Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: yes Songtekst: close to the edge

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: yes - close to the edge ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van close to the edge? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van yes! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter y van yes en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals close to the edge .

Origineel

I The Solid Time Of Change. A seasoned witch could call you from the depths of your disgrace. And rearrange your liver to the solid mental grace. And achieve it all with music that came quickly from afar. Then taste the fruit of man recorded losing all against the hour. And assessing points to nowhere, leading every single one. A dewdrop can exalt us like the music of the sun. And take away the plain in which we move. And choose the course you're running. Down at the edge, round by the corner. Not right away, not right away. Close to the edge, down by a river. Not right away, not right away. Crossed the line around the changes of the summer. Reaching out to call the color of the sky. Passed around a moment clothed in mornings faster than we see. Getting over all the time I had to worry. Leaving all the changes far from far behind. We relieve the tension only to find out the master's name. Down at the end, round by the corner. Close to the edge, just by a river. Seasons will pass you by. I get up, I get down. Now that it's all over and done. Now that you find, now that you're whole. Ii Total Mass Retain. My eyes convinced, eclipsed with the younger moon attained with love. It changed as almost strained amidst clear manna from above. I crucified my hate and held the word within my hand. There's you, the time, the logic, or the reasons we don't understand. Sad courage claimed the victims standing still for all to see. As armoured movers took approached to overlook the sea. There since the cord, the license, or the reasons we understood will be. Down at the edge, close by a river. Close to the edge, round by the corner. Close to the end, down by the corner. Down at the edge, round by the river. Sudden problems shouldn't take away the startled memory. All in all, the journey takes you all the way. As apart from any reality that you've ever seen and known. Guessing problems only to deceive the mention. Passing paths that climb halfway into the void. As we cross from side to side, we hear the total mass retain. Down at the edge, round by the corner. Close to the end, down by a river. Seasons will pass you by. I get up, I get down. Iii I Get Up, I Get Down. In her white lace, you could clearly see the lady sadly looking. Saying that she'd take the blame. For the crucifixion of her own domain. I get up, I get down. I get up, I get down. Two million people barely satisfy. Two hundred women watch one woman cry, too late. The eyes of honesty can achieve. How many millions do we deceive each day?. I get up, I get down. I get up, I get down. In charge of who is there in charge of me. Do I look on blindly and say I see the way?. The truth is written all along the page. How old will I be before I come of age for you?. I get up, I get down. I get up, I get down. I get up, I get down. Iv Seasons Of Man. The time between the notes relates the color to the scenes. A constant vogue of triumphs dislocate man, it seems. And space between the focus shape ascend knowledge of love. As song and chance develop time, lost social temp'rance rules above. Ah, ah. Then according to the man who showed his outstretched arm to space. He turned around and pointed, revealing all the human race. I shook my head and smiled a whisper, knowing all about the place. On the hill we viewed the silence of the valley. Called to witness cycles only of the past. And we reach all this with movements in between the said remark. Close to the edge, down by the river. Down at the end, round by the corner. Seasons will pass you by. Now that it's all over and done. Called to the seed, right to the sun. Now that you find, now that you're whole. Seasons will pass you by. I get up, I get down. I get up, I get down. I get up, I get down. I get up

 

Vertaling

Ik de vaste tijd van verandering. Een doorgewinterde heks zou je uit de diepte van je schande kunnen roepen. En je lever herschikken naar de solide mentale genade. En dit alles bereiken met muziek die snel uit de verte kwam. Dan proeven van de vrucht van de mens opgenomen verliezen alles tegen het uur. En het beoordelen van wijst naar nergens, het leiden van elke. Een dauwdruppel kan ons verheffen als de muziek van de zon. En de vlakte waarin we bewegen wegnemen. En de koers kiezen die je loopt. Beneden aan de rand, rond bij de hoek. Niet meteen, niet meteen. Dicht bij de rand, beneden bij een rivier. Niet meteen, niet meteen. De lijn overgestoken rond de veranderingen van de zomer. Reikte uit om de kleur van de lucht te roepen. Een moment gepasseerd gekleed in ochtenden sneller dan we zien. Over al de tijd die ik had om me zorgen te maken. Alle veranderingen ver van ver achter ons latend. We verlichten de spanning alleen om de naam van de meester te weten te komen. Beneden aan het eind, om de hoek. Dicht bij de rand, net bij een rivier. Seizoenen gaan aan je voorbij. Ik sta op, ik kom naar beneden. Nu dat het allemaal voorbij is. Nu dat je gevonden hebt, nu dat je heel bent. Ii Total Mass Retain. Mijn ogen overtuigd, verduisterd met de jongere maan bereikt met liefde. Het veranderde als bijna gespannen te midden van heldere manna van boven. Ik kruisigde mijn haat en hield het woord in mijn hand. Daar ben jij, de tijd, de logica, of de redenen die we niet begrijpen. Droevige moed eiste de slachtoffers op die stilstonden voor iedereen om te zien. Terwijl gepantserde verhuizers naderden om over de zee uit te kijken. Daar sinds het koord, de vergunning, of de redenen die we begrepen zullen zijn. Beneden aan de rand, dicht bij een rivier. Dicht bij de rand, om de hoek. Dicht bij de rand, beneden bij de hoek. Beneden aan de rand, rond bij de rivier. Plotselinge problemen mogen de opgeschrikte herinnering niet wegnemen. Al met al, de reis neemt je helemaal mee. Zo ver weg van elke realiteit die je ooit hebt gezien en gekend. Gokkende problemen alleen om de vermelding te misleiden. Paden passerend die halverwege in de leegte klimmen. Terwijl we van links naar rechts gaan, horen we de totale massa behouden. Beneden bij de rand, rond bij de hoek. Dicht bij het einde, beneden bij een rivier. Seizoenen gaan aan je voorbij. Ik sta op, ik kom naar beneden. Iii I Get Up, I Get Down. In haar witte kant, kon je duidelijk de dame droevig zien kijken. Zeggend dat ze de schuld op zich zou nemen. Voor de kruisiging van haar eigen domein. Ik sta op, ik ga liggen. Ik sta op, ik ga liggen. Twee miljoen mensen voldoen nauwelijks. Tweehonderd vrouwen kijken toe hoe één vrouw huilt, te laat. De ogen van eerlijkheid kunnen bereiken. Hoeveel miljoenen bedriegen we elke dag? Ik sta op, ik ga liggen. Ik sta op, ik ga liggen. Wie is er de baas over mij. Kijk ik blindelings toe en zeg ik dat ik de weg zie? De waarheid staat geschreven langs de hele bladzijde. Hoe oud zal ik zijn voordat ik volwassen voor je word?. Ik sta op, ik lig neer. Ik sta op, ik lig neer. Ik sta op, ik lig neer. Iv Seasons Of Man. De tijd tussen de noten relateert de kleur aan de scènes. Een constante vogue van triomfen ontwricht de mens, lijkt het. En ruimte tussen de focus vorm stijgen kennis van de liefde. Als lied en toeval tijd ontwikkelen, verloren sociale temp'rance regeert boven. Ah, ah. Dan volgens de man die zijn uitgestrekte arm naar de ruimte toonde. Hij draaide zich om en wees, en onthulde het hele menselijke ras. Ik schudde mijn hoofd en glimlachte fluisterend, alles wetend over de plaats. Op de heuvel bekeken we de stilte van de vallei. Geroepen om cycli alleen van het verleden te aanschouwen. En we bereiken dit alles met bewegingen tussen de genoemde opmerking. Dicht bij de rand, beneden bij de rivier. Beneden aan het einde, om de hoek. Seizoenen zullen aan je voorbij gaan. Nu dat het allemaal voorbij en gedaan is. Geroepen naar het zaad, recht naar de zon. Nu dat je gevonden hebt, nu dat je heel bent. Seizoenen gaan aan je voorbij. Ik sta op, ik lig neer. Ik sta op, ik lig neer. Ik sta op, ik lig neer. Ik sta op