Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: shai linne Songtekst: our god is in the heavens

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: shai linne - our god is in the heavens ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van our god is in the heavens? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van shai linne! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter s van shai linne en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals our god is in the heavens .

Origineel

[Hook] Our God is in the heavens He does whatever He pleases! [Verse 1: shai linne] The Sovereign LORD, Great I am recognize the name! He's always on top of His game, a Lion that simply cannot be tamed And no, He is not restrained at all- nobody can stop His reign So why do the nations rage and all of the peoples plot in vain? Their sin and offense is against His excellence and they're not ashamed As though He's lacking the power to shackle them now in the hottest flames And so they cock and aim- the target? His cosmic reign That's like a kid with a super soaker trying to conquer Spain! Man thinks he's a pugilist, trying to ball up his puny fist At the LORD, who is ruling this What's amusing is God just laughs, like "Who is this"? Stupid kids who persist in foolishness It's only by God's power you exist Now you declare war on the LORD When before you were born, He formed you in the uterus? Look- Our God is in the heavens and He does all that He pleases He's established His King in Zion and His name is Jesus! [Hook] Our God is in the heavens He does whatever He pleases! [Verse 2: God's Servant] Our God is up in the heavens and the seat at His right hand That's given to rule and reign is where Jesus the Christ lands And He sits preeminent, He originates the right stance Impossible for Him to fail, no there's not even a slight chance Constructor and Conductor, leaving the men amazed and saying "What manner of man is this that even the winds and waves obey Him?" From His purpose of election, and to birth, to our perfection He has ordained it and He decrees and works by His direction He never will suffer defeat, He's precisely the Truth and the Life and the Way So even when He died, they never took His life but He gave His life away To see when they crucified Him, nobody had imagined it Not only was a part of the plan to save but the climax of it He's gonna get glory, we're created to be His instruments His reign's inexhaustible- His rule is truly infinite [Hook] Our God is in the heavens He does whatever He pleases! [Verse 3: shai linne] The perfections of God are not affected at all by human opinion Everything in the universe is under His control and His rule and dominion And there's nothing in the world that could ever could come to pass at last Unless He first decreed it If we dive in His word we can read it, see all of His purposes completed And as hard as it seems, the heart of the king is a stream of water in His Hands With discernment you'll see God turns it where He's determined according to His plans You gotta get a focused lens to truly understand where His control extends (Everywhere) And I know that this offends, but the truth is the grossest sins serve His Ultimate ends You might not hear it from your favorite pastor But He made the wicked for the day of disaster Sinners unacquainted with the way of the Master We have to explain what is plain in the chapters He's sovereign over creation and sovereign over salvation Including reprobation, regeneration I wouldn't want to say this if it wasn't based in His revelation (slow down) It's kind of stunning, men ignore His throne, the creature's lost it The time is coming when the Lord alone will be exalted [Hook] Our God is in the heavens He does whatever He pleases!

 

Vertaling

[Haak] Onze God is in de hemelen Hij doet wat Hij wil! [Vers 1: shai linne] De Soevereine HEER, groot ben ik erken de naam! Hij is altijd op de top van Zijn spel, een Leeuw die gewoon niet getemd kan worden En nee, Hij is niet ingetoomd, niemand kan Zijn heerschappij stoppen Dus waarom woeden de naties en smeden alle volken tevergeefs samen? Hun zonde en overtreding is tegen Zijn uitmuntendheid en zij schamen zich niet Alsof het Hem ontbreekt aan de kracht om hen nu in de heetste vlammen te sluiten En dus richten ze, het doel? Zijn kosmische heerschappij Dat is als een kind met een super soaker die Spanje probeert te veroveren! De mens denkt dat hij een bokser is, die zijn nietige vuist probeert te balanceren Tegen de HEER, die dit regeert Het grappige is dat God alleen maar lacht, zo van "Wie is dit"? Domme kinderen die volharden in dwaasheid Het is alleen door Gods kracht dat jullie bestaan Nu verklaar je de oorlog aan de HEER Toen je nog niet geboren was, vormde Hij je in de baarmoeder? Kijk, onze God is in de hemelen en Hij doet alles wat Hem behaagt. Hij heeft Zijn Koning in Sion gevestigd en Zijn naam is Jezus! [Hook] Onze God is in de hemelen Hij doet wat Hij wil! [Vers 2: God's dienaar] Onze God is in de hemelen en de zetel aan Zijn rechterhand Die gegeven is om te heersen en te regeren is waar Jezus de Christus landt En Hij zit bij uitstek, Hij komt voort uit de juiste houding Onmogelijk voor Hem om te falen, nee er is niet eens een kleine kans Constructeur en Dirigent, de mensen verbaasd achterlatend en zeggend "Wat voor een man is dit, dat zelfs de winden en golven Hem gehoorzamen?" Vanaf Zijn doel van uitverkiezing, en tot geboorte, tot onze volmaaktheid Hij heeft het verordend en Hij verordent en werkt naar Zijn leiding Hij zal nooit een nederlaag lijden, Hij is juist de Waarheid en het Leven en de Weg Dus zelfs toen Hij stierf, hebben ze nooit Zijn leven genomen, maar Hij gaf Zijn leven weg Om te zien toen ze Hem kruisigden, niemand had het zich voorgesteld Het was niet alleen een deel van het reddingsplan, maar het hoogtepunt ervan Hij zal glorie krijgen, wij zijn geschapen om Zijn instrumenten te zijn Zijn heerschappij is onuitputtelijk- Zijn heerschappij is werkelijk oneindig [Hook] Onze God is in de hemelen Hij doet wat Hij wil! [Vers 3: shai linne] De volmaaktheden van God worden in het geheel niet aangetast door menselijke meningen Alles in het universum is onder Zijn controle en Zijn heerschappij en heerschappij En er is niets in de wereld dat ooit zou kunnen gebeuren tenzij Hij het eerst verordonneerd heeft Als we in Zijn woord duiken, kunnen we het lezen, zien we al Zijn doelen voltooid En hoe moeilijk het ook lijkt, het hart van de koning is een stroom van water in Zijn Handen Met onderscheidingsvermogen zul je zien dat God het daarheen leidt waar Hij het bepaald heeft volgens Zijn plannen Je moet een gerichte lens krijgen om echt te begrijpen waar Zijn controle zich uitstrekt (Overal) En ik weet dat dit beledigend is, maar de waarheid is dat de grofste zonden Zijn Ultieme doelen Je hoort het misschien niet van je favoriete voorganger Maar Hij maakte de goddelozen voor de dag des onheils Zondaars die niet bekend zijn met de weg van de Meester. We moeten uitleggen wat duidelijk is in de hoofdstukken. Hij is soeverein over de schepping en soeverein over de verlossing Inclusief verdoemenis, wedergeboorte. Ik zou dit niet willen zeggen als het niet gebaseerd was op Zijn openbaring. Het is verbazend, mensen negeren Zijn troon, het schepsel is het kwijt. De tijd komt dat de Heer alleen zal worden verheven. [Hook] Onze God is in de hemelen Hij doet wat Hij wil.