Meer van Galilea. Jezus deed wonderen en toonde Gods grote macht. De zieken maakte Hij beter, de blinden gaf Hij zicht Hij genas zoveel mensen dat Hij een grote menigte trok en toen... Waar Jezus ook kwam, er kwamen veel mensen achter Hem aan. Dat deerde Hem niet, Hij verwelkomde allen die God Hem zou brengen Hij genas al hun ziekten en Hij sprak over Gods koninkrijk. Welnu, het was het einde van een zeer lange dag. De discipelen zeiden: "Heer, stuur deze mensen alstublieft weg! Ze hebben een plaats nodig om te verblijven, plus ze hebben niet gegeten en..." Jezus keek hen in de ogen en zei: "Geef ze dan maar te eten." Ze keken naar Jezus, ze keken weer naar de menigte Ze zeiden: "Heer, er zijn meer dan vijfduizend mensen. We kunnen zes of zeven maanden werken en dat is nog niet genoeg. Genoeg om al deze mensen een klein beetje te geven!" Op dat moment kwam er een jongen naar voren, weet je wat hij zei? "Ik heb een klein beetje vis en een klein beetje brood." Dus Jezus nam het, en hoewel het niet een hele hoop was Hij voedde vijfduizend mensen met de lunch van een kleine jongen. Iedereen at, ze hadden eten over. Allemaal omdat een kleine jongen niet te onbeleefd was om te delen Dus kinderen, vertrouw op Jezus, dat is wat je moet doen En als je Hem geeft wat je hebt, kan Hij jou ook gebruiken! [refrein] Een Jezus kind, ik ben een Jezus kind Ik geloof in het goede nieuws, dus ik ben een Jezus-kind Een Jezus-jongen, ik ben een Jezus-jongen God kan mij ook gebruiken, want ik ben een Jezus-kind