Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: timothy brindle Songtekst: sacrifice of worship

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: timothy brindle - sacrifice of worship ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van sacrifice of worship? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van timothy brindle! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van timothy brindle en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals sacrifice of worship .

Origineel

[Verse 1: Timothy Brindle] This sermon's from first Peter 2 But don't take my word for it Please first read it dude and search see, it's true We destroy deceit we find So hypocrisy we put away like toys at clean-up time Cause sin is whack Now Evangel, Tim, and Ack Feed the milk of the word To those fed up with Similac Though cats keep laughing that we're corny We can't stop cause God's given us a passion for His glory And though they reject us By the Father we're chosen and precious Like costly stones on a necklace We once was tasteless but since the Son has saved us We're convinced of this from the taste test We behold that He's good So if He's holy, let's be holy as His holy priesthood But not to add to Christ's death that was priceless But to offer up praises of spiritual sacrifices And though filthy and wretched Since He took our guilt we're accepted Through the cornerstone the builder's rejected He died for His bride He's marryin’ her We're a chosen race like Hitler thought the Aryans were But not based on pigment or skin color We’re being placed in Christ to be saved from sin's cellar We was living in madness but since Jehovah saved us We approach His greatness with unlimited access Saved for this reason alone to fall on our face And holler His praise at the scene of His throne ’Til then we'll make sure that His shine's seen As we fervently offer up worship with rhymes schemes Instead of spitting secular garbage We proclaim His excellencies on 52nd and Market To the living God, it's vital we give props And never offer up rhymes to the idols of hip-hop [Verse 2: Evangel] Truly unworthy Now I present my whole body As a sacrifice in view of His mercy To Clear up the debt of sin we cashed in the act of Christ And lashed in his back with stripes was spiritual medicine Renewed through the bible I fight my truest rival Tryin’ to kill myself Like I'm suicidal Tongue once a militant shank, unwilling to thank Lewd aggression fill in the blank Now it's used for blessin’ Used to talk in pride and falsified And lied while my law-defying feet walk in stride I used my head for a crowd of cheers and styles appear Now it's loud and clear it should be bowed in prayer They were once grips for looting and fists for duking Now my hands I throw up like my wrists were puking In praise, not loving the carnal Sin amassed back then Past acting like Governor Arnold My eyes were disgusting with the crust of lusting Peerin' at the woes Now I'm cross-eyed like I'm staring at my nose Don't walk in the flesh like Pro Keds One Left Eye sins, get rid of the Lisa Lopez I make them an offering to the king as their placed on the altar By faith there you're altered And that's my life of service avail to live godly Cause daily my body's a sacrifice of worship [Verse 3: Ackdavis] Holy, holy holy is the lamb in which we direct our attention He switched us and now directs our affections and senses Hence this rap is written with excellence and given To the God who manifests himself Through this vessel He lives in He's risen, so forever we'll praise His name I'm through with the monkey business No more signing contracts with orangutans I've changed lanes And I claim the slain Son who hanged on the cross And now me and His DNA is arranged the same For Christ I will write rhymes Divine pipe bombs Delight psalms that put Christ in the light as an icon I construct hyped lines that lift His name on the mic In a world that puts the Son down like it's night time I often stand in awe of the flawless author of life Who's awesome and altered my life Now I'm caught up So now all that I offer is my life As a living sacrifice without crawling up off the altar I'm not moving it's Yours Lord cause You're Lord Please pour more of Yourself inside of these poor cords Of course with my sword I'm determined with more force To build my house on the Rock With your Word as the floorboards And let myself be the guy on the Fourth Horse And beat my flesh to the point that I am a sore corpse And let my life be the kind that the Lord sports And outshine your shine that was shining before yours [Hook: Timothy Brindle] Stop the music This is my sacrifice of worship To my master Christ With this rappin' mic I serve this/ Glorious king before Him I bring The song of thanksgiving This is the chorus I sing Stop the music This is our sacrifice of worship To our master Christ With this rappin' mic we serve this Glorious king before Him we bring The song of thanksgiving This is the chorus we sing Yo stop the music

 

Vertaling

[Vers 1: Timothy Brindle] Deze preek komt uit eerste Peter 2. Maar geloof me niet op mijn woord. Lees het eerst, en zoek, het is waar. We vernietigen bedrog dat we vinden Dus hypocrisie stoppen we weg als speelgoed bij het opruimen Want zonde is klote Nu Evangel, Tim, en Ack Geef de melk van het woord Aan hen die genoeg hebben van Similac Hoewel katten blijven lachen dat we melig zijn We kunnen niet stoppen want God heeft ons een passie gegeven voor Zijn glorie En hoewel ze ons afwijzen Door de Vader zijn we uitverkoren en kostbaar Zoals kostbare stenen aan een ketting Ooit waren we smakeloos, maar sinds de Zoon ons gered heeft zijn wij overtuigd van de smaaktest We zien dat Hij goed is Dus als Hij heilig is, laten we dan heilig zijn als Zijn heilig priesterschap Maar niet om toe te voegen aan de dood van Christus die onbetaalbaar was maar om geestelijke offers te brengen En hoewel smerig en ellendig Omdat Hij onze schuld op zich nam, zijn we aanvaard Door de hoeksteen die de bouwer verwierp Hij stierf voor zijn bruid en trouwt met haar. Wij zijn een uitverkoren ras, zoals Hitler dacht dat de Ariërs waren. Maar niet gebaseerd op pigment of huidskleur We worden in Christus geplaatst om gered te worden uit de kelder van de zonde We leefden in waanzin, maar sinds Jehovah ons gered heeft naderen wij Zijn grootheid met onbeperkte toegang Gered om deze reden alleen al om op ons gezicht te vallen En Zijn lof te schreeuwen op het toneel van Zijn troon Omt dan zullen we ervoor zorgen dat Zijn glans gezien wordt Als we vurig aanbidding aanbieden met rijmschema's In plaats van wereldlijke rotzooi te spuwen verkondigen we Zijn uitmuntendheid op 52nd en Market Aan de levende God, is het van vitaal belang dat we rekwisieten geven En nooit rijmen met de afgoden van hip-hop. [Vers 2: Evangel] Echt onwaardig Nu presenteer ik mijn hele lichaam Als een offer met het oog op Zijn genade To De schuld van de zonde te vereffenen, die wij in de daad van Christus En met strepen in zijn rug geslagen was geestelijk medicijn Vernieuwd door de bijbel vecht ik tegen mijn ware rivaal Ik probeer mezelf te doden Alsof ik suïcidaal ben Tong eens een militante schacht, onwillig om te danken Onzedelijke agressie vul de lege plek in Nu wordt hij gebruikt om te zegenen Gebruikt om te praten in trots en vervalst En loog terwijl mijn wet tartende voeten in de pas liepen Ik gebruikte mijn hoofd voor een menigte van gejuich en stijlen verschijnen Nu is het luid en duidelijk het moet worden gebogen in gebed Ze waren ooit grepen voor plunderingen en vuisten voor dukdalven Nu werp ik mijn handen op alsof mijn polsen kotsten In lofprijzing, het vleselijke niet liefhebbend Zonde vergaard toen Gedroeg zich als gouverneur Arnold Mijn ogen waren walgelijk met de korst van lust Peeringin 'at the woes Nu ben ik scheel, alsof ik naar mijn neus staar Loop niet in het vlees als Pro Keds One Left Eye sins, get rid of the Lisa Lopez Ik maak ze een offer voor de koning als ze op het altaar worden geplaatst Door geloof daar ben je veranderd En dat is mijn leven van dienstbaarheid om godvruchtig te leven Cause daily my body's a sacrifice of worship [Vers 3: Ackdavis] Holy, holy holy is the lamb in which we direct our attention Hij schakelde ons om en richt nu onze affecties en zintuigen Vandaar dat deze rap met uitmuntendheid is geschreven en gegeven Aan de God die zich manifesteert Door dit vat waarin Hij leeft Hij is opgestaan, dus voor altijd zullen we Zijn naam loven Ik ben klaar met het apengedoe Geen contracten meer tekenen met orang-oetans Ik ben van rijbaan veranderd En ik claim de gedode Zoon die aan het kruis hing En nu zijn ik en Zijn DNA hetzelfde gerangschikt Voor Christus zal ik rijmen schrijven Goddelijke pijpbommen Heerlijke psalmen die Christus in het licht zetten als een icoon Ik construeer hyped lines die Zijn naam op de mic verheffen In een wereld die de Zoon neerzet alsof het nacht is sta ik vaak vol ontzag voor de onberispelijke auteur van het leven Die ontzagwekkend is en mijn leven heeft veranderd Nu ben ik ingehaald Dus alles wat ik nu bied is mijn leven Als een levend offer zonder van het altaar te kruipen Ik beweeg niet, het is van U Heer want U bent Heer Giet alstublieft meer van Uzelf in deze arme koorden Natuurlijk met mijn zwaard ben ik vastbesloten met meer kracht Om mijn huis op de rots te bouwen Met Uw woord als de vloerplanken En laat mezelf de man op het vierde paard zijn En sla mijn vlees tot het punt dat ik een pijnlijk lijk ben En laat mijn leven het soort zijn dat de Heer sport En uw glans overtreffen die voor de uwe scheen [Hook: Timothy Brindle] Stop de muziek Dit is mijn offer van aanbidding Aan mijn meester Christus Met deze rappende microfoon dien ik dit/ Glorious king before Him I bring Het lied van dankzegging Dit is het refrein dat ik zing Stop de muziek Dit is ons offer van aanbidding Aan onze meester Christus Met deze rappende microfoon dienen wij deze Glorious King voor Hem brengen wij Het lied van dankzegging Dit is het refrein dat we zingen Yo stop de muziek