Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: the orb Songtekst: salt

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: the orb - salt ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van salt? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van the orb! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van the orb en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals salt .

Origineel

Did you ever get the felling you're being followed? Are you not familiar with the Revelations of St.John The final book of the Bible, prophesied the apocalypse He forced everyone to receive a mark on his right hand Or on his forehead so that no one shall be able To buy or sell unless he has that mark Which is the name of the beast and the number of his name And the number of the beast is '6 6 6' What can such a specific prophecy mean? What is the mark? Well, the mark is the bar-code The ubiquitous bar-code that you'll find on every bog roll And every packet of Johnnies and every poxy-pork-pie And every bar-code is divided into two parts by three markers And those three markers are always represented by the number six '6 6 6' And what does it say? No one shall be able to buy or sell without that mark And now what they're planning to do In order to eradicate all credit card fraud And in order to precipitate a totally cashless society? What they're planning to do And they've already tested it on the American troops They're gonna subcutaneously laser-tattoo That mark onto your right hand or onto your forehead They're going to replace plastic with flesh, fact In the same book of Revelations When the Seven Seals are broken open on the Day of Judgment And the seven angels blow their trumpets When the third angel blows her trumpet Wormwood will fall from the sky And wormwood will poison a third part of all the waters And a third part of all the land and many, many, many people will die And you know what the Russian translation of wormwood is? Chernobyl, fact On August the 18th, 1999 The planets of our solar system Are going to line up into the shape of a cross They're going to line up in the big signs Of Aquarius, Leo, Taurus and Scorpio Which just happen to correspond To the four beasts of the apocalypse As mentioned in the book of Daniel, another fact Do you think that the amoeba ever dreamed That it would evolve into the frog? And when that first frog shimmied out of the water And employed its vocal chords in order to attract a mate [Incomprehensible] a predator Do you think that that frog ever imagined That incipient croak would evolve Into all the languages of the world Into all the literature of the word, possibly? And just as that froggie could never have possibly Conceived of Shakespeare So we can never possibly imagine our destiny Look, if you take the whole of time represented by one year But only in the first few moments of the 1st of January It's a long way to go And no, we're not going to sprout extra limbs and wings and things Because evolution itself is evolving When it comes, the apocalypse itself will be a part of the process Of that leap of evolution By the very definition of Apocalypse Mankind must cease to exist, at least in a material form We'll have evolved into something that transcends matter Into a species of pure thought, are you with me?

 

Vertaling

Heb je ooit het gevoel gehad dat je gevolgd werd? Ben je niet bekend met de Openbaringen van Johannes Het laatste boek van de Bijbel, voorspelde de Apocalyps. Hij dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand te krijgen of op zijn voorhoofd, zodat niemand in staat zal zijn kopen of verkopen, tenzij hij dat merkteken heeft. wat de naam van het beest is en het nummer van zijn naam En het getal van het beest is '6 6 6'. Wat kan zo'n specifieke profetie betekenen? Wat is het merkteken? Nou, het merkteken is de streepjescode De alomtegenwoordige streepjescode die je op elk broodje vindt En elk pakje Johnnies en elk poxy-pork-pie En elke streepjescode is verdeeld in twee delen door drie markers En die drie markers worden altijd vertegenwoordigd door het cijfer zes '6 6 6' En wat staat er? Niemand zal kunnen kopen of verkopen zonder dat merkteken En nu wat ze van plan zijn te doen Om alle fraude met creditcards uit te roeien En om een totaal cashloze maatschappij te bespoedigen? Wat ze van plan zijn te doen En ze hebben het al getest op de Amerikaanse troepen. Ze gaan onderhuids laser-tatoeëren dat merkteken op je rechterhand of op je voorhoofd Ze gaan plastic vervangen door vlees, feit. In hetzelfde boek van de Openbaringen Wanneer de zeven zegels worden opengebroken op de dag des oordeels en de zeven engelen op hun trompetten blazen Wanneer de derde engel op haar trompet blaast Alsem zal uit de hemel vallen En alsem zal een derde deel van al het water vergiftigen En een derde deel van al het land en vele, vele, vele mensen zullen sterven. En weet je wat de Russische vertaling van alsem is? Tsjernobyl, feit Op 18 augustus 1999... de planeten van ons zonnestelsel zich opstellen in de vorm van een kruis. Ze gaan zich opstellen in de grote tekens van Waterman, Leeuw, Stier en Schorpioen Die toevallig overeenkomen met de vier beesten van de Apocalyps. Zoals vermeld in het boek Daniël, nog een feit. Denk je dat de amoebe ooit gedroomd heeft dat het zou evolueren tot de kikker? En toen die eerste kikker uit het water kwam en zijn stembanden gebruikte om een partner aan te trekken een roofdier Denk je dat die kikker ooit gedacht heeft dat dat beginnende gekwaak zou evolueren in alle talen van de wereld In alle literatuur van het woord, mogelijk? En net zoals dat kikkertje nooit had kunnen Shakespeare had kunnen bedenken Dus kunnen wij ons nooit ons lot voorstellen. Kijk, als je de hele tijd vertegenwoordigd door een jaar Maar alleen in de eerste momenten van 1 januari Het is een lange weg te gaan En nee, we gaan geen extra ledematen en vleugels en zo ontwikkelen Omdat de evolutie zelf evolueert Als het zover is, zal de Apocalyps zelf een deel van het proces zijn van die evolutiesprong Volgens de definitie van Apocalyps... zal de mensheid ophouden te bestaan, althans in materiële vorm. We zullen geëvolueerd zijn tot iets dat de materie overstijgt In een soort van pure gedachten, ben je het met me eens?