Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: shai linne Songtekst: mercy and grace (feat. timothy brindle)

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: shai linne - mercy and grace (feat. timothy brindle) ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van mercy and grace (feat. timothy brindle)? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van shai linne! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter s van shai linne en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals mercy and grace (feat. timothy brindle) .

Origineel

Verse 1 (Shai Linne) I gotta say this, God is gracious That's not just a doctrine statement, but my heartfelt proclamation Of a God who saves men without obligation From sin's domination and the bonds of Satan Nobody sins in moderation That's obvious from our evil thoughts to our conversation We were dead, we needed more than an operation We had to be brought out the grave and made alive, awakened It's quite amazing how in salvation Each person of the Trinity contributes like a compilation The Father elected me, Jesus bled for me And regeneration is the Holy Spirit's confirmation So we repent of our abominations Consecration to the God who's exalted above the constellations The observation of the congregation is God is gracious with a lot of patience, so we gotta praise Him! Chorus We'll forever praise His mercy and grace Praise the Lord for His mercy and grace His mercy and grace And Christ took the curse in our place Praise the Lord for His mercy and grace (repeat) Verse 2 (Shai Linne) When I speak of God's mercy, I'm speaking of His tendency To tenderly express empathy towards His enemies Whether it be mentally or outright obscenity We effectively deserve hell for our enmity Adam left a legacy of sin, since we share in his pedigree We therefore share in his destiny If God didn't intervene, we'd all perish eventually In His great mercy, He gave us the remedy Christ lived sinlessly, then He paid the penalty His assassination was public like John Kennedy Rose on the third day, exalted to the heavenlies Repent and see your sins will be deleted from His memory Gain a new identity, eternal serenity Now it's clear we should "volunteer" like Tennessee To spread His fame endlessly, the message is essentially A merciful God sent His Son to set sinners free! Chorus Verse 3 (Timothy Brindle) In mercy, Christ saw our wretched condition But instead of giving us death for our sinning In grace, His blood paid the debt that's infinite Now resurrected with Christ and blessed because we're in Him Mercy: Christ turned the Father's anger Grace: Christ earned us all His favor And since Christ kept the precepts of the law Because of His perfection, we're accepted by God! Real righteousness He gladly gives us The Father happily lavishes this Instead of filthy rags, our Dad's forgiveness The ultimate story of rags to riches! His grace displayed in saving the worst men Behold, God's riches of grace are a Person (Jesus) Christ, the fountain abounding in His grace Over my foul sin and mountains of mistakes In pleasure He's immeasurably gracious Now we're seated with Jesus in the heavenly places Plus His Spirit's the strength that will change Tim He daily gives the grace of sanctification Forever we'll praise the I Am Who gave us grace in the Lamb before the ages began So Shai, with that, resume the chorus Because of the cross, all His attributes are for us! Chorus Refrain Shai: Yo Tim, that was a bangin' verse, b Tim: Nah, remember, I'm a sinner saved by mercy Shai: What's mercy? Tim: It's not getting what we deserve Because Christ already suffered the judgment and curse But Shai, yo, you blazed it ace! Shai: Praise God, I'm just a sinner saved by grace Tim: Well, define grace Shai: Our redemption price immense Both: Grace stands for God's Riches At Christ's Expense!

 

Vertaling

Vers 1 (Shai Linne) Ik moet dit zeggen, God is genadig Dat is niet zomaar een leerverklaring, maar mijn hartgrondige proclamatie Van een God die mensen redt zonder verplichting Van de overheersing van de zonde en de banden van Satan Niemand zondigt met mate Dat is duidelijk van onze boze gedachten tot ons gesprek We waren dood, we hadden meer nodig dan een operatie We moesten uit het graf gehaald worden en levend gemaakt, wakker gemaakt worden Het is verbazingwekkend hoe in verlossing elke persoon van de Drie-eenheid bijdraagt als een compilatie De Vader heeft mij uitverkoren, Jezus heeft voor mij gebloed En de wedergeboorte is de bevestiging van de Heilige Geest Dus we hebben berouw van onze gruwelen Wijding aan de God die verheven is boven de sterrenbeelden De observatie van de gemeente is God is genadig met veel geduld, dus we moeten Hem loven! Refrein We zullen voor altijd Zijn barmhartigheid en genade loven Looft de Heer voor Zijn barmhartigheid en genade Zijn barmhartigheid en genade En Christus nam de vloek op zich in onze plaats Prijs de Heer voor Zijn barmhartigheid en genade (herhaal) Vers 2 (Shai Linne) Als ik spreek over Gods barmhartigheid, dan spreek ik over Zijn neiging Om teder empathie te tonen aan Zijn vijanden Of het nu mentaal is of regelrechte obsceniteit Wij verdienen effectief de hel voor onze vijandschap Adam liet een erfenis van zonde na, aangezien wij delen in zijn stamboom Daarom delen wij in zijn lot. Als God niet ingreep, zouden we uiteindelijk allemaal omkomen In Zijn grote barmhartigheid, gaf Hij ons de remedie Christus leefde zonder zonde, en betaalde de straf. Zijn moord was openbaar, net als John Kennedy. Stond op de derde dag op, verheven in de hemelse gewesten. Toon berouw en zie dat uw zonden uit Zijn geheugen zullen worden gewist Krijg een nieuwe identiteit, eeuwige sereniteit Nu is het duidelijk dat we ons moeten "vrijwilligen" zoals Tennessee Om Zijn roem eindeloos te verspreiden, de boodschap is in essentie Een barmhartige God zond Zijn Zoon om zondaars te bevrijden! Refrein Vers 3 (Timothy Brindle) In barmhartigheid, zag Christus onze ellendige toestand Maar in plaats van ons de dood te geven voor onze zonden In genade, betaalde Zijn bloed de schuld die oneindig is Nu opgestaan met Christus en gezegend omdat we in Hem zijn Barmhartigheid: Christus keerde de woede van de Vader. Genade: Christus heeft Zijn gunst voor ons verdiend. En omdat Christus de voorschriften van de wet heeft gehouden Vanwege Zijn volmaaktheid, worden wij door God aanvaard! Echte gerechtigheid geeft Hij ons graag De Vader schenkt dit graag In plaats van vuile vodden, onze vaders vergeving Het ultieme verhaal van vodden naar rijkdom! Zijn genade getoond in het redden van de slechtste mensen Zie, Gods rijkdom van genade is een Persoon (Jezus) Christus, de fontein overvloeiend van Zijn genade Over mijn vuile zonde en bergen van fouten In genoegen is Hij onmetelijk genadig. Nu zitten we met Jezus in de hemelse gewesten En Zijn Geest is de kracht die Tim zal veranderen Hij geeft dagelijks de genade van heiliging Voor eeuwig zullen wij de Ik Ben loven Die ons genade gaf in het Lam voordat de eeuwen begonnen Dus Shai, met dat, hervat het refrein Vanwege het kruis, zijn al Zijn eigenschappen voor ons! Refrein Refrein Shai: Yo Tim, dat was een bangin 'vers, b Nah, onthoud, ik ben een zondaar gered door genade Shai: Wat is genade? Het is niet krijgen wat we verdienen Omdat Christus al het oordeel en de vloek heeft geleden Maar Shai, yo, je hebt het geweldig gedaan! Shai: Loof God, ik ben maar een zondaar gered door genade. Nou, definieer genade Shai: Onze verlossingsprijs is immens. Genade staat voor Gods rijkdom ten koste van Christus!