Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the congos Songtekst: can’t come in

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the congos - can’t come in ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van can’t come in? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the congos! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the congos en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals can’t come in .

Origineel

Congos - Can't Come In (Cedric Myton) *You keep on knocking but you can't come in You've got to be clean You keep on knocking but you can't come in The door is locked on you, don't you know that it's true **When the Bridegroom cometh You've got to be ready When the Bridegroom cometh You've got to be clean ***There were ten Brethrens together Five were wise, and five were foolish, foolish So you keep on knocking but you can't come in... The rolling stone gathers no moss Too late, too late shall be your pride You keep on knocking but you can't come in You've got to be clean To rally round the Red, Gold and Green You keep on knocking but you can't come in The door is locked on you Mercy 'pon Jah Jah judgement come Telling the world... Biblical References... *Luke 13:24-25 - Strive to enter in at the strait gate: For many, I say unto you, will seek to enter in, and Shall not be able. When once the master of the house is Risen up, and hath shut to the door, and ye begin to Stand without, and to knock at the door, saying, Lord Lord, open unto us; and he shall answer and say Unto you, I know you not whence ye are: **Matthew 25:6 - And at midnight there was a cry made Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him Luke 12:35-37 - Let your loins be girded about, and Your lights burning; And ye yourselves like unto men That wait for their lord, when he will return from the Wedding; that when he cometh and knocketh, they may open Unto him immediately. Blessed are those servants, whom The lord when he cometh shall find watching: verily I Say unto you, that he shall gird himself, and make them To sit down to meat, and will come forth and serve them ***Matthew 25:1-13 - Then shall the kingdom of heaven be Likened unto ten virgins, which took their lamps, and Went forth to meet the bridegroom. And five of them Were wise, and five were foolish. They that were foolish Took their lamps, and took no oil with them: But the Wise took oil in their vessels with their lamps. While The bridegroom tarried, they all slumbered and slept And at midnight there was a cry made, Behold, the Bridegroom cometh; go ye out to meet him. Then all those Virgins arose, and trimmed their lamps. And the foolish Said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps Are gone out. But the wise answered, saying, Not so; Lest there be not enough for us and you: but go ye rather To them that sell, and buy for yourselves. And while they Went to buy, the bridegroom came; and they that were Ready went in with him to the marriage: and the door was Shut. Afterward came also the other virgins, saying Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for ye Know neither the day nor the hour wherein the Son of man Cometh

 

Vertaling

Congos - Can't Come In (Cedric Myton) *Je blijft kloppen maar je kan niet binnenkomen Je moet rein zijn. Je blijft kloppen maar je mag niet binnenkomen De deur zit op slot, don't you know that it's true **Als de bruidegom komt... Je moet er klaar voor zijn Wanneer de bruidegom komt Je moet schoon zijn ***Er waren tien Brethrens samen. Vijf waren wijs, en vijf waren dwaas, dwaas Dus je blijft kloppen, maar je kunt niet binnenkomen... De rollende steen vergaart geen mos Te laat, te laat zal je trots zijn You keep on knocking but you can't come in You've got to be clean Om de rode, gouden en groene te omhelzen You keep on knocking but you can't come in The door is locked on you Genade voor Jah, Jah, het oordeel komt. De wereld vertellen... Bijbelse referenties... *Luke 13:24-25 - Streef ernaar door de enge poort binnen te komen: Want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, en zullen niet kunnen. Wanneer eenmaal de meester van het huis is is opgestaan, en de deur gesloten heeft, en gij begint buiten te staan, en aan de deur te kloppen, zeggende: Heer Heer, doe open voor ons, en hij zal antwoorden en zeggen Tot u: Ik weet niet vanwaar gij zijt: **Matheüs 25:6 - En te middernacht werd er geroepen Zie, de bruidegom komt; gaat heen om hem te ontmoeten. Lucas 12:35-37 - Laat uw lendenen omgord zijn en en uw lichten branden; en gij zult zijn als mannen die wachten op hun heer, wanneer hij zal wederkomen van de bruiloft, opdat wanneer hij komt en klopt, zij open doen voor hem onmiddellijk. Gezegend zijn die dienaren, die de Heer als hij komt zal zien waken; voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en hen zal doen om aan het vlees te zitten, en zal tevoorschijn komen en hen dienen ***Mattheüs 25:1-13 - Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die hun lampen namen en en op weg gingen om de bruidegom te ontmoeten. En vijf van hen waren wijs, en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren namen hun lampen, en namen geen olie met zich mee: maar de Maar de wijzen namen olie in hun vaten met hun lampen. Terwijl de bruidegom bleef, sliepen zij allen en sliepen. En om middernacht werd er geroepen: Zie, de Bruidegom komt. de bruidegom komt, gaat uit om hem te ontmoeten. Toen stonden al die Maagden op, en maakten hun lampen aan. En de dwaze zeiden tot de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen zijn uitgegaan. Maar de wijzen antwoordden, zeggende: Niet zo; Opdat er niet genoeg is voor ons en u, maar gaat liever naar hen die verkopen, en koopt voor u zelf. En terwijl zij gingen kopen, kwam de bruidegom, en zij die klaar waren gingen met hem naar binnen voor het huwelijk, en de deur was gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende. Heer, Heer, doe voor ons open. Maar hij antwoordde en zei: Voorwaar Ik zeg u, Ik ken u niet. Waakt dan, want gij kent noch de dag noch het uur, waarop de Zoon des mensen komt