Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: shai linne Songtekst: passover

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: shai linne - passover ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van passover? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van shai linne! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter s van shai linne en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals passover .

Origineel

[Scene 1] Listen to me, baby girl, I know that you're upset Come over here to Daddy, baby, let me wipe your eyes What I'm about to tell you, Rachel, you must not forget So listen very closely and I'll give you a surprise Your daddy and your uncles have been busy making bricks And they don't pay us anything- just blood, sweat and tears If you came to where I work, you'd see the pyramids Our people have been building those for 400 years Remember when I introduced you to Mr. Aaron? The one who pinched your cheeks and said you had a nice dress Well him and Mr. Moses have been talking to the Pharaoh Because the God of Abraham is gonna give His people rest Some crazy things been happening the last couple of weeks You didn't even notice because we're living in Goshen The smell of death is everywhere in Egypt and it wreaks Cause Yahweh is angry and He's causing a commotion First, He spoke to Mr. Moses from the burning bush Commanded him to tell the Pharaoh "Let His people go!" So that it would be said from Egypt all the way to Cush That Yahweh is God because everybody would know Then he went before the Pharaoh and all of His servants Knowing that the Lord was gonna harden Pharaoh's heart When Mr. Aaron threw his staff, it turned into a serpent But Pharaoh had magicians and they used their secret arts Their staffs turned to snakes too, but Mr. Aaron's ate them Because they don't know that our God is the One who caused the flood But Pharaoh wouldn't let us in the wilderness to praise Him So Plague 1: Yahweh turned the Nile into blood The fish died, the river stank, no water for Egyptians But Pharaoh's heart was so hard, he didn't even pause The miracle was somehow copied by Pharaoh's magicians So the second time around, Yahweh hit 'em with the frogs When Pharaoh still was hard-hearted, Yahweh brought the gnats This was Plague number 3- but now something was different As hard as the magicians tried, they couldn't copy that They told him, "This was God"- Pharaoh still wouldn't listen Plague number 4 was the swarm of the flies Plague number 5- all the livestock died Plague 6- sores terrorized Plague number 7- fiery hail fell from the skies You still with me Rachel? I need you to focus I have something for you- soon I'll reveal it Continuing- Plague number 8 was the locusts And Plague 9- it got so dark that you could feel it You would think that Pharaoh had a little common sense But after all of that, honey, he still hasn't budged But when this night is over, he will be fully convinced Because Yahweh's gonna show Himself to be the perfect Judge You know how you do bad things and then you get a beating? It's like that with God- He punishes our wrongs He can't just look the other way because that would mean He's cheating But unbelievably, He's been patient for so long But now time is running out and so is God's pity He's the universal Ruler many don't want to cherish So tonight He's gonna send the Destroyer through the city And the first-born son in every house is gonna perish Look over there, honey- see the blood on our door? When God notices that, He's gonna pass by By faith, we're believing in the Word of the Lord That whoever isn't covered by the blood's gonna die So now, back to Fluffy: It doesn't seem nice But part of God's plan was to substitute another An innocent victim, Fluffy paid the price Because if it isn't Fluffy, it's gonna be your brother [Scene 2] We rushed into the house so we could finish up our dinner "Rachel, honey, eat your food as fast as you can!" The bread was unleavened and the herbs- they were bitter Belt tight, sandals on, with my staff in my hand "Joseph and Rachel, it's almost time to go to sleep Mommy's gonna wash you up and I'll tell you a story While Daddy's cleaning up, I don't want to hear a peep Matter of fact, I don't want you to have to wait for me" We put the kids to bed, I knew the time it was dawning I looked at the table and that's when it hit me Moses said, "Let nothing remain until the morning" We had leftovers and we had to burn them quickly I started grabbing meat and throwing it on the fire All over my face, there were drops of perspire I cried out for mercy as it came down to the wire The Destroyer was here! Time had expired! [Rick Horne] "At midnight, the Lord struck down all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sat on his throne to the firstborn of the captive who was in the dungeon and all the firstborn of the livestock. And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants and all the Egyptians and there was a great cry in Egypt for there was not a house where someone was not dead." No collection of stories would be complete without a love story. This genre of story is so popular that it can be found within other narratives. Perhaps this is because everyone can relate to both the desire to love and be loved back in return. In any event, our next selection is entitled "A Simple Love Story"

 

Vertaling

[Scene 1] Luister naar me, meisje, ik weet dat je van streek bent. Kom hier bij papa, baby, laat me je ogen afvegen Wat ik je nu ga zeggen, Rachel, mag je niet vergeten. Dus luister goed en ik zal je een verrassing geven. Je vader en je ooms zijn druk bezig geweest met het maken van bakstenen. En ze betalen ons niets, alleen bloed, zweet en tranen. Als je naar mijn werk zou komen, zou je de piramides zien. Onze mensen bouwen die al 400 jaar. Weet je nog dat ik je voorstelde aan Mr. Aaron? Degene die in je wangen kneep en zei dat je een mooie jurk had. Nou, hij en meneer Mozes hebben met de farao gesproken. Want de God van Abraham gaat Zijn volk rust geven. Er zijn de laatste weken gekke dingen gebeurd. Je hebt het niet eens gemerkt omdat we in Gosen wonen. De geur van de dood is overal in Egypte en het wreekt Want Jahweh is boos en Hij veroorzaakt opschudding. Eerst sprak Hij tot Mr. Mozes vanuit de brandende struik Beval hem de Farao te zeggen "Laat Zijn volk gaan!" Zodat van Egypte tot in Kush gezegd zou worden dat Jahweh God is, omdat iedereen het zou weten Toen ging hij voor de Farao en al zijn dienaren wetende dat de Heer het hart van de Farao zou verharden. Toen Aaron zijn staf wierp, veranderde die in een slang. Maar de Farao had tovenaars en zij gebruikten hun geheime kunsten. Hun staf veranderde ook in een slang, maar die van heer Aaron at ze op. Omdat ze niet weten dat onze God degene is die de zondvloed heeft veroorzaakt Maar de Farao liet ons niet in de wildernis om Hem te loven. Dus plaag 1: Yahweh veranderde de Nijl in bloed De vissen stierven, de rivier stonk, geen water voor de Egyptenaren. Maar Farao's hart was zo hard, hij pauzeerde niet eens. Het wonder werd op een of andere manier gekopieerd door Farao's tovenaars Dus de tweede keer, sloeg Yahweh ze met de kikkers Toen de Farao nog steeds hardvochtig was, bracht Yahweh de muggen. Dit was plaag nummer 3, maar nu was er iets anders Hoe hard de tovenaars ook probeerden, ze konden het niet kopiëren Ze vertelden hem, "Dit was God"- Farao wilde nog steeds niet luisteren Plaag nummer 4 was de zwerm van de vliegen. Plaag nummer 5- al het vee stierf Plaag 6- zweren terroriseerde Plaag nummer 7- vurige hagel viel uit de hemel Ben je nog bij me Rachel? Ik wil dat je je concentreert. Ik heb iets voor je. Binnenkort zal ik het onthullen. Vervolg, plaag nummer 8 waren de sprinkhanen. En plaag nummer 9, het werd zo donker dat je het kon voelen. Je zou denken dat de Farao een beetje gezond verstand had. Maar na dit alles, liefje, heeft hij nog steeds geen krimp gegeven Maar als deze nacht voorbij is, zal hij volledig overtuigd zijn Want Jahweh zal laten zien dat Hij de perfecte rechter is. Weet je hoe je slechte dingen doet en dan een pak slaag krijgt? Zo is het ook met God. Hij straft onze fouten. Hij kan niet de andere kant op kijken, want dat zou betekenen dat Hij vals speelt. Maar ongelofelijk, Hij is al zo lang geduldig. Maar nu raakt de tijd op en zo ook het medelijden van God. Hij is de universele Heerser die velen niet willen koesteren Dus vanavond stuurt Hij de Vernietiger door de stad. En de eerstgeboren zoon in elk huis zal omkomen Kijk daar, schat. Zie je het bloed op onze deur? Als God dat ziet, zal Hij voorbijgaan. Door geloof, geloven we in het woord van de Heer Dat wie niet bedekt is door het bloed, zal sterven. Dus nu, terug naar Fluffy: Het lijkt niet leuk Maar een deel van God's plan was om een ander te vervangen. Een onschuldig slachtoffer, Fluffy heeft de prijs betaald Want als het niet Fluffy is, dan is het wel je broer. [Scene 2] We haastten ons naar binnen zodat we ons eten konden afmaken. "Rachel, lieverd, eet je eten zo snel als je kunt!" Het brood was ongezuurd en de kruiden waren bitter. Gordel aan, sandalen aan, met mijn staf in mijn hand. "Jozef en Rachel, het is bijna tijd om te gaan slapen Mama gaat jullie wassen en ik zal jullie een verhaaltje vertellen Terwijl papa opruimt, wil ik geen kik horen Sterker nog, ik wil niet dat je op me hoeft te wachten. We brachten de kinderen naar bed, ik wist hoe laat het was. Ik keek naar de tafel en toen drong het tot me door. Mozes zei: "Laat niets liggen tot de ochtend." We hadden restjes en die moesten we snel verbranden. Ik begon vlees te pakken en op het vuur te gooien. Over mijn hele gezicht, waren er druppels zweet. Ik riep om genade toen het erop aankwam De Vernietiger was hier! De tijd was verstreken. [Rick Horne] "Om middernacht sloeg de Heer alle eerstgeborenen in het land Egypte neer, van de eerstgeborenen van Farao, die op zijn troon zat, tot de eerstgeborenen van de gevangene die in de kerker zat, en alle eerstgeborenen van het vee. En Farao stond op in de nacht, hij en al zijn dienaren en al de Egyptenaren en er was een groot geschrei in Egypte, want er was geen huis waar niet iemand dood was." Geen verzameling verhalen zou compleet zijn zonder een liefdesverhaal. Dit genre verhalen is zo populair dat het ook in andere verhalen voorkomt. Misschien komt dat omdat iedereen zich kan vinden in het verlangen om lief te hebben en bemind te worden. Hoe dan ook, onze volgende selectie is getiteld "Een eenvoudig liefdesverhaal"