Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Symphony X Songtekst: The divine wings of tragedy

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Symphony X - The divine wings of tragedy ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van The divine wings of tragedy? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Symphony X! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter S van Symphony X en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals The divine wings of tragedy .

Origineel

On the edge of paradise
Tears of woe fall, cold as ice
Hear my cry
Renounce, have you, thy name
Eternal is my pain

Eternal is the pain that leads me
to the thrones of temptation
Eternal is the pain that leads me
to the thrones of temptation ...

There was a time ...
When nine choirs sang the
endless melody of light
Music of the spheres
There was a place ...
Where mortals embraced thunder
and majesty
Their fate lay in our hands
Feel my wings slowly fading -
forever lost in time - I cry

The burning conflict I'm feeling
It summons me to descend into
the other side
And just beyond the stars blazing
A beam light from a red, velvet
moon illuminates me

I will devise, from perfect skies
A dark and vengeful day
Faith and mercy gone astray

With strength of infinite measure
The mighty sword divides order
from chaos in the kingdom below
And from the mansions of glory,
This empty soul cries out one
final plea ...
The end has begun

Our worlds collide, now in
disguise,
You'll feel the Wrath Divine
Tears of woe fall from the sky ...

The prophet cries
Vast battalions rage on in the sky
Rising from the north
- the bringer of war
Eve of destruction
Summon all who have 'power
over fire'
Impending doom from shore to
shore

Standing on the edge of paradise
I sacrifice my truth and loyalty
Seven deadly sins consume you
all, a dance with death
I taste the victory

(Eternal is the pain that leads me to temptation)

Rising from the north
- the warrior prince
Judgement without compassion
eyes of fear
Like the river Styx,
the gates of hell -
"Abandon hope all ye who enter here"

The prophets cry
As armies fall from the edge of
the sky
The Prince of truth, now the
bringer of war

The day of wrath
Banish all kings from the face of the land
Dominion for strength is my
name

Looking out on a blue sky
I can see a new world arising
Like a prisoner unbound
I feel the power and the majesty
again

Looking up to the heavens
I can see what I left behind
Beneath the stars, moon and
warm sun
And all I know,
is my paradise has begun ...

 

Vertaling

Op de rand van het paradijs
Vallen tranen van ongeluk, zo koud als ijs
Hoor mij roepen
Verwerp, als u die heeft, uw naam
Eeuwig duurt mijn lijden

Eeuwigdurend is de pijn die mij leidt
Naar de tronen der verleiding
Eeuwigdurend is de pijn die mij leidt
Naar de tronen der verleiding...

Er was een tijd...
Waarin negen koren de eindeloze
melodie van licht zongen
Muziek van de sferen
Er was een plaats...
Waar stervelingen de donder omhelsden
En majesteit
Hun lot lag in uw handen
Voel hoe mijn vleugels langzaam vervagen
Ik huil, vooreeuwig verloren in de tijd

Het brandende conflict dat ik voel
Het roept me om af te dalen naar
de andere zijde
En net voorbij de brandende sterren
Word ik verlicht door een straal rood
Fluwelen maanlicht

Ik zal uit perfecte hemelen een
duistere, wraakzuchtige dag scheppen
Geloof en genade zijn verloren

Met onmeetbare kracht
Scheidt het machtige zwaard orde
En chaos in het lage koninkrijk
En vanuit het herenhuis der glorie
Schreeuwt deze lege ziel een
laatste smeekbede...
Het einde is begonnen

Onze werelden botsen, nu ze
vermomd zijn
Je zult de goddelijke wraak voelen
Tranen van ongeluk vallen uit de hemel...

De profeet roept
Grootse bataljons strijden in de lucht
Opkomend uit het noorden
- de oorlogsbrenger -
De nacht der vernietiging
Roep allen die 'macht over
vuur' hebben op
Naderend onheil van kust tot
kust

Terwijl ik op de rand van het paradijs sta
Offer ik mijn waarheid en loyaliteit op
Zeven doodszonden verteren u
allen, een dans met de dood
Ik proef de overwinning

(Eeuwigdurend is de pijn die mij in verzoeking leidt)

Opkomend in het noorden
- De prins der strijders -
Oordeel zonder mededogen
ogen van angst
Zoals de rivier de Styx,
de poorten van de hel -
"Laat allen die hier binnentreden hun hoop achterlaten"

De profeten roepen
Wanneer legers vallen van de rand
van de hemel
De prins van de waarheid is nu
de brenger van oorlog

De dag der wrake
Verban alle koningen van het aardoppervlak
Overheersing door kracht is mijn
naam

Terwijl ik uit kijk over een blauwe hemel
Kan ik zie hoe de nieuwe wereld verrijst
Als een vrijgelaten gevangene
Voel ik de power en het majestueuze
opnieuw

Terwijl ik naar de hemelen op kijk
Kan ik zien wat er is achtergelaten
Onder de sterren, de maan en
de warme zon
En alles wat ik weet
Is dat mijn paradijs is geschapen...