Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: timothy brindle Songtekst: the all sufficiency of christ

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: timothy brindle - the all sufficiency of christ ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the all sufficiency of christ? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van timothy brindle! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter t van timothy brindle en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the all sufficiency of christ .

Origineel

[Verse 1: timothy brindle] I’m asked by my peers: “hey where have you been The last 5 years?” I say, “buried in sin” I thought I was righteous–but that’s a mirage So God snatched off my mask and facade Exposing the “true me” When You the Holy One showed me what You see I was loathing this lewd scene But it was only so You could show me Your Beauty! The Beauty of Your deep compassion For needy cats who are steeped in mad sin But because of Jesus’ bleeding, gasping Now before God, my sin’s completely absent! ‘Cause on the Cross, it was like my hell So now my righteousness is Christ Himself! Because of the Blood Spill Your Mountain of Grace done smothered my dung hill! [Hook: Tony Wray of Hazakim] (Listen!) So what did God use to restore me? Why, it was the truth of His Glory Shining in the Son of God in His Face Most clearly seen in the Gospel of Grace! (2nd Cor. 4:4-6) BLAKAH! [Verse 2: timothy brindle] So you convinced that you ruined? And the proof is the bad fruit of the sin that you brewing Sick of the emptiness you pursuing So what can fix the broken-ness of a human? Our help is not in 12 Steps Or in books on the shelf that sells best Like “health and wealth” mess that compels self’s flesh ‘Cause with “Self-Help” guess what you’re helpless! ‘Cause in self is indwelt death So it’s not in attempts to keep self well kept (Col. 2:19-23) Only Jesus Christ HIMSELF can save us from ourselves and hell’s depths! (Acts 4:12) So what’s the remedy for your sinning? Is it in performance driven moralism? (Gal. 5:2-4) (NOPE) It’s only falling on the Lord who’s risen (Matt. 11:28) Whose Infinite Grace is of course sufficient! (2nd Cor. 12:9) To be re-born, forgiven, and adorned with wisdom (1st Cor. 1:30) And freed from your morbid porno prison (John 8:36) And equipped for His mission (Heb. 13:21) Only beholding His glory can transform a Christian (2nd Cor. 3:18) [Hook: Tony Wray of Hazakim] (Listen!) So what did God use to restore me? Why, it was the truth of His Glory Shining in the Son of God in His Face Most clearly seen in the Gospel of Grace! (2nd Cor. 4:4-6) BLAKAH! [Verse 3: timothy brindle] So name your need He knows your strength is weak But the unchanging grace of the Savior’s deep In Christ Jesus, every saints complete (Col. 2:10) So come by faith to our Faithful Priest (Heb. 2:16-18) (What is faith?) It’s just an empty hand That receives the grace of the precious Lamb (Rom. 4:4-5, Col. 2:6-7) Namely, God the Son crushed as your payment His perfect life is our justification (Rom. 5:9, 19) So the Gospel’s not just for unbelievers (Rom. 1:15) So every day we should trust and come to Jesus Confess and plead we’re wretched, see (1st John 1:9) But His once for all death has perfected me! (Heb. 10:14) So when you come to the Son, behold this: The Riches of God in Abundant Fullness (Eph. 2:7, Col. 1:27) When you come to His Blood, your soul gets Peace with God, Abundant Love, and wholeness (Isaiah 53:5) I’m now making the argument The most fargone sinner who’s dark and grim (1st Timothy 1:15) Can be restored by Christ, He’ll pardon him ‘Cause Christ abounding grace is larger than (Rom. 5:20) Your heart of sin that’s hard within Towards all who His irresistible grace is targeting (John 6:37, 39) Because the Gospel of Christ is the Power of God for salvation from start to end! (Rom. 1:16-17) [Hook: Tony Wray of Hazakim] (Listen!) So what did God use to restore me? Why, it was the truth of His Glory Shining in the Son of God in His Face Most clearly seen in the Gospel of Grace! (2nd Cor. 4:4-6) BLAKAH!

 

Vertaling

[Verse 1: timothy brindle] Mijn leeftijdsgenoten vragen me: "hey waar ben je geweest de laatste 5 jaar?" Ik zeg, "begraven in zonde" Ik dacht dat ik rechtvaardig was, maar dat is een fata morgana. Dus God rukte mijn masker en façade eraf en legde de "ware ik" bloot Toen U, de Heilige, me liet zien wat U ziet. verafschuwde ik dit onzedelijke tafereel Maar het was alleen zodat U mij Uw schoonheid kon tonen De schoonheid van Uw diepe medeleven Voor behoeftige katten die doordrenkt zijn van gekke zonde Maar door Jezus' bloeden, hijgen Nu voor God, is mijn zonde volledig afwezig! Want aan het kruis, was het als mijn hel Dus nu is mijn gerechtigheid Christus zelf! Door de bloedvloeiing Uw berg van genade heeft mijn mesthoop gesmoord! [Haak: Tony Wray van Hazakim] Wat heeft God gebruikt om mij te herstellen? Waarom, het was de waarheid van Zijn Glorie... Schijnend in de Zoon van God in Zijn Aangezicht Het duidelijkst gezien in het Evangelie van Genade! (2e Kor. 4:4-6) BLAKAH! [Vers 2: timothy brindle] Dus je bent ervan overtuigd dat je geruïneerd bent? En het bewijs is de slechte vrucht van de zonde die je brouwt Ziek van de leegte die je nastreeft Dus wat kan de gebrokenheid van een mens repareren? Onze hulp zit niet in 12 Stappen Of in boeken op de plank die het best verkopen Zoals "gezondheid en rijkdom" rommel die het vlees van jezelf dwingt Want met "zelfhulp" raad eens wat je bent hulpeloos! Want in jezelf zit de dood Dus het is niet in pogingen om jezelf goed te houden (Kol. 2:19-23) Alleen Jezus Christus HEMSELF kan ons redden van onszelf en van de diepten van de hel! (Hand. 4:12) Dus wat is de remedie voor je zondigen? Is het in prestatiegericht moralisme? (Gal. 5:2-4) (NOPE) Het is alleen vallen op de Heer die is opgestaan (Matt. 11:28) Wiens oneindige genade natuurlijk voldoende is! (2e Kor. 12:9) Om herboren, vergeven en met wijsheid versierd te worden (1e Kor. 1:30) En bevrijd uit je morbide porno gevangenis (Joh. 8:36) En toegerust voor Zijn missie (Heb. 13:21) Alleen het aanschouwen van Zijn heerlijkheid kan een christen veranderen (2e Kor. 3:18) [Haak: Tony Wray van Hazakim] (Luister!) Dus wat heeft God gebruikt om mij te herstellen? Waarom, het was de waarheid van Zijn heerlijkheid Schijnend in de Zoon van God in Zijn Aangezicht Het duidelijkst gezien in het Evangelie van Genade! (2e Kor. 4:4-6) BLAKAH! [Vers 3: timothy brindle] Noem dus uw nood Hij weet dat je kracht zwak is Maar de onveranderlijke genade van de Heiland is diep In Christus Jezus, alle heiligen volkomen (Kol. 2:10) Dus kom door geloof tot onze trouwe Priester (Heb. 2:16-18) (Wat is geloof?) Het is slechts een lege hand Die de genade van het kostbare Lam ontvangt (Rom. 4:4-5, Kol. 2:6-7) Namelijk, God de Zoon verpletterd als uw betaling Zijn volmaakt leven is onze rechtvaardiging (Rom. 5:9, 19) Het Evangelie is dus niet alleen voor ongelovigen (Rom. 1:15) Dus elke dag moeten we vertrouwen en tot Jezus komen Belijden en pleiten dat we ellendig zijn, zie (1 Johannes 1:9) Maar Zijn eens voor altijd dood heeft mij volmaakt! (Heb. 10:14) Dus als je tot de Zoon komt, zie dit: De rijkdom van God in overvloedige volheid (Ef. 2:7, Kol. 1:27) Wanneer u tot Zijn Bloed komt, krijgt uw ziel Vrede met God, Overvloedige Liefde, en heelheid (Jesaja 53:5) Ik maak nu het argument De meest vergane zondaar die donker en grimmig is (1e Timotheüs 1:15) Kan door Christus hersteld worden, Hij zal hem vergeven Want Christus overvloedige genade is groter dan (Rom. 5:20) Uw hart van zonde dat hard is van binnen Tegenover allen die Zijn onweerstaanbare genade richt (Joh. 6:37, 39) Omdat het Evangelie van Christus de Kracht van God is tot verlossing van begin tot einde! (Rom. 1:16-17) [Hook: Tony Wray of Hazakim] (Luister!) Dus wat heeft God gebruikt om mij te herstellen? Waarom, het was de waarheid van Zijn Glorie Schijnend in de Zoon van God in Zijn Aangezicht Het duidelijkst gezien in het Evangelie van Genade! (2e Kor. 4:4-6) BLAKAH!